Tlačiť Späť

Domov

Výzva pre novoregistrovaných veriteľov v rámci procesu oddlžovania

VEC:         Oznámenie o oddlžovaní zdravotníckych zariadení a výzva k účasti v tretej etape

Vážené dámy, vážení páni,

v nadväznosti na skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 13. septembra 2017 pod č. uznesenia 425/2017 materiál: „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktorého obsahom je návrh riešenia finančnej stabilizácie nemocníc v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote splatnosti vo vzťahu k ich veriteľom, ako aj návrh opatrení, ktorými sa má predchádzať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc (ďalej len „Koncepcia oddlženia“) a so zreteľom na súhlas Národnej rady Slovenskej republiky s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu Koncepcie oddlženia zo dňa 30. novembra 2017 (uverejnenie pod číslom parlamentnej tlače 705), si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s vyššie uvedeným uznesením vlády Slovenskej republiky pristúpilo k realizácii Koncepcie oddlženia.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má záujem zapojiť do procesu oddlžovania všetky subjekty spĺňajúce podmienky účasti v procese oddlžovania, jednak na strane nemocníc v právnom postavení dlžníkov ako dodávateľov nemocníc v právnom postavení veriteľov. Participácia každej nemocnice a rovnako každého veriteľa v procese oddlžovania je dobrovoľná, právne nenárokovateľná, transparentná a postavená na princípe rovnakého prístupu a zaobchádzania pre všetkých.

Na to, aby sa veriteľ mohol zapojiť do tretej etapy procesu oddlžovania sa vyžaduje kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:

- veriteľ aktuálne eviduje vo svojom účtovníctve neuhradené pohľadávky voči nemocnici zapojenej do procesu oddlžovania po lehote splatnosti za obdobie do 31. decembra 2018 (ďalej len „Pohľadávky“);

- Pohľadávky evidované v účtovníctve veriteľa spĺňajú všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- predmetné Pohľadávky neboli v plnej výške uhradené ku dňu, ku ktorému ich bude možné verifikovať v procese oddlžovania;

- veriteľ nemocnice ako registrovaný užívateľ Elektronického kontraktačného systému prejavil vôľu zapojiť sa do procesu oddlžovania akceptáciou Osobitných ustanovení o procese oddlženia nemocníc.

Za účelom registrácie v Elektronickom kontraktačnom systéme v sekcii EAS Vám zasielame verifikačný kód, ktorý slúži na Vašu identifikáciu v systéme EKS a na aktiváciu Vašej registrácie.

Vašu registráciu si aktivujete na stránke https://portal.eks.sk/RegistraciaKodom .
Zadajte nižšie uvedený verifikačný kód a kód overenia, ktorý sa Vám objaví na príslušnej stránke.


Verifikačný kód:                      «Verifikacny_Kod»

Po potvrdení skontrolujte na ďalšej stránke Vaše predvyplnené identifikačné údaje a vyplňte príslušné povinné polia označené hviezdičkou. Zároveň si vytvorte svoje heslo, ktorým sa budete prihlasovať do systému.

Týmto krokom Vám systém automaticky vygeneruje používateľské meno a Vaša registrácia sa stane aktívnou. Následne sa už do systému budete prihlasovať vygenerovaným používateľským menom a Vami vytvoreným heslom.

Za účelom akceptácie Osobitných ustanovení o procese oddlženia nemocníc je potrebné sa prihlásiť na webovom sídle www.eks.sk prostredníctvom Vašich prihlasovacích údajov a následne vstúpiť do sekcie Elektronický aukčný systém – EAS (červené tlačidlo „Oddlžovanie -Elektronický aukčný systém“ v spodnej časti úvodnej obrazovky). Bližšie informácie o procese oddlženia nemocníc ako aj o tom ako postupovať sú dostupné v tejto sekcii.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že termín, do kedy je potrebné skontrolovať pohľadávky v systéme EAS pre ich zapojenie do procesu oddlženia, je 15.7.2019 15:00 hod.

S Vašimi prípadnými otázkami alebo s riešením problémov pri registrácii sa môžete obrátiť na centrum podpory EAS na telefónnom čísle: 0850 111 147 dostupnom pri volaniach zo všetkých sietí v SR, v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu: oddlzovanie@eks.sk.

Za účelom oboznámenia sa s materiálom „Koncepcia oddlžovania zdravotníckych zariadení“, a ďalšími právnymi dokumentmi, informáciami a usmerneniami bezprostredne súvisiacimi s procesom oddlžovania, si Vás dovoľujeme informovať, že tieto sú verejne prístupné na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, v sekcii Legislatíva a financovanie, časť: Oddlžovanie zdravotníckych zariadení (http://www.health.gov.sk/?oddlzovane-zz).