Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Príprava na výkon povolania » Sestra

Výzva veriteľom na účasť v 3. etape oddlžovania a na kontrolu svojich pohľadávok v systéme EAS

Vážený veriteľ,

v nadväznosti na vládou schválenú koncepciu oddlžovania zdravotníckych zariadení a výzvu Ministerstva zdravotníctva na účasť v tomto procese si vám dovoľujeme oznámiť možnosť zapojiť sa do tretej etapy procesu oddlžovania pohľadávok voči zdravotníckym zariadeniam, ktoré majú s MZ SR podpísanú Mandátnu zmluvu.

Proces tretej etapy oddlžovania bude realizovaný rovnako, ako proces prvej a druhej etapy v Elektronickom aukčnom systéme (ďalej len EAS), kde je potrebné skontrolovať a verifikovať vaše pohľadávky v termíne do 15.7.2019 15:00 hod.

Pripomíname, že na to, aby sa veriteľ mohol zapojiť do tretej etapy procesu oddlžovania sa vyžaduje kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:

  • veriteľ aktuálne eviduje vo svojom účtovníctve neuhradené pohľadávky voči nemocnici zapojenej do procesu oddlžovania po lehote splatnosti za obdobie do 31. decembra 2018 (ďalej len „Pohľadávky“);
  • Pohľadávky evidované v účtovníctve veriteľa spĺňajú všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
  • predmetné Pohľadávky neboli v plnej výške uhradené ku dňu, ku ktorému ich bude možné verifikovať v procese oddlžovania;
  • veriteľ nemocnice ako registrovaný užívateľ Elektronického kontraktačného systému prejavil vôľu zapojiť sa do procesu oddlžovania akceptáciou Osobitných ustanovení o procese oddlženia nemocníc.
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa, je potrebné prihlásiť sa na webovom sídle www.eks.sk prostredníctvom Vašich už existujúcich prihlasovacích údajov a následne v menu zadať voľbu „Oddlžovanie“. Bližšie informácie o procese oddlženia zdravotníckych zariadení, ako aj o tom ako postupovať pri kontrole pohľadávok sú dostupné v sekcii „Informácie“.

Zároveň si Vás ešte raz dovoľujeme upozorniť, že termín, do kedy je potrebné skontrolovať pohľadávky v systéme EAS pre ich zapojenie do procesu oddlženia, je 15.7.2019 15:00 hod.

S Vašimi prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na Centrum podpory EAS na telefónnom čísle: 0850 111 147 dostupnom pri volaniach zo všetkých sietí v SR, v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu: oddlzovanie@eks.sk.