Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Porady riaditeľov SZŠ

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OECD má v súčasnosti 31 členských štátov (http://www.oecd.org/). Slovenská republika sa stala členskou krajinou OECD 14. decembra 2000. Pri prílež

logo OECD

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (http://www.oecd.org/).

OECD je medzivládna hospodárska organizácia so sídlom v Paríži, ktorej členovia uznávajú hodnoty pluralitnej demokracie a princípy trhového hospodárstva.

Hlavným cieľom a krédom organizácie je analyzovať a preberať skúsenosti od iných prostredníctvom hodnotenia, porovnávania a koordinácie domácich a zahraničných ekonomických, obchodných, vzdelávacích, inovačných a informačných politík a vytvárať tak predpoklady na optimálne podmienky a zlepšovanie životnej úrovne občanov nielen vo svojich členských, ale aj ostatných krajinách sveta.

Najvyšším riadiacim orgánom OECD je Rada, v ktorej majú zastúpenie predstavitelia všetkých 33 členských štátov a Európska únia. Rada OECD zasadá minimálne jeden až dvakrát do mesiaca a na základe konsenzu prijíma rozhodnutia, ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty a riadi sa nimi práca sekretariátu, alebo odporúčania, ktoré sú dôležité najmä pre výbory a pridružené organizácie. Rada a výbory OECD zasadajú raz do roka na ministerskej úrovni.

Najvyšším predstaviteľom OECD je generálny tajomník – Angel Gurria z Mexika, ktorý je vo funkcii od roku 2006 a jeho mandát je predĺžený do roku 2016.

Slovenská republika sa stala členskou krajinou OECD dňa 14. decembra 2000. Vstupom SR do OECD bola zriadená Stála misia SR pri OECD so sídlom v Paríži (www.oecdparis.mfa.sk), ktorá zabezpečuje zastúpenie SR a presadzovanie jej záujmov v OECD. V súčasnosti je veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou SR pri OECD Ingrid Brocková.

V roku 2011 OECD oslávila 50. výročie svojho vzniku a Slovenská republika si súčasne pripomínala 10 rokov svojho členstva v tejto organizácii.

Rezort zdravotníctva a spolupráca s OECD

itosti 10. výročia vstupu SR do OECD sa v novembri 2010 bude konať konferencia na MZV SR, na ktorej bude okrem iného publikovaná hodnotiaca správa o ekonomickom prehľade Slovenskej republiky, ktorú vypracovali experti OECD.

Rezort zdravotníctva a spolupráca s OECD