Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Lieková politika

Ohlasovacia povinnosť farmaceutických spoločností

​​​​Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k ohlasovacej povinnosti farmaceutických spoločností platnej od 27.3.2018

V zmysle § 74a zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je farmaceutická spoločnosť povinná pred začatím vykonávania svojej činnosti oznámiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) tieto údaje: a) meno a priezvisko, adresu bydliska, ak ide o fyzickú osobu; názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo, adresu sídla, právnu formu, ak ide o právnickú osobu, b) druh a rozsah činnosti, c) zoznam držiteľov registrácie humánneho lieku, pre ktorých farmaceutická spoločnosť vykonáva činnosť a adresy ich sídla, d) zoznam humánnych liekov, ktoré sú predmetom činnosti a bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa § 74a ods.3. Farmaceutická spoločnosť je povinná predložiť ministerstvu najneskôr v posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca správu o zdravotníckych stretnutiach za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Nahlásenie farmaceutickej spoločnosti je potrebné vyplniť prostredníctvom URL.
(URL získate na požiadanie. Kontakt:  PhDr. Bronislava Šalková, bronislava.salkova@health.gov.sk)

Farmaceutická spoločnosť je povinná oznámiť ministerstvu zdravotníctva údaje v zmysle § 74a, odsek 3 a odsek 5 zákona:

  • pred začatím vykonávania svojej činnosti
  • bezodkladne pri zmene údajov farmaceutickej spoločnosti


Mesačnú správu o zdravotníckych stretnutiach za predchádzajúci kalendárny mesiac je potrebné vyplniť prostredníctvom URL.
(URL získate na požiadanie. Kontakt:  PhDr. Bronislava Šalková, bronislava.salkova@health.gov.sk)

Farmaceutická spoločnosť je povinná oznámiť ministerstvu zdravotníctva údaje o zdravotníckych stretnutiach za predchádzajúci kalendárny mesiac v zmysle § 74a, odsek 5 zákona:

  • najneskôr v posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca sa budú dáta v tabuľke považovať za definitívne pre dané obdobie a budú sa zverejňovať na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

Na našom webovom sídle sú zverejnené kontaktné údaje farmaceutických spoločností. Žiadame Vás o kontrolu Vašich údajov.

V prípade akýkoľvek zmien Vás žiadame o nahlásenie na emailovú adresu bronislava.salkova@health.gov.sk.

V zmysle § 138 ods. 26 zákona sa farmaceutická spoločnosť dopustí iného správneho deliktu, ak neoznámi svoju činnosť ministerstvu, v oznámení ministerstvu uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje, bezodkladne neoznámi ministerstvu zmenu údajov podľa § 74a ods.3 a v ustanovenej lehote nepredloží ministerstvu správu o zdravotníckych stretnutiach podľa § 74a ods. 6. Ministerstvo uloží pokutu podľa § 138 ods. 27 zákona za iné správne delikty vo výške od 500 eur do 25 000 eur.
 
 

Zoznamy 
 
 

Archív 

  1. ​​Farmaceutické spoločnosti
  2. Zdravotnícke stretnutia​