Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Podmienky akreditácie

Podmienky akreditácie pre špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy a študijné programy sústavného vzdelávania

Žiadosť o akreditáciu špecializačného študijného programu je potrebné zaslať do 31. januára príslušného kalendárneho roka, žiadosť o akreditáciu certifikačného študijného programu a študijného programu sústavného vzdelávania je potrebné zaslať šesť mesiacov pred plánovaným začatím vzdelávania na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), sekciu zdravia, odbor zdravotníckeho vzdelávania, Limbová 2, 837 57 Bratislava alebo podať v podateľni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

1. Pre špecializačné študijné programy

O akreditáciu špecializačného študijného programu určeného na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň[[1] (vysoká škola[[2], stredná zdravotnícka škola[[3], ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program[[4]

 2. vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu špecializačného študijného programu podľa Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnených vo Vestníku MZ SR dňa 31.júla 2017, čiastka 32-42, ročník 65[[5] (ďalej len „zásady akreditácie schválené AK MZ SR“),

 3. zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie špecializačného študijného programu. Ak špecializačný študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušného zdravotníckeho povolania pre každého účastníka špecializačného študijného programu podľa pedagogickej dokumentácie.

2. Pre certifikačné študijné programy

O akreditáciu certifikačného študijného programu určeného na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň (vysoká škola, stredná zdravotnícka škola), ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 1.

O akreditáciu certifikačného študijného programu určeného na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov môže požiadať aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, odborná spoločnosť, stavovská organizácia v zdravotníctve, ak:

 1. najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti vykonávala poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie certifikačného študijného programu ochranu zdravia ľudí,

 2. vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu certifikačného študijného programu podľa zásad akreditácie schválených AK MZ SR5),

 3. zabezpečila zodpovedajúce materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie certifikačného študijného programu. Ak certifikačný študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré žiadateľ nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody žiadateľa s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušného zdravotníckeho povolania pre každého účastníka certifikačného študijného programu podľa pedagogickej dokumentácie.

3. Pre študijné programy sústavného vzdelávania

O akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň (vysoká škola, stredná zdravotnícka škola), ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 1.

O akreditáciu študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov môže požiadať aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, odborná spoločnosť, stavovská organizácia v zdravotníctve, ak:

 1. ide o vzdelávaciu aktivitu, ktorá sa bude realizovať s rovnakým obsahom opakovane (najmenej jedenkrát ročne),

 2. najmenej 5 rokov pred podaním žiadosti vykonávala poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor na uskutočňovanie študijného programu sústavného vzdelávania,

 3. vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu študijného programu sústavného vzdelávania podľa zásad akreditácie schválených AK MZ SR5),

 4. zabezpečila zodpovedajúce materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie študijného programu sústavného vzdelávania. Ak študijný program sústavného vzdelávania zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré žiadateľ nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou akreditácie je aj predloženie dohody žiadateľa s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušného zdravotníckeho povolania pre každého účastníka študijného programu sústavného vzdelávania podľa pedagogickej dokumentácie.

Náležitosti žiadosti o akreditáciu:

Žiadosť je potrebné zostaviť v poradí podľa nižšie uvádzaných bodov:

 1. názov, sídlo a právna forma vzdelávacej ustanovizne,

 2. charakteristika činnosti vzdelávacej ustanovizne – dátum jej vzniku, popis profesionálnej orientácie, cieľové skupiny na ktoré sa v oblasti vzdelávania prevažne zameriava, organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, systém a organizácia vzdelávacej činnosti, zamerania a výsledky v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb, medzinárodná spolupráca a pod, ak vzdelávacia ustanovizeň so vzdelávacou činnosťou začína, je potrebné uviesť zámery odbornej a vzdelávacej činnosti,

 3. názov špecializačného študijného programu, certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania, o ktorého akreditáciu žiadateľ žiada (vzor žiadosti na stiahnutie).

K žiadosti je potrebné priložiť projekt vypracovaný podľa zásad akreditácie, ktorý obsahuje:

 1. študijný program,

 2. pedagogickú dokumentáciu,

 3. lektorský zbor vrátane odborného garanta,

 4. materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie pre uskutočňovanie praktickej časti vzdelávania,

 5. systém kvality ďalšieho vzdelávania, jej zvyšovania a trvalej udržateľnosti.

Žiadosť a projekt je potrebné predložiť 2 krát v tlačenej podobe (1 originál a 1 kópia v hrebeňovej väzbe) a 1 krát na CD.

Ak žiadateľ žiada o akreditáciu viacerých študijných programov je potrebné, aby každú žiadosť a projekt predložil osobitne so všetkými náležitosťami.


[1] § 40 Zákon č. 578/2004 Z. z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2131/2002 Z. z., Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 245/2008 Z. z., Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4 Uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ktorá môže žiadať o akreditáciu špecializačného študijného programu aj v zdravotníckom povolaní, v ktorom zatiaľ študentov nevzdelávala.
5 Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 31. júla 2017, čiastka 32-42, ročník 65.