Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba » Doplňujúce informácie k podávaniu žiadostí podľa zákona č. 363/2011 Z. z.

Postup pri dokladovaní poukázania správneho poplatku alebo kaucie na účet ministerstva

Poukazanie-spravneho-poplatku-alebo-kaucie-.pdf


Úhrada správnych poplatkov na účet ministerstva (pri podaní žiadosti)

- § 75 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z.: Ak účastník konania nie je oslobodený od správneho poplatku podľa osobitného predpisu, doloží k žiadosti doklad o poukázaní správneho poplatku na účet ministerstva; lehota na doručenie tohto dokladu je tri dni odo dňa podania žiadosti ministerstvu.

- Zákon o správnych poplatkoch: Úhrada poplatku musí byť pripísaná na účet ministerstva najneskôr siedmy deň odo dňa doručenia žiadosti, inak sa konanie zastaví.

 

Postup pre doloženie dokladu o poukázaní správneho poplatku:

- Pri úhrade je nevyhnutné používať variabilný symbol, ktorý žiadosti pridelil systém.

 

- Ak bola úhrada vykonaná ešte pred odoslaním návrhu ministerstvu, doklad o poukázaní správneho poplatku je možné pripojiť ako „inú prílohu“ k návrhu. Dokument sa pomenuje „Doklad o zaplateni“ alebo „Doklad o uhrade“.

 

Ak bola úhrada vykonaná až po odoslaní návrhu ministerstvu, doklad o poukázaní správneho poplatku je možné pripojiť prostredníctvom dialógového okna určeného pre podávanie „vyjadrení alebo pripomienok“ k návrhu.

Dokument sa pomenuje „Doklad o zaplateni“ alebo „Doklad o uhrade“.

Kaucia pri podaní námietok

- § 82 ods. 4 zákona č. 363/2011 Z. z.: Ten, kto podáva námietky, je povinný zložiť na účet ministerstva kauciu v sume 3000 eur. Kaucia musí byť pripísaná na účet ministerstva najneskôr v nasledujúci pracovný deň po poslednom dni lehoty na podanie námietok, inak sa konanie zastaví.

- § 82 ods. 8 zákona č. 363/2011 Z. z.: Prílohou námietok je doklad o poukázaní kaucie na účet ministerstva; lehota na doručenie tohto dokladu je tri dni odo dňa podania námietok ministerstvu.

- Kaucia nie je správny poplatok (sadzba kaucie sa pri podaní elektronickými prostriedkami neznižuje).

 

Postup pre doloženie dokladu o poukázaní kaucie:

Pri úhrade je nevyhnutné používať variabilný symbol, ktorý námietke pridelil systém.
Pozor: nepoužíva sa variabilný symbol z návrhu (žiadosti)!

 

Doklad o poukázaní kaucie je možné pripojiť prostredníctvom dialógového okna určeného pre podávanie „vyjadrení alebo pripomienok“ k námietke.

Dokument sa pomenuje „Doklad o zaplateni“ alebo „Doklad o uhrade“.