Tlačiť Späť

Domov

URČENIE ROZSAHU POTREBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

ÚHRADA NEODKLADNEJ A POTREBNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

1. PRE OSOBY S POSKYTNUTÝM DOČASNÝM ÚTOČISKOM

Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je cudzinec, ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorou sa rozumie potrebná zdravotná starostlivosť, a to zverejnením na svojom webovom sídle.

Existujúci právny rámec ustanovuje, že potrebná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav osoby a musí sa jej poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu osoby tak, aby sa nemusela kvôli potrebnému ošetreniu vracať do svojej krajiny skôr, ako pôvodne zamýšľala. Tento rozsah zahŕňa akékoľvek ošetrenie ambulanciou pohotovostnej služby a záchrannej zdravotnej služby. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj konzultácia u praktického lekára vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a očkovania. Potrebná zdravotná starostlivosť sa nevylučuje pri chronických ochoreniach ako sú dialýza, oxygenoterapia, chemoterapia, špecifická liečba astmy, echokardiografia v prípade chronických autoimunitných ochorení.

UPOZORŇUJEME, ŽE PLÁNOVANÁ (ODKLADNÁ) ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ SA NEPOVAŽUJÚ ZA POTREBNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ!!!

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky môže určiť rozsah zdravotných výkonov nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktoré vychádzajú z nižšie uvedených dokumentov:

  1. Zdravotné výkony uvedené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo neuhrádzajú a základe verejného zdravotného poistenia (okrem výkonov, ktoré sú hradené spoluúčasťou pacienta alebo nie sú potrebné z hľadiska zdravotnej indikácie).

  2. Zdravotné výkony uvedené vo Vyhláške č. 538/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (okrem výkonov, ktoré sú hradené spoluúčasťou pacienta alebo nie sú potrebné z hľadiska zdravotnej indikácie).

  3. Zdravotné výkony zverejnené na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií: https://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/standardy_zdravotnickej_informatiky/Ciselniky_zdravotnickej_informatiky/Pages/default.aspx (okrem výkonov, ktoré sú hradené spoluúčasťou pacienta alebo nie sú potrebné z hľadiska zdravotnej indikácie)

Okrem existujúcich výkonov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VŠZP“) vytvorila pre osoby s poskytnutým dočasným útočiskom nové zdravotné výkony potrebnej zdravotnej starostlivosti s kódom 60U, 62U a 63U podľa odbornosti lekára, ktoré sú hradené zdravotnou poisťovňou, viď Príloha č. 1 a zároveň nevylučujú použitie zdravotných výkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3. V rámci uvedených zdravotných výkonov potrebnej zdravotnej starostlivosti ide o komplexné vyšetrenie (kompletná anamnéza, vyšetrenie, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia - vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy.

Nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti budú uhrádzané generické lieky určené na liečbu chronického ochorenia, za dodržania indikačných obmedzení a podmienky, že neposkytnutím zdravotnej starostlivosti hrozí zhoršenie a následné poškodenie zdravia. V prípade ak nie je dostupný na liečbu ochorenia v danej terapeutickej oblasti generický liek, bude hradený liek na liečbu daného ochorenia s najnižšou cenou.
Lieky s príznakom ZP budú schvaľované zdravotnou poisťovňou v prípade pokračujúcej liečby daným liekom v intenciách indikačných obmedzení.
Lieky na výnimku budú schvaľované iba v prípade pokračujúcej liečby v zmysle dohodnutých podmienok s držiteľmi registrácií liekov.

Nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti budú uhrádzané zdravotnícke pomôcky základného funkčného typu, určené na liečbu chronického ochorenia, za dodržania preskripčných a indikačných obmedzení ako aj množstevných limitov. Iný typ zdravotníckej pomôcky bude hradený vo výške najnižšej ceny danej pomôcky v konkrétnej podskupine v prípade, že daná podskupina nemá určený základný funkčný typ. V Prílohe č. 2 sú uvedené zdravotnícke pomôcky hradené nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Výška úhrady za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa riadi aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. V prípade ak je pri lieku, zdravotníckej pomôcke a dietetickej potraviny stanovený doplatok, tento hradí osoba, ktorej je liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina indikovaná.

Na základe vyššie uvedených skutočností Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uverejňuje podľa § 9h zákona č. 580/2004 Z. z. na svojom webovom sídle rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti tak, ako je uvedené v Prílohách č. 1 a 2 tohto dokumentu:

Príloha č. 1 – Rozsah nových zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti (kódy 60U, 62U, 63U týkajúce sa komplexného vyšetrenia a kontrolných vyšetrení v ambulantnej starostlivosti)

Príloha č. 2 – Rozsah zdravotníckych pomôcok uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Príloha č. 3 – Výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti


Od 1. januára 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje pre deti a adolescentov od narodenia do 18 rokov + 364 dní, ktorí majú poskytnuté dočasné útočisko v súvislosti s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, rozsah zdravotnej starostlivosti a to tak, ako je uvedené v § 2, §3 a §7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

2. PRE TRANZITUJÚCE OSOBY PRICHÁDZAJÚCE Z UKRAJINY Z DÔVODU VOJNOVÉHO KONFLIKTU, KTORÉ NEPOŽIADALI O ŽIADNU OCHRANU

Príloha č. 3 – Výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti


Prípadné doplňujúce otázky môžete zasielať na podporapzs@vszp.sk. Na stránke VŠZP je zriadená informačná zložka Ukrajina, kde budú priebežne pridávané všetky aktuálne a dostupné informácie https://www.vszp.sk/ukrajina/.