Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Stredné zdravotnícke školy v SR » Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia » Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie pre odborné vzdelávanie v školách » Normatív na materiálno-technické, priestorové a personálne zabezpečenie je uvedený v štátnom vzdelávacom programe, konkrétne v jednotlivých študijných odboroch

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Na stiahnutie:

1,36 Mb

2,7 Mb


Systém ASPI - stav k 31.10.2014 do čiastky 92/2014 Z.z. - RA634
44/2008 (ZR) - tech. vybavenie zdrav. zar. - posledný stav textu
 

44/2008

VÝNOS

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zmena: 62/2008 (ZR)
Zmena: 41/2009 (ZR)
Zmena: 10/2011 (ZR)
Zmena: 37/2011 (ZR)
Zmena: 39/2012 (ZR)
Zmena: 12/2014 (ZR)
č. 09812/2008-OL
z 10. septembra 2008

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
 
§ 1

(1) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len "ambulantné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len "ústavné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Tento výnos sa nevzťahuje na prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne.
 
§ 2

Ambulantné zariadenia spĺňajúce minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie podľa doterajších predpisov sú povinné splniť požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2008, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 
§ 3
Zrušený od 1.5.2011
§ 3a

Ambulancie sú povinné splniť minimálnu požiadavku uvedenú v prílohe č. 1 v oddiele 1 "Ambulancia" v bode 2 v písm. ab) "umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie" do 31. decembra 2011.
 
§ 3b

Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých sú povinné splniť minimálnu požiadavku uvedenú v prílohe č. 1 v oddiele 1 "Ambulancia" v časti I "Ambulancie" v bode I "Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti" v písm. A "Všeobecná ambulancia pre dospelých" v bode 2 v písm. c) bode 7 "prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softwarového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút" do 31. decembra 2010.
 
§ 3c

Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast sú povinné splniť minimálnu požiadavku uvedenú v prílohe č. 1 oddiele 1 "Ambulancia" časti I "Ambulancie" bode I "Ambulancie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti" písm. B "Všeobecná ambulancia pre deti a dorast" bode 2 písm. c) bode 9 "prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softwarového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút" do 31. decembra 2010.
 
§ 4

Ústavné zariadenia sú povinné splniť minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie podľa tohto výnosu do 30. júna 2009 a na materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2014; pričom sestry 1), ktoré ústavné zariadenia zamestnávajú, musia získať príslušné profesijné tituly 2) sestier do 31. decembra 2010.
 
§ 4a

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii 2) je oprávnená vykonávať špecializované pracovné činnosti na pracovisku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny, ak uvedenú špecializáciu v špecializačnom odbore získala do 31. decembra 2004 a má k začiatku tejto činnosti viac ako dvadsať rokov odbornej zdravotníckej praxe.
 
§ 4b

Týmto výnosom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
 
§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z.z. o minimálnych
 
§ 6

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.

Výnos č. 62/2008 (ZR) nadobudol účinnosť 30. decembrom 2008.

Výnos č. 41/2009 (ZR) nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.

Výnos č. 10/2011 (ZR) nadobudol účinnosť 1. májom 2011.

Výnos č. 37/2011 (ZR) nadobudol účinnosť 30. decembrom 2011.

Výnos č. 39/2012 (ZR) nadobudol účinnosť 30. decembrom 2012.

Výnos č. 12/2014 (ZR) nadobudol účinnosť 10. májom 2014.
 
Richard Raši, v.r.
minister


Príl.1

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANTNÝCH ZARIADENÍ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Táto príloha upravuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie pre ambulantné zariadenia definované v § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Ambulantné zariadenia tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu utvárajú prevádzkovo ucelený celok. Ambulantné zariadenia musia mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciou, rampou alebo výťahom 3).

3. Minimálne vybavenie jednotlivých druhov ambulantných zariadení funkčnými priestormi je uvedené v príslušných oddieloch.

4. Ambulantné zariadenie, v ktorom lekár poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, má vo vybavení ambulancie rovnaké minimálne personálne zabezpečenie a minimálne materiálno - technické vybavenie ako lekár s príslušnou špecializáciou určenou na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a súčasne má v priestoroch ambulancie aj prebaľovací stôl.

5. Sklad v ambulantných zariadeniach možno nahradiť vhodnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi 4).

6. V ambulantných zariadeniach sa vyčleňuje vhodný priestor s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody na uloženie upratovacích potrieb a dezinfekčných potrieb.

7. Čakáreň z prevádzkového hľadiska priamo nadväzuje na prípravovňu alebo na vyšetrovňu.

8. Ambulancia, v ktorej sa predpokladá epidemicky alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení, nesmie byť súčasne zriaďovaná na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár a musí mať čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných ambulancií. Táto požiadavka sa vzťahuje na všeobecnú ambulanciu pre dospelých, na ambulanciu pre deti a dorast, na infektologickú ambulanciu a pneumologickoftizeologickú ambulanciu.

9. Ambulantné zariadenie musí mať zabezpečený systém vykurovania. Tepelno - vlhkostná mikroklíma a výmena vzduchu vetraním vo vnútorných priestoroch musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu. 5) Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. Všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie i umelé osvetlenie podľa osobitného predpisu. 5)

10. Výška prevádzkových miestností je 3 m; v prípade, ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, možno pripustiť nižšiu výšku, najmenej však 2,5 m. Steny miestností sú svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musí byť umývateľný povrch stien najmenej do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch. Podlaha miestností je ľahko umývateľná, dekontaminovateľná, má odolávať umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny. Nábytok a ostatné zariaďovacie predmety v čakárni a na pracovisku musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.

11. Ak sa zriaďuje laserové pracovisko, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov 6).

12. V ambulancii, prípravovni a zákrokovej miestnosti musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitným predpisom 7). Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené 8) a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore.

13. Okná ambulancií, vyšetrovní a zákrokových miestností chirurgických smerov musia mať vetracie otvory opatrené sieťkami proti hmyzu.

14. Ambulantné zariadenia v ambulancii, vyšetrovni, prípravovni a zákrokovej miestnosti musia mať k dispozícii tečúcu zdravotne bezchybnú studenú pitnú vodu a teplú úžitkovú vodu. Odpadové vody sú odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom 9).

15. Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Toalety pre pacientov musia mať dvere otvárateľné smerom von a najmenej jedna záchodová kabína musí byť prístupná pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 3). Toalety pre pacientov ambulancií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch so zvýšeným výskytom infekčných ochorení nesmú byť spoločné pre pacientov ostatných ambulancií.

16. V špecializačných odboroch určených pre kategóriu lekár, v ktorých sa vo zvýšenej miere predpokladá infekčný charakter ochorení alebo v ktorých nemožno vylúčiť negatívne ovplyvňovanie zdravia, možno ambulantné zariadenie do objektu umiestniť, len ak je možnosť zriadiť doň osobitný vstup. Na zabránenie šírenia vzdušných nákaz musí byť vetranie priestorov takýchto ambulancií riešené tak, aby sa vzduch z priestorov ambulancií a ich príslušenstva nedostával do ostatných vnútorných priestorov vlastného objektu alebo do susediacich objektov. Posúdenie vhodnosti umiestnenia takéhoto pracoviska do objektov, ktoré súčasne plnia aj iné funkcie, vykonáva príslušný orgán verejného zdravotníctva 10).

17. Pracovisko musí mať zriadený vhodne odčlenený, dostatočne odvetraný priestor na občerstvenie a na prezlečenie personálu vybavený umývadlom alebo drezom; tento priestor môže byť spoločný pre viaceré pracoviská.

18. Ďalšie požiadavky na základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk vyplývajúce zo zamerania ambulantného zariadenia a z jeho prevádzky sú uvedené v jednotlivých oddieloch.

19. Personálne zabezpečenie ambulantných zariadení sa na účely tohto výnosu vyjadruje v podobe počtu fyzických osôb v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov, ktoré zodpovedajú druhu poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

20. Každý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť pracovisko informačno - komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.
 
ODDIEL 1
AMBULANCIA

 
1. Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti

a) ambulancia ... 15 m2,

b) prípravovňa (ak je zriadená) ... 12 m2,

c) čakáreň ... 8 m2,

d) toaleta pre pacientov ... 2 m2,

e) toaleta pre personál ... 2 m2,

f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,

g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantných zariadení všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,

b) umývadlo na ruky,

c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov - ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii nie je potrebný,

d) písací stôl, stolička,

e) počítač s príslušenstvom,

f) telefón,

g) stolička pre pacienta,

h) prebaľovací stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných ambulanciách,

i) vešiak,

j) nástenný teplomer,

k) nádoba na odpad so šliapadlom - aj v prípravovni, ak je zriadená,

l) emitná miska,

m) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

n) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

o) kartotečná uzamykateľná skriňa,

p) chladnička na liečivá,

q) osobná váha a výškomer,

r) skrinka na nástroje a pomôcky,

s) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

t) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

u) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

v) pomôcky na odbery biologického materiálu,

w) pomôcky na podávanie liekov,

x) infúzny stojan,

y) tlakomer, fonendoskop, teplomer,

z) nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

aa) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,

ab) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie.

3. Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery biologického materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok. Ak je drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

4. Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovateľne použiteľného inštrumentária musia byť okrem umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

5. Ak ambulancia poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných odboroch, musí spĺňať požiadavky na vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pre každý špecializačný odbor, v ktorom sa ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje.

6. Ak ide o ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá poskytuje lekársku službu prvej pomoci, je povinným prístrojovým vybavením aj EKG.

7. Resuscitačný set, ktorý musí mať každá ambulancia, tvoria

a) T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,

b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,

d) kyslíková maska,

e) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.

7a. Resuscitačný set pre deti, ktorý musí mať každá ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, tvoria

I. Lieky na injekčné podanie

a) sympatomimetiká,

b) parasympatolytiká, ganglioplegiká,

c) minerálne soli a iónty,

d) antiarytmiká,

e) anxiolytiká,

f) antihistaminiká,

g) hormóny,

h) diuretiká,

i) lokálne anestetiká,

j) bronchodilatanciá, antiastmatiká,

k) variá - rozpúšťadlá,

l) variá - elektrolyty.

II. Infúzne roztoky

F1/3 500 ml, G 10% 400 ml.

III. Zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie i. v. prístupu

a) intravenózne kanyly 2 veľkosti/5 ks,

b) jednorazové ihly a striekačky,

c) spojovacia infúzna hadička 3 ks,

d) infúzna súprava 3 ks,

e) dezinfekčný roztok,

f) zdravotnícke pomôcky na sterilné krytie a fixáciu i. v. kanyly,

g) sterilné tampóny,

h) sterilné rukavice,

i) škrtidlo.

IV. Zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest

a) resuscitačný samorozpínací vak so zásobníkom a prípojkou na kyslík,

b) tvárová maska veľkosti č. 1, 3, 5,

c) ústny vzduchovod č. 0, 1, 2, 3, 4, 5,

d) tlaková fľaša so stlačeným kyslíkom 5 l,

e) odsávačka,

f) odsávací katéter.

8. Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:

I. Lieky na injekčné podanie
a) sympatomimetiká,
b) aqua pro injectione,
c) parasympatolytiká,
d) kortikosteroidy,
e) minerálne látky,
f) antihistaminiká,
g) bronchodilatanciá,
h) anestetiká,
i) antiastmatiká,
j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
k) antiemetiká,
l) anxiolytiká.

II. Infúzne roztoky

F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.

III. Lieky na perorálne podanie
a) aktívne uhlie,
b) vazodilatanciá.

9. Všeobecné ambulancie sú vybavené týmito liekmi a infúznymi roztokmi:

I. Lieky na injekčné podanie
a) spazmolytiká,
b) antireumatiká,
c) antiflogistiká,
d) bronchodilatanciá,
e) antiastmatiká,
f) analgetiká,
g) diuretiká,
h) minerálne látky,
i) kardiotoniká,
j) kortikosteroidy.

II. Lieky na perorálne podanie
a) sympatolytiká,
b) hypotenzíva.

III. Infúzne roztoky
F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.

10. Taška na návštevnú službu pre lekára všeobecných ambulancií obsahuje takéto vybavenie:

I. Lieky na perorálne podanie
a) vazodilatanciá,
b) hypotenzíva,
c) symatolytiká,
d) aktívne uhlie,
e) bronchodilatanciá,
f) antiastmatiká.

II. Lieky na injekčné podanie
a) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
b) kortikosteroidy,
c) aqua pro injectione,
d) sympatomimetiká,
e) parasympatolytiká,
f) minerálne látky,
g) kardiotoniká,
h) minerálne látky,
i) anestetiká,
j) antikoagulanciá,
k) bronchodilatanciá,
l) antiastmatiká,
m) anxiolytiká,
n) antiemetiká,
o) spazmolytiká,
p) antireumatiká,
q) antiflogistiká,
r) analgetiká.

III. Spotrebný materiál
a) recepty,
b) výmenné lístky,
c) tlakomer,
d) fonendoskop,
e) baterka,
f) teplomer,
g) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
h) septonex,
i) pinzeta,
j) nožnice,
k) tampóny,
l) sterilná gáza,
m) sterilné obväzy,
n) leukoplast,
o) sterilné a nesterilné rukavice,
p) ústne lopatky,
q) elastický obväz,
r) vata,
s) injekčné ihly a injekčné striekačky 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml.

11. Taška na návštevnú službu pre sestru obsahuje takéto vybavenie:

a) tlakomer a fonendoskop,

b) glukomer,

c) teplomer,

d) ústne lopatky,

e) emitná miska,

f) krajčírsky centimeter,

g) jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,

h) Esmarchovo ovínadlo,

i) tampóny na dezinfekciu kože,

j) dezinfekčný roztok,

k) skúmavky na odber biologického materiálu,

l) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

m) sterilné a nesterilné štvorce,

n) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),

o) sterilné a nesterilné ovínadlá,

p) preväzové nožnice,

q) leukoplast,

r) set na cievkovanie,

s) rektálna rúrka,

t) jednorazové podložky,

u) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,

v) tvárové ochranné rúško,

w) dóza alebo vrecko na odpadový materiál.

12. Taška na návštevnú službu pre pôrodnú asistentku obsahuje takéto vybavenie:

a) sterilný pôrodnícky balíček - pre prípad prekotného pôrodu,

b) tlakomer a fonendoskop,

c) teplomer,

d) stetoskop,

e) pelvimeter,

f) krajčírsky centimeter,

g) gravidometer,

h) reagens na vyšetrenie moču,

i) Temešváryho roztok,

j) Esmarchovo ovínadlo,

k) jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,

l) tampóny na dezinfekciu kože,

m) dezinfekčný roztok a roztok na oplachovanie rodidiel,

n) skúmavky na odber biologického materiálu,

o) sterilné a nesterilné štvorce,

p) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),

q) preväzové nožnice,

r) leukoplast,

s) set na cievkovanie a sterilný permanentný močový katéter pre ženy,

t) rektálna rúrka,

u) jednorazové podložky,

v) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,

w) tvárové ochranné rúško,

x) dóza alebo vrecko na odpadový materiál.
 
I. ČASŤ
AMBULANCIE


I. AMBULANCIE VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len "všeobecný lekár") ............... 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............... 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v oddiele 1 v bode 1. Čakáreň má plochu s rozmermi najmenej 12 m2,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. nástroje na ušno - nosovo - krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami, ladička C5),
2. neurologické kladivko,
3. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa),
4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
5. taška na návštevnú službu pre lekára,
6. taška na návštevnú službu pre sestru,
7. prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softwarového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút.
 
B. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len "pediater") ............... 1,

b) setra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii ............... 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast uvedené v oddiele 1 v bode 1. Čakáreň má plochu s rozmermi najmenej 12 m2 a je vybavená germicídnym žiaričom 11),

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. nástroje na ušno - nosovo - krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami, ladička C5),
2. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa),
3. pomôcky a didaktické hračky na vyšetrovanie neuropsychického vývoja dieťaťa,
4. neurologické kladivko,
5. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
6. taška na návštevnú službu pre lekára,
7. taška na návštevnú službu pre sestru,
8. germicídny žiarič v ambulancii,
9. prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softwarového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút.
 
II. AMBULANCIE ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A. GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (ďalej len "gynekológ") ............. 1,

b) pôrodná asistentka 1) alebo pôrodná asistentka so špecializáciou pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie gynekologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1. Čakáreň má plochu s rozmermi najmenej 12 m2. Súčasťou ambulancie je priestor určený na prípravu ženy na vyšetrenie,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie gynekologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. gynekologický vyšetrovací stôl,
2. pošvové zrkadlá,
3. pelvimeter,
4. mikroskop,
5. kolposkop,
6. pomôcky na malé chirurgické výkony,
7. stetoskop,
8. irigátor,
9. pôrodný balíček,
10. taška na návštevnú službu pre lekára,
11. taška na návštevnú službu pre pôrodnú asistentku.
 
B. AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) zubný lekár ............. 1,

b) sestra alebo zubný asistent ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie zubného lekárstva uvedené v oddiele 1 v bode 1. Ak ide o umiestnenie viacerých stomatologických súprav v jednej ambulancii, na každú ďalšiu súpravu sa požaduje navýšenie podlahovej plochy o 12 m2, vizuálne odčlenenie a inštalácia ďalšieho drezu na umývanie nástrojov a pomôcok a umývadla na umývanie rúk,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie zubného lekárstva, ktoré tvoria
1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
2. stomatologická súprava nástrojov,
3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
4. ručný kriesiaci prístroj,
5. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),
6. súbor základných paradontologických nástrojov,
7. ochranné pomôcky pre lekára,
8. umývadlo na ruky,
9. drez,
10. písací stôl a stolička,
11. počítač s príslušenstvom,
12. stolička,
13. vešiak,
14. nádoba na odpad so šliapadlom,
15. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
16. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
17. kartotečná uzamykateľná skriňa,
18. chladnička,
19. skrinka na nástroje a pomôcky,
20. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom alebo materiál na jednorazové použitie,
21. sterilné štvorce a tampóny,
22. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
23. tlakomer, fonendoskop,
24. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
25. germicídny žiarič,
26. zrušený od 1.5.2011.
Ak ambulancia zubného lekárstva nemá vlastný RTG prístroj, musí mať zabezpečené zhotovenie RTG snímkov na inom RTG pracovisku. Ak má zubný lekár vlastný panoramatický zubný röntgenový prístroj, musí byť umiestnený v samostatnej vyšetrovni s plochou najmenej 6 m2.
Ak sa v ambulancii zubného lekárstva poskytuje lekárska služba prvej pomoci, súčasťou jej vybavenia musí byť aj tracheotomická súprava. Pri zriadení ambulancie dentálnej hygieny je minimálna plocha miestnosti 9 m2. Základné priestorové vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny je umývadlo, drez, kreslo s osvetlením a základné vyšetrovacie nástroje a ošetrovacie nástroje na parodontológiu (kyrety).
 
C. AMBULANCIA MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) maxilofaciálny chirurg ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie maxilofaciálnej chirurgie s plochou najmenej 15 m2 uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. zákroková miestnosť s dvojdrezom s rozmermi najmenej 20 m2 ,
2. hygienický filter pre pacienta,
3. hygienický filter s umývadlom na ruky pre personál,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie maxilofaciálnej chirurgie, ktoré tvoria
1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
2. stomatologická súprava nástrojov,
3. chirurgické inštrumentárium,
4. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
5. ručný kriesiaci prístroj,
6. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a na zastavenie krvácania),
7. súbor základných paradontologických nástrojov,
8. ochranné pomôcky pre lekára,
9. umývadlo na ruky,
10. dvojdrez,
11. písací stôl a stolička,
13. stolička,
14. vešiak,
15. nádoba na odpad so šliapadlom,
16. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
17. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
18. kartotečná uzamykateľná skriňa,
19. chladnička,
20. skrinka na nástroje a pomôcky,
21. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,
22. sterilné štvorce a tampóny,
23. germicídny žiarič,
24. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
25. tlakomer, fonendoskop,
26. počítač s príslušenstvom,
27. kyslíková bomba,
28. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.
 
D. AMBULANCIE VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Do skupiny D patria všetky ambulancie, ktoré majú základné personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie zhodné s ambulanciou vnútorného lekárstva, ak nie je uvedené inak. Ďalšie vybavenie potrebné na činnosť ambulancie je uvedené pri každej ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti samostatne.
 
I. INTERNÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (ďalej len "internista") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie internej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie internej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. EKG prístroj,
2. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču.
 
II. ANGIOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore angiológia (ďalej len "angiológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie angiologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie angiologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. infúzny stojan,
2. infúzna pumpa,
3. germicídny žiarič,
4. vybavenie na malé chirurgické výkony (anatomická pinzeta, chirurgická pinzeta, anatomické nožnice, exkochleačná lyžica a kovová sondička).
Ak ambulancia nemá vlastný ultrazvukový dopplerovský prietokomer, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
III. DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (ďalej len "diabetológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie diabetologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie diabetologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvorí glukomer.
 
IV. ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia (ďalej len "endokrinológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie endokrinologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie endokrinologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. glukomer,
2. Hertelov exoftalmometer,
3. orchidometer.
 
V. GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia (ďalej len "gastroenterológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie gastroenterologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1. Zriaďuje sa prípravovňa vybavená zariadením na manuálnu dekontamináciu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopov, umývadlom, drezom a germicídnym žiaričom,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. flexibilný gastroskop,
2. flexibilný kolonoskop,
3. elektrochirurgická jednotka k endoskopom,
4. germicídny žiarič,
5. zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k endoskopom,
6. rigídny rektoskop/anoskop,
7. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou a opichmi, sklerotizáciou, odstraňovanie polypov tráviaceho traktu a na odstraňovanie cudzích telies,
8. ultrazvuková čistička príslušenstva endoskopov,
9. zrušený od 1.5.2011.
Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastnú elektrochirurgickú jednotku k endoskopom, musí mať zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.
Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastný sonografický prístroj pre abdominálnu sonografiu, musí mať zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.
 
VI. HEPATOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hepatológia (ďalej len "hepatológ") alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia (ďalej len "gastroenterológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie hepatologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie hepatologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2.
Ak hepatologická ambulancia nemá vlastný sonografický prístroj pre abdominálnu sonografiu, musí mať zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.
 
VII. NEONATOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia (ďalej len "neonatológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie neonatologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neonatologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. dojčenská váha,
2. negatoskop.
 
VIII. GERIATRICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria (ďalej len "geriater") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie geriatrickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie geriatrickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. EKG prístroj,
2. negatoskop,
3. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču.
 
IX. HEMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ambulancia neaplikujúca cytostatickú a substitučnú hemoterapiu

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia (ďalej len "hematológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra s certifikátom organizácia a techniky v tkanivových bankách ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie hematologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvorí miestnosť na odber vzoriek (centrálny odber) s rozmermi najmenej 8 m2,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie hematologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

d) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria v odberovej miestnosti

a) prístrojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

b) miešačka vzoriek,

c) ležadlo alebo polohovateľné kreslo,

d) stôl na administratívne práce, stolová lampa, stolička,

e) skrinka alebo police na nástroje,

f) skrinka alebo police na materiál,

g) chladnička na skladovanie biologického materiálu,

h) nádoba na odpad so šliapadlom,

i) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

j) umývadlo a drez s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody.
V odberovej miestnosti musí byť zabezpečené vetranie a podlahy a steny odberovej miestnosti musia byť ľahko umývateľné.
 
X. INFEKTOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia (ďalej len "infektológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie infektologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1. Pri priestorovom vybavení je zriadená zvlášť ambulancia a zvlášť prípravovňa a najmenej dve čakárne, každá s osobitným vchodom,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie infektologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. odsávačka,
2. germicídny žiarič - v čakárni, v prípravovni a v ambulancii.
 
XI. KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia (ďalej len "kardiológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie kardiologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. EKG prístroj,
2. defibrilátor,
3. negatoskop.
 
XII. AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia (ďalej len "klinický onkológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej onkológie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestory, ktoré tvoria
1. miestnosť na podanie cytostatík, prípravu ktorých zabezpečujú nemocničné lekárne alebo verejné lekárne na základe zmluvného vzťahu s rozmermi najmenej 6 m2 na lôžko,
2. miestnosť na umývanie, dekontamináciu a ukladanie močových fliaš a podložných mís s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej onkológie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria v miestnosti na ambulantné podanie chemoterapie a cytostatík

a) najmenej jedno lôžko,

b) najmenej jedno kreslo,

c) infúzne stojany,

d) pojazdný stolík na nástroje,

e) prístrojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

f) stôl na administratívne práce, stolička,

g) skrinka alebo police na nástroje a zdravotnícke pomôcky,

h) skrinka na lieky a infúzne fľaše,

i) infúzna pumpa a injekčná pumpa,

j) nádoba na odpad so šliapadlom,

k) umývadlo,

l) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

m) stojanová peristaltická pumpa,

n) germicídny žiarič.
 
XIII. AMBULANCIA RADIAČNEJ ONKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia (ďalej len "radiačný onkológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie radiačnej onkológie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie radiačnej onkológie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvorí negatoskop.
 
XIV. AMBULANCIA KLINICKÉHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo (ďalej len "pracovný lekár") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie pracovného lekárstva uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pracovného lekárstva uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. prenosný spirometer,
2. prenosný audiometer,
3. optotypy,
4. negatoskop.
 
XV. NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia (ďalej len "nefrológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie nefrologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie nefrologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. negatoskop,
2. indikátorové papieriky na vyšetrovanie moču,
3. malá stolná centrifúga,
4. mikroskop.
 
XVI. PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia (ďalej len "pneumológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie pneumologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. prípravovňa, miestnosť na dispenzárnu činnosť, kalmetizáciu, sprirometriu a inhaláciu s rozmermi najmenej 12 m2,
2. miestnosť na infúznu liečbu (ak sa poskytuje) s rozmermi najmenej 6 m2 na lôžko,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pneumologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

d) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. inhalátor,
2. prenosný spirometer,
3. germicídny žiarič,
4. negatoskop,
5. kyslíková fľaša.
 
XVII. REUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore reumatológia (ďalej len "reumatológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie reumatologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie reumatologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvorí negatoskop.
 
XVIII. OSTEOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore reumatológia (ďalej len "reumatológ") alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore endokrinológia (ďalej len "endokrinológ") alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia (ďalej len "ortopéd") alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (ďalej len "internista") zameraný na osteológiu (s úväzkom 0,4 na 200 000 - 250 000 obyvateľov) ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie osteologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie osteologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvorí osteodenzitometer.
 
XIX. ALGEZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia (ďalej len "algeziológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie algeziologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie algeziologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. schodíky,
2. germicídny žiarič,
3. zákrokový stôl a lampa,
4. transkutánna elektrická elektroneurostimulácia (TENS),
5. set chirurgických nástrojov a inštrumentárium k analgézii (epidurálna, resp. intratekálna ihla, epidurálny, respektíve intratekálny katéter, bakteriálny filter, spojka na bakteriálny filter, skalpel jednorazový, nožnice chirurgické, pinzeta chirurgická, pinzeta anatomická, ihelec chirurgický, ihly na tunelizáciu, podávky na umývanie operačného poľa, injekčné striekačky 5 ml, 10 ml, injekčné ihly, sterilné tampóny, sterilná kompresa s otvorom, sterilná kompresa bez otvoru).
 
XX. AMBULANCIA PALIATÍVNEJ MEDICÍNY

1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína alebo
algeziológia alebo neurológia alebo klinická onkológia alebo geriatria
alebo pediatria alebo vnútorné lekárstvo alebo anesteziológia a intenzívna
medicína 1,
b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská
starostlivosť v komunite alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom
odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva pri
ambulanciách paliatívnej medicíny pre detskú populáciu sestra so
špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť
v pediatrii 1,

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie paliatívnej medicíny uvedené v oddiele 1 prvom bode,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie paliatívnej medicíny uvedené v oddiele 1 druhom bode,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. trezor na omamné látky a psychotropné látky a lieky s ich obsahom a na lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom,
2. lineárne dávkovače a infúzne pumpy,
3. pomôcky na punkciu ascitu, fľaše na podtlakové odstránenie (ascitu),
4. pomôcky na punkciu pleurálneho výpotku,
5. pomôcky na aplikáciu liekov,
6. pomôcky na ošetrovanie mokvajúcich nádorov, dekubitov, tumorokutánnych a iných fistúl,
7. jednorazové plachty.
 
E. CHIRURGICKÉ AMBULANCIE

Do skupiny E patria všetky ambulancie, ktoré majú základné personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie zhodné s chirurgickou ambulanciou. Ďalšie vybavenie potrebné na činnosť ambulancie je uvedené pri každej špecializovanej ambulancii samostatne.
 
I. CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia (ďalej len "chirurg") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie chirurgickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. sadrovňa s rozmermi najmenej 12 m2,
2. zákroková miestnosť s rozmermi najmenej 20 m2. Sadrovňa a zákroková miestnosť s príslušenstvom nie sú nevyhnutnou súčasťou chirurgickej ambulancie, zriaďujú sa podľa rozsahu a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zákroková miestnosť je určená pre nenáročné ambulantné výkony, pri ktorých nedochádza k otváraniu telesných dutín a ktoré nevyžadujú jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie chirurgickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria v ambulancii negatoskop, v sadrovni

a) stolík, stoličky a vešiak,

b) vyšetrovací stôl so schodíkmi,

c) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

d) pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

e) drez s lapačom sadry, v zákrokovej miestnosti

a) vyšetrovací stôl so svietidlom,

b) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

c) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

d) sterilný chirurgický šijací materiál,

e) chirurgická súprava nástrojov,

f) nádoba na odpadky so šliapadlom,

g) skriňa na operačnú bielizeň,

h) umývadlo,

i) germicídny žiarič.
 
II. AMBULANCIA PLASTICKEJ CHIRURGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia (ďalej len "plastický chirurg") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie plastickej chirurgie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie vybavenie, ktoré je s výnimkou sadrovne totožné s chirurgickou ambulanciou.
 
III. AMBULANCIA CIEVNEJ CHIRURGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia (ďalej len "cievny chirurg") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie cievnej chirurgie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvorí zákroková miestnosť s rozmermi najmenej 20 m2. Zákroková miestnosť nie je nevyhnutnou súčasťou ambulancie cievnej chirurgie, zriaďuje sa podľa rozsahu a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie cievnej chirurgie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

d) ďalšie vybavenie, ktoré je s výnimkou sadrovne totožné s chirurgickou ambulanciou.
 
F. ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia (ďalej len "ortopéd") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ortopedickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. sadrovňa s rozmermi najmenej 15 m2,
2. zákroková miestnosť s rozmermi najmenej 20 m2.
Sadrovňa a zákroková miestnosť nie sú nevyhnutnou súčasťou ortopedickej ambulancie, zriaďujú sa podľa rozsahu a druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sadrovňa môže byť spoločná pre niekoľko ambulancií,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ortopedickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré je totožné s chirurgickou ambulanciu s výnimkou ambulancie, ktorej vybavenie tvoria
1. olovnica,
2. uhlomer,
3. páskový meter,
4. negatoskop.
 
G. UROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia (ďalej len "urológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie urologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie urologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. centrifúga,
2. mikroskop.
Ak ambulancia nemá vlastný cystoskop s príslušenstvom, sonografický prístroj, uroflowmeter a bioptickú pištoľ, musí mať zabezpečený zmluvný vzťah s iným pracoviskom, na ktorom sa uvedené vybavenie nachádza.
 
H. OTORINOLARYNGOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia (ďalej len "otorinolaryngológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1,

c) ak je zriadená miestnosť pre audiometriu, sestra s certifikátom audiometria ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie otorinolaryngologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie otorinolaryngologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. ORL vyšetrovacie kreslo s kĺbovou lampou a otočnou stoličkou,
2. binokulárna lupa,
3. negatoskop,
4. set nástrojov na ORL vyšetrenie,
5. ladička,
6. čelný reflektor a spekulár,
7. odsávačka,
8. germicídny žiarič.
 
I. FONIATRICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore foniatria (ďalej len "foniater") ............. 1,

b) sestra alebo sestra s certifikátom audiometria ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie foniatrickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie foniatrickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. stroboskop,
2. ORL vyšetrovacie kreslo s kĺbovou lampou a otočnou stoličkou,
3. mikroskop alebo zväčšovacia lupa,
4. set nástrojov na ORL vyšetrenie,
5. otoskop,
6. čelný reflektor a spekulár.
 
J. OFTALMOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia (ďalej len "oftalmológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie oftalmologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oftalmologickej ambulancie, ktoré je uvedené v oddiele 1 v bode 2 okrem písmen p) a u),

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. oftalmoskop,
2. skiaskopické lišty a zrkadlo,
3. očný tonometer,
4. optotyp,
5. štrbinová lampa,
6. perimeter,
7. fokometer,
8. skúšobný rám,
9. skúšobne sklá,
10. šošovky na bezkontaktné vyšetrenie očného pozadia,
11. skrinka na okuliare,
12. zatemnenie okna.
 
K. DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia (ďalej len "dermatovenerológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie dermatovenerologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie dermatovenerologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. mikroskop s kardioidným kondenzorom,
2. set na epikutánne testovanie,
3. Woodova lampa,
4. pošvové zrkadlá,
5. zariadenie na farbenie preparátov,
6. plynový alebo liehový kahan,
7. set na malé chirurgické výkony,
8. zariadenie na kryoterapiu,
9. elektrokauter,
10. germicídny žiarič,
11. dermatoskop.
 
L. NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia (ďalej len neurológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore v odboroch vnútorného lekárstva, alebo sestra s certifikátom vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie neurologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neurologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. neurologické kladivko,
2. negatoskop,
3. svietidlo.
 
M. PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne vybavenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len "psychiater") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvorí neurologické kladivko.
Personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ambulancie v špecializačnom odbore medicína drogových závislostí je totožné s personálnym zabezpečením a materiálno - technickým vybavením ambulancie v odbore psychiatria, pričom lekár je so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore medicína drogových závislostí a sestra s certifikátom starostlivosť o drogovo závislých.
 
N. AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie tvorí psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia (ďalej len "klinický psychológ") ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinického psychológa, ktoré je uvedené v oddiele 1 v bode 1 s výnimkou ambulancie s rozmermi najmenej 12 m2,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinického psychológa, ktoré tvoria
1. relaxačná pohovka alebo konferenčný stolík a dve kreslá,
2. umývadlo,
3. písací stôl, stolička,
4. počítač s príslušenstvom,
5. telefón,
6. stolička pre pacienta,
7. vešiak,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad so šliapadlom,
10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
11. uzamykateľná skriňa,
12. kartotečná uzamykateľná skriňa,
13. chladnička,
14. skrinka na pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
17. prikrývka,
18. psychodiagnostické testy.

Ak ide o pracoviská so zameraním na psychoterapiu, základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinického psychológa tvoria aj

1. konferenčný stôl s viacerými stoličkami,

2. kreslo s opierkou pre hlavu alebo pohovka.

Ak ide o skupinovú psychoterapiu a rodinnú terapiu, základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinického psychológa tvoria aj miesta na sedenie pre predpokladaný maximálny počet členov skupiny alebo rodiny.
 
O. AMBULANCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

1. Personálne zabezpečenie tvorí logopéd so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická logopédia (ďalej len "klinický logopéd") ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej logopédie, ktoré je uvedené v oddiele 1 v bode 1 s výnimkou ambulancie s plochou najmenej 12 m2. Ambulancia musí mať vyhradený priestor na relaxáciu pre osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou a ak ide o skupinovú terapiu, miesta na sedenie pre predpokladaný maximálny počet skupiny,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinického logopéda, ktoré tvoria
1. relaxačná pohovka alebo konferenčný stolík a dve kreslá,
2. umývadlo,
3. písací stôl, stolička,
4. počítač s príslušenstvom,
5. telefón,
6. stolička pre pacienta,
7. vešiak,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad so šliapadlom,
10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
11. uzamykateľná skriňa,
12. kartotečná uzamykateľná skriňa,
13. skrinka na pomôcky,
14. dezinfekčné prostriedky,
15. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
16. masážny strojček alebo vibrátor,
17. ladička,
18. diagnostické testy,
19. didaktické pomôcky a hračky.
 
P. AMBULANCIA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

1. Personálne zabezpečenie tvorí liečebný pedagóg po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky, ktoré tvoria
1. relaxačná pohovka alebo konferenčný stolík a dve kreslá,
2. umývadlo,
3. písací stôl, stolička,
4. počítač s príslušenstvom,
5. telefón,
6. stolička pre pacienta,
7. vešiak,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad so šliapadlom,
10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
11. uzamykateľná skriňa,
12. kartotečná uzamykateľná skriňa,
13. chladnička,
14. skrinka na pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
17. koberec,
18. nástenné zrkadlo,
19. stimulačné hračky a štandardné hračky,
20. základné vybavenie pre ergoterapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, psychomotorickú terapiu, dramatoterapiu a biblioterapiu,
21. diagnostické testy,
22. spätný projektor.
 
R. AMBULANCIA LEKÁRSKEJ GENETIKY

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika (ďalej len "lekársky genetik") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie lekárskej genetiky uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie lekárskej genetiky uvedené v oddiele 1 v bode 2.
 
S. AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia (ďalej len "alergológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria testovacie sety.
 
T. AMBULANCIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len "fyziater") ............. 1,

b) fyzioterapeut alebo sestra ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. váhy,
2. pásový centimeter,
3. dynamometer,
4. uhlometer na meranie rozsahu kĺbovej funkcie,
5. pravítkový uhlomer.
 
U. AMBULANCIA AKUPUNKTÚRY

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore akupunktúra ............. 1,

b) sestra ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie akupunktúry uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie akupunktúry uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. ihly pre akupunktúru korporálnu i ušnú,
2. špeciálny zdravotnícky materiál používaný v akupunktúre,
3. prístroj na akupunktúrnu diagnostiku, prípadne aj na stimuláciu aktívnych bodov,
4. pomôcky na vykonávanie neinvazívnych techník v akupunktúre (modifikácie akupunktúry).
 
V. AMBULANCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia (ďalej len "klinický farmakológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej farmakológie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. odberová miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2,
2. miestnosť archívu liekovej dokumentácie, klinických skúšaní a liekovej informatiky s rozmermi najmenej 8 m2,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej farmakológie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

d) ďalšie vybavenie, ktoré tvorí

v odberovej miestnosti

a) prístrojový a manipulačný stôl a pracovná doska,

b) miešačka vzoriek,

c) ležadlo alebo polohovateľné kreslo pre pacienta,

d) stôl na administratívne práce, stolová lampa, stolička,

e) skrinka alebo police na nástroje,

f) skrinka alebo police na materiál,

g) chladnička na skladovanie biologického materiálu,

h) nádoba na odpad so šliapadlom,

i) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

j) umývadlo a drez s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,

k) germicídny žiarič.

V odberovej miestnosti musí byť zabezpečené vetranie a podlahy a steny odberovej miestnosti musia byť ľahko umývateľné.
 
W. AMBULANCIA ORTOPEDICKEJ PROTETIKY

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopedická protetika (ďalej len "ortopedický protetik") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie ortopedickej protetiky uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie ortopedickej protetiky uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. negatoskop,
2. podobaroskop,
3. plantograf,
4. doštičky rôznej výšky,
5. olovnica,
6. uhlomer,
7. páskový meter.
 
X. AMBULANCIA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo (ďalej len "telovýchovný lekár") ............. 1,

b) sestra ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. kaliper klasický alebo digitálny,
2. dynamometer pre deti a dospelých,
3.12- zvodové EKG s príslušenstvom,
4. biolampa,
5. optotyp,
6. negatoskop,
7. ergometer (bicyklový alebo bežiaci pás) so systémom 10 vákuových elektród EKG a so systémom plnoautomatického merania krvného tlaku,
8. barometer,
9. vlhkomer,
10.stopky,

11.spirometer,

12.defibrilátor.

 
Y. SEXUOLOGICKÁ AMBULANCIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore andrológia (ďalej len "sexuológ") ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie sexuologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie sexuologickej ambulancie uvedené v oddiele 1 v bode 2,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa zamerania špecializačného odboru.
 
Z. LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DOSPELÝCH

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) všeobecný lekár alebo internista ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých tvoria
1. ambulancia ... s rozlohou najmenej ... 12 m2,
2. čakáreň ... s rozlohou najmenej ... 6 m2,
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť s výlevkou pre upratovačku,
6. miestnosť pre lekára ... s rozlohou najmenej ... 4 m2,
7. miestnosť pre sestru ... s rozlohou najmenej ... 4 m2.

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo,
2. umývadlo,
3. drez,
4. počítač s príslušenstvom,
5. písací stôl so stoličkou,
6. skrinka na lieky a zdravotnícke pomôcky,
7. chladnička,
8. vešiak,
9. nástenný teplomer,
10. nádoba na odpad so šliapadlom,
11. nádoba na kontaminovaný odpad,
12. fonendoskop,
13. tlakomer,
14. teplomer,
15. glukomer,
16. osobná váha a výškomer,
17. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
18. sedimentačný stojan,
19. defibrilátor,
20. EKG prístroj,
21. Resuscitačný set, ktorý tvoria
a) T - tubus (ústny vzduchovod),
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) kyslíková maska,
e) odsávačka a odsávací katéter.
22. pôrodnícky balíček, ktorý tvoria
- sterilné rúšky,
- savá podložka pod rodičku,
- savá rúška pre novorodenca,
- termorúška na zabalenie novorodenca,
- utierka z textílie na chránenie hrádze a otretie novorodenca,
- tampóny z hydrofilového mulu,
- pupočníkové svorky/2,
- ochranné okuliare,
- nožnice rovné tupé na prestrihnutie pupočníka,
- nožnice zahnuté tupé na episiotómiu,
- peán na tampóny,
- peán na pupočník.
23. súprava na ošetrenie popálenín,
24. obväzový materiál (gáza, tampóny, leukoplast),
25. obvínadlo škrtiace gumové,
26. dezinfekčné roztoky,
27. telefón,
28. infúzny stojan,
29. emitná miska,
30. zdravotnícke pomôcky na podávanie liekov (injekčné striekačky a ihly, infúzne súpravy),
31. nožnice,
32. pinzeta,
33. rukavice gumové,
34. ORL lampa,
35. Kramerove dlahy rôznych veľkostí a dĺžok,
36. protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v prílohe č. 1 v oddiele 1 "Ambulancia" v bode 8,
37. germicídny žiarič,
38. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.
 
Za. LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI PRE DETI A DORAST

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) pediater ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast tvoria
1. ambulancia ... s rozlohou najmenej ... 12 m2,
2. čakáreň ... s rozlohou najmenej ... 6 m2,
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť s výlevkou pre upratovačku,
6. miestnosť pre lekára ... s rozlohou najmenej ... 4 m2,
7. miestnosť pre sestru ... s rozlohou najmenej ... 4 m2.

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo,
2. umývadlo,
3. drez,
4. počítač s príslušenstvom,
5. písací stôl so stoličkou,
6. skrinka na lieky a zdravotnícke pomôcky,
7. chladnička,
8. vešiak,
9. nástenný teplomer,
10. nádoba na odpad so šliapadlom,
11. nádoba na kontaminovaný odpad,
12. fonendoskop,
13. tlakomer s najmenej dvoma veľkosťami manžety,
14. teplomer,
15. osobná váha a výškomer,
16. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
17. sedimentačný stojan,
18. defibrilátor,
19. germicídny žiarič,
20. Resuscitačný set, ktorý tvoria
a) T - tubus (ústny vzduchovod),
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) kyslíková maska,
e) odsávačka a odsávací katéter,
f) intraoseálna ihla.
21. súprava na ošetrenie popálenín,
22. obväzový materiál (gáza, tampóny, leukoplast),
23. obvínadlo škrtiace pryžové,
24. dezinfekčné roztoky,
25. telefón,
26. infúzny stojan,
27. emitná miska,
28. zdravotnícke pomôcky na podávanie liekov (injekčné striekačky a ihly, infúzne súpravy),
29. nožnice,
30. pinzeta,
31. rukavice gumové,
32. ORL lampa,
33. Kramerove dlahy rôznych veľkostí a dĺžok,
34. prebaľovací stôl,
35. protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v prílohe č. 1 v oddiele 1 "Ambulancia" v bode 8 a G40% 200 ml,
36. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
37. prístroj na stanovenie C - reaktívneho proteínu (CRP) s možnosťou stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov a možnosťou softwarového vybavenia na ďalšie testy, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 15 minút.
 
Zb. ZUBNOLEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) zubný lekár ............. 1,

b) sestra ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci zubnolekárskej tvoria
1. ambulancia ... s rozlohou najmenej ... 12 m2,
2. čakáreň ... s rozlohou najmenej ... 6 m2,
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť pre lekára ... s rozlohou najmenej ... 4 m2,
6. miestnosť pre sestru ... s rozlohou najmenej ... 4 m2.

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie lekárskej služby prvej pomoci zubnolekárskej tvoria
1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
2. stomatologická súprava nástrojov,
3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
4. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),
5. súbor základných paradontologických nástrojov,
6. ochranné pomôcky pre lekára,
7. umývadlo na ruky,
8. drez,
9. písací stôl so stoličkou,
10. počítač s príslušenstvom,
11. vešiak,
12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
13. kartotečná uzamykateľná skriňa,
14. chladnička,
15. skrinka na nástroje a pomôcky
16. sterilné štvorce a tampóny,
17. nádoba na odpad so šliapadlom,
18. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
19. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
20. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
21. germicídny žiarič,
22. protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v prílohe č. 1 v oddiele 1 "Ambulancia" v bode 8 okrem krvných náhrad a perfúzných roztokov a aktívneho uhlia.
23. Resuscitačný set, ktorý tvoria
a) T - tubus (ústny vzduchovod),
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) tlakomer,
e) fonendoskop.
24. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.
 
ODDIEL 2
ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

1. Tento oddiel ustanovuje personálne zabezpečenie a minimálne materiálno - technické vybavenie týchto zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti:

a) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia,

b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia,

c) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia,

d) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia,

e) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia,

f) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia,

g) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia,

h) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia,

i) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia.

2. Odborný zástupca zariadenia poskytujúceho jednodňovú zdravotnú starostlivosť musí spĺňať takúto odbornú spôsobilosť:

a) špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore 12),

b) desať rokov odbornej zdravotníckej praxe v danom špecializačnom odbore,

c) päť rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále s výnimkou zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia.

3. Anestéziológ zariadenia poskytujúceho jednodňovú zdravotnú starostlivosť musí spĺňať takúto odbornú spôsobilosť:

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

b) päť rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále,

c) päť rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na detskom oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v prípade poskytovania jednodňovej zdravotnej starostlivosti v pediatrii.

4. Základné funkčné priestory zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú

a) ambulancia,

b) čakáreň,

c) toaleta pre pacientov,

d) toaleta pre personál,

e) šatne pre personál zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy,

f) denná miestnosť pre personál,

g) recepcia, prijímacia kancelária, ktorá môže byť kumulovaná s čakárňou,

h) šatňa pre pacientov s uzamykateľnými príručnými skrinkami,

i) operačný trakt

- hygienický filter pre pacientov,

- hygienický filter pre personál s toaletou, umývadlom a sprchou,

- predoperačná miestnosť s umývadlom,

- miestnosť na umývanie rúk personálu nadväzujúca na operačnú sálu,

- miestnosť s dvojdrezom na umývanie nástrojov, ak nie je k dispozícii prekladacia umývačka alebo dezinfektor inštrumentária,

- miestnosť na sterilizáciu nástrojov,

- priestor s výlevkou pre upratovačku,

- operačná sála,

- čistiaca miestnosť s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,

j) miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov,

k) skladové priestory,

l) priestor s výlevkou na uloženie upratovacích potrieb.

5. Minimálna plocha operačnej sály musí byť najmenej 20 m2. Steny operačnej sály sú svetlé, hladké, umývateľné po celom obvode až po strop a vrátane stropu. Podlaha operačnej sály je hladká, ľahko umývateľná, dekontaminovateľná s bezpečnostnou antistatickou krytinou.

6. Miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov je vybavená umývadlom a lôžkami, ktorých počet závisí od druhu a rozsahu poskytovanej jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Minimálna plocha na jedno lôžko musí byť najmenej 10 m2.

7. Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály v rámci zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti pre všetky špecializačné odbory je

a) operačný stôl alebo polohovateľné kreslo,

b) operačná lampa,

c) anestéziologický prístroj s kompletným vybavením, ak pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytuje zákroky v celkovej anestézii,

d) defibrilátor s EKG monitorom, ak EKG nie je súčasťou anestéziologického prístroja - nie je potrebný na pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti, kde poskytujú zákroky výhradne v lokálnej anestézii,

e) odsávačka,

f) chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,

g) resuscitačný set, ktorý tvoria

- laryngoskop, zavádzač a Magillove kliešte,

- endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach, z každej veľkosti po jednom kuse,

- T-tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,

- ambuvak (samorozopínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

- kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,

- kyslíková maska,

- odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,

h) elektrokoagulačný prístroj,

i) vozík na prevážanie pacientov,

j) záložný zdroj elektrickej energie/generátor,

k) negatoskop,

l) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

m) klimatizácia s filtráciou vzduchu,

n) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôckami na podávanie kyslíka,

o) infúzny stojan,

p) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

q) flash sterilizátor s biologickým filtrom na núdzovú prípravu sterilnej pomôcky.

8. Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov je

a) lôžko alebo kreslo,

b) umývadlo a drez,

c) defibrilátor len na pracoviskách, kde sa poskytujú zákroky v celkovej anestézii, ak nie je súčasťou výbavy ľahko dostupnej zákrokovej miestnosti,

d) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

e) stojan na infúzie.

9. Germicídnymi žiaričmi vhodného typu sa musia vybaviť operačná sála, predoperačná miestnosť, miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov a miestnosti na umývanie a sterilizáciu inštrumentária.

10. Všetky čisté priestory musia spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov 5).
 
II. ČASŤ
ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE GASTROENTEROLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) gastroenterológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z toho tri roky v gastrointestinálnej endoskopii ............. 1,

b) sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia uvedené v oddiele 1 v bode 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia, ktoré je rovnaké ako vybavenie gastroenterologickej ambulancie,

c) ďalšie priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V OBORE GYNEKOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) gynekológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále ............. 1,

b) pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve a pôrodná asistentka so špecializáciou intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
C. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE CHIRURGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) chirurg najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále ............. 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
D. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE ORTOPÉDIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) ortopéd najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále ............. 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
E. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE OFTALMOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) oftalmológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále ............. 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
F. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE OTORINOLARYNGOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) otorinolaryngológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále ............. 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
G. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE UROLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) urológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále ............. 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
H. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE PLASTICKÁ CHIRURGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) plastický chirurg najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále ............. 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
I. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia alebo zubný lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia ............. 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia uvedené v oddiele 2 v bodoch 4 až 6,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia uvedené v oddiele 2 v bodoch 7 až 10,

c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 
ODDIEL 3
STACIONÁRE

 
1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto stacionárov:

a) dialyzačné stredisko,

b) dermatovenerologický stacionár,

c) algeziologický stacionár,

d) psychiatrický stacionár,

e) detský stacionár v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia,

f) detský stacionár v špecializačnom odbore neurológia,

g) detský stacionár v špecializačnom odbore oftalmológia,

h) detský stacionár v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,

i) detský stacionár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

2. Základnými funkčnými priestormi stacionára sú

a) ambulancia,

b) šatňa s toaletami pre pacientov podľa pohlavia jedno sedadlo na jednu až desať žien, dve sedadlá na 11 až 30 žien; jedno sedadlo na jedného až desať mužov a dve sedadlá na 11 až 30 mužov,

c) šatňa s toaletami pre personál,

d) denná miestnosť pre personál,

e) príručný sklad alebo skrine,

f) miestnosť na vykonávanie liečebných výkonov (s umývadlom a drezom v dialyzačnom stredisku, dermatovenerologickom stacionári, v detskom stacionári v odbore pneumológia a ftizeológia a v detskom stacionári v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia),

g) kuchynka riešená v súlade s požiadavkami osobitného predpisu 13),

h) priestor na uloženie čistiacich pomôcok s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody.

3. Minimálna plocha miestnosti na vykonávanie liečebných výkonov na jedno stacionárne miesto je

a) v neposteľovej miestnosti 3 - 4 m2,

b) v posteľovej miestnosti a spálňach 6 m2,

c) v inhalačnej miestnosti 8 m2,

d) zrušené od 1.9.2009.

4. Rozsah personálneho zabezpečenia a materiálno - technického vybavenia stacionárov okrem dialyzačného strediska je stanovený na 20 stacionárnych miest.

5. Stacionáre, ktoré nie sú uvedené v bode 1, majú základné funkčné priestory uvedené v bode 2 a minimálnu plochu miestnosti na vykonávanie liečebných výkonov na jedno stacionárne miesto uvedenú v bode 3.

6. Personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie stacionárov, ktoré nie sú uvedené v bode 1, je minimálne v rozsahu, ktorý je uvedený v oddiele 1 Ambulancia v časti I. Ambulancie pre ambulanciu v príslušnom špecializačnom odbore, v ktorom stacionár poskytuje zdravotnú starostlivosť.
 
III. ČASŤ
STACIONÁRE


A. DIALYZAČNÉ STREDISKO

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo najmenej s dvojmesačnou odbornou praxou v dialyzačnom stredisku ............... 2. Jeden z dvoch lekárov v stálom pracovnom pomere má špecializáciu v špecializačnom odbore nefrológia a v dialyzačnom stredisku pre deti lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia. V zmene musí byť vždy najmenej jeden lekár. Služby na dialyzačnom stredisku okrem lekárov v stálom pracovnom pomere (na základe dohody o vykonaní práce) vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína najmenej s dvojmesačnou odbornou praxou v dialyzačnom stredisku,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov - jedna na štyri dialyzačné prístroje. Do normatívu sa nezarátava vedúca sestra. V zmene sú najmenej dve sestry, jedna z nich je vedúca zmeny.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie dialyzačného strediska, ktoré tvoria
A. v pacientskej časti
1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov - zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy,
4. ambulancia - oddelená miestnosť s vyšetrovacím kreslom bez dialyzačného prístroja,
5. sklad na čistú bielizeň,
6. sklad na použitú bielizeň,
7. čistiaca miestnosť s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,
8. dialyzačná sála - miestnosť s umývadlom na vykonávanie dialyzačnej liečby u neinfekčných a HBsAg negatívnych pacientov so stanoviskom pre sestry,
9. dialyzačná sála - uzavretá miestnosť s umývadlom na vykonávanie izolovanej dialyzačnej liečby, ak ide o infekčných pacientov alebo pacientov s pozitivitou HBsAg,
10. kuchynka riešená v súlade s požiadavkami osobitného predpisu 13),
B. v prevádzkovej časti - oddelenej od pacientskej zóny
1. uzamykateľná miestnosť na úpravovňu vody s predfiltrami a reverznou osmózou,
2. uzamykateľný sklad na dialyzačné koncentráty,
3. uzamykateľný sklad na spotrebný dialyzačný materiál (dialyzátory, sety, ihly),
4. sklad na spotrebný materiál,
5. uzamykateľný sklad pre lieky, s trezorom na opiáty,
6. hygienický filter a šatňa pre sestry,
7. denná miestnosť pre sestry,
8. miestnosť pre vedúcu sestru,
9. toalety pre personál,
10. miestnosť na náhradné dialyzačné prístroje a opravu dialyzačných prístrojov,
C. minimálna plocha miestnosti na vykonávanie liečebných výkonov na jedno dialyzačné miesto je 8 m2,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie dialyzačného strediska, ktoré tvoria
1. umývadlo,
2. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
3. písací stôl, stolička,
4. počítač s príslušenstvom,
5. telefón,
6. vešiak,
7. nástenný teplomer,
8. nádoba na odpad so šliapadlom,
9. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
10. kartotečná uzamykateľná skriňa,
11. chladnička na liečivá,
12. osobná váha,
13. skriňa na nástroje a pomôcky,
14. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
15. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
16. infúzny stojan,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer,
18. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
19. dialyzačné prístroje s príslušenstvom a pomôcky na dialýzu - na jedno miesto jeden dialyzačný prístroj a na každých päť miest jeden náhradný prístroj,
20. jeden dialyzačný prístroj vyčlenený pre akútne stavy a pre akútnu dialýzu,
21. zástena,
22. defibrilátor,
23. EKG prístroj,
24. resuscitačný set,
25. centrálny rozvod kyslíka alebo kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
26. germicídne žiariče,
27. zariadenie na úpravu vody s reverznou osmózou,
28. generátor elektrického prúdu, ak dialyzačný monitor nemá batériový zdroj.
 
B. DERMATOVENEROLOGICKÝ STACIONÁR

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie dermatovenerologického stacionára uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie dermatovenerologického stacionára, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm alebo gynekologický vyšetrovací stôl,
2. umývadlo na ruky,
3. postele, stôl a kreslá,
4. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
5. písací stôl, stolička,
6. počítač s príslušenstvom,
7. telefón,
8. stolička pre pacienta,
9. vešiak,
10. nástenný teplomer,
11. nádoba na odpad so šliapadlom,
12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
13. kartotečná uzamykateľná skriňa,
14. chladnička na liečivá,
15. mraznička,
16. osobná váha a výškomer,
17. skrinka na nástroje a pomôcky,
18. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením Centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
19. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
20. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
21. pomôcky na podávanie liekov,
22. infúzny stojan,
23. tlakomer, fonendoskop, teplomer,
24. svetelný mikroskop so zariadením na pozorovanie v tmavom poli,
25. zariadenie pre mikroskopické fluorescenčné vyšetrenie,
26. žiariče UV-A, UV-B,
27. horské slnko,
28. solux,
29. zariadenie na diatermiu,
30. kauter,
31. Woodova lampa,
32. dermatoskop,
33. termostat,
34. trepačka,
35. centrifúga,
36. Kromayerova lampa,
37. vodný kúpeľ s reguláciou,
38. zariadenie na balneofotochemoterapiu,
39. germicídny žiarič,
40. resuscitačný set.
 
C. ALGEZIOLOGICKÝ STACIONÁR

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie algeziologického stacionára uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie algeziologického stacionára, ktoré tvoria
1. zákrokový stôl s osvetlením,
2. postele, stôl a kreslá,
3. umývadlo na ruky,
4. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
5. písací stôl, stolička,
6. počítač s príslušenstvom,
7. telefón,
8. stolička pre pacienta,
9. vešiak,
10. nástenný teplomer,
11. nádoba na odpad so šliapadlom,
12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
13. kartotečná uzamykateľná skriňa,
14. chladnička na liečivá,
15. osobná váha a výškomer,
16. skrinka na nástroje a pomôcky,
17. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
18. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
19. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
20. pomôcky na podávanie liekov,
21. infúzny stojan,
22. tlakomer, fonendoskop, teplomer,
23. set chirurgických nástrojov a inštrumentárium k analgézii (epidurálna ihla alebo intratekálna ihla, epidurálny katéter alebo intratekálny katéter, bakteriálny filter, spojka na bakteriálny filter, skalpel jednorazový, nožnice chirurgické, pinzeta chirurgická, pinzeta anatomická, ihelec chirurgický, ihly na tunelizáciu, podávky na umývanie operačného poľa, injekčné striekačky 5 ml, 10 ml, injekčné ihly, sterilné tampóny, sterilná kompresa s otvorom, sterilná kompresa bez otvoru),
24. infúzna pumpa,
25. bodová lampa,
26. resuscitačný set,
27. germicídny žiarič.
 
D. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gerontopsychiatria ............. 2,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii ............. 4,

c) iný zdravotnícky pracovník (klinický psychológ, liečebný pedagóg, fyzioterapeut) ............. 3.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie psychiatrického stacionára uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4,

b) ďalšie priestory, ktoré tvoria
1. miestnosť s umývadlom pre klinického psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
2. miestnosť pre terapie,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie psychiatrického stacionára, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo alebo relaxačné kreslo,
2. postele, stôl a kreslá,
3. umývadlo,
4. písací stôl, stolička,
5. počítač s príslušenstvom,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. vešiak,
9. nástenný teplomer,
10. nádoba na odpad so šliapadlom,
11. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
12. kartotečná uzamykateľná skriňa,
13. chladnička na liečivá,
14. osobná váha a výškomer,
15. skrinka na nástroje a pomôcky,
16. dezinfekčné prostriedky,
17. pomôcky na podávanie liekov,
18. tlakomer, fonendoskop, teplomer. Ak je denný psychiatrický stacionár súčasťou psychiatrického oddelenia, psychiatrickej kliniky alebo psychiatrickej nemocnice, môžu sa jednotlivé miestnosti využívať spoločne s lôžkovou časťou.
 
E. CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore medicína drogových závislostí ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii alebo sestra s certifikátom starostlivosť o drogovo závislých ............. 2,

c) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia ............. 1,

d) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním v odbore liečebný pedagóg ............. 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie centra pre liečbu drogových závislostí uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4. Miestnosť určená na podávanie a aplikáciu liekov je zabezpečená alarmom, mrežami alebo kovovými roletami,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. toaleta s monitorovacím oknom na odber moču na toxikologické vyšetrenia,
2. laboratórium s rozmermi najmenej 12 m2,
3. miestnosť s umývadlom pre klinického psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,
4. miestnosť pre skupinovú terapiu,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie centra pre liečbu drogových závislostí, ktoré tvoria
1. postele alebo stôl a kreslá,
2. umývadlo,
3. písací stôl, stolička,
4. počítač s príslušenstvom,
5. telefón,
6. stolička pre pacienta,
7. vešiak,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad so šliapadlom,
10. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
11. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
12. kartotečná uzamykateľná skriňa,
13. chladnička na liečivá,
14. skrinka na pomôcky,
15. dezinfekčné prostriedky,
16. pomôcky na odbery biologického materiálu,
17. tlakomer, fonendoskop, teplomer,
18. poloautomatická pipeta,
19. trezor na lieky,
20. prístroj na detekciu prítomnosti alkoholu v dychu,
21. resuscitačný set,
22. plynový chromatograf alebo kvapalinový chromatograf,
23. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky.
 
F. DETSKÉ STACIONÁRE

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - podľa zamerania stacionára ............. 1,

b) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii ............. 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné priestorové vybavenie detského stacionára uvedené v oddiele 3 v bodoch 2 až 4,

b) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. spálňa,
2. jedáleň,
3. herňa,
4. miestnosť s umývadlom pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m2,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie detského stacionára, ktoré tvoria
1. cvičebný stôl,
2. inhalátor na individuálnu inhaláciu,
3. solux,
4. žinenka,
5. výdychometer.
 
ODDIEL 4
SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:

a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore lekárska genetika,

b) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia a alergológia,

c) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

d) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia,

e) nukleárna medicína,

f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia,

g) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia,

h) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore funkčná diagnostika,

i) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia,

j) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická hematológia,

k) transfúzna služba,

l) centrálna sterilizácia,

m) klinická farmakológia,

n) rádioterapia.

2. Základné funkčné priestory zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sú

a) laboratórna miestnosť s rozmermi najmenej 15 m2 pre dvoch laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5 m2,

b) miestnosť s umývadlom na príjem materiálu s rozmermi najmenej 4 m2,

c) denná miestnosť pre personál s rozmermi najmenej 6 m2,

d) príručný sklad alebo skriňa s rozmermi najmenej 4 m2,

e) hygienický filter pre personál - sprcha, toalety a umývadlo,

f) šatňa,

g) miestnosť s výlevkou pre upratovačku.

3. Ak ide o laboratórium vykonávajúce odbery biologického materiálu, je súčasťou základných funkčných priestorov aj odberová miestnosť, čakáreň a toaleta pre pacientov.

4. Minimálna plocha odberovej miestnosti je najmenej 8 m2, steny a podlaha miestnosti musia byť umývateľné. V miestnosti je zabezpečené vetranie. Vecným vybavením miestnosti je ležadlo alebo polohovateľné kreslo, umývadlo, stolička a vešiak.

5. Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie laboratórnej miestnosti tvoria

a) umývadlo,

b) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,

c) písací stôl, stolička,

d) telefón,

e) nádoba na odpad so šliapadlom,

f) uzamykateľná skriňa na pomôcky,

g) kartotečná uzamykateľná skriňa,

h) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

i) laboratórny stôl a stolička,

j) skriňa,

k) chladnička,

l) mraznička,

m) centrifúga,

n) germicídny žiarič,

o) počítač s príslušenstvom,

p) zrušené od 1.9.2009.
 
IV. ČASŤ
ZARIADENIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK
A. LEKÁRSKA GENETIKA
LABORATÓRNA ČASŤ
Cytogenetické laboratórium

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 13a) alebo laborant s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína 13b) ......... 1,

b) laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo s certifikátom lekárska genetika ......... 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory cytogenetického laboratória uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) ďalšie priestory, ktoré tvoria
1. sterilný box s rozmermi najmenej 6 m2 - neplatí pre laboratórium, v ktorom sa pracuje so zariadením na sterilné kultivácie),
2. umyváreň skla s rozmermi najmenej 4 m2 - neplatí pre laboratórium, v ktorom sa pracuje s jednorazovým materiálom),

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

d) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. mikroskop s fotozariadením (svetelný, imerzný),
2. termostat,
3. analytické váhy,
4. ph - meter.
 
Laboratórium molekulovej genetiky

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laborant s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 1,

b) laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo s certifikátom lekárska genetika ......... 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory laboratória molekulovej genetiky uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) ďalšie priestory, ktoré tvorí analytické laboratórium s rozmermi najmenej 12 m2 - na každé ďalšie pracovné miesto sa plocha zvyšuje o 5 m2,

c) základné vecné vybavenie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

d) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. nastaviteľný inkubátor od 30 stupňov C do 100 stupňov C,
2. nastaviteľný termostat (hybridizačná komora),
3. programovateľný termálny cykler,
4. UV transluminátor,
5. elektroforetická aparatúra,
6. zdroj napätia pre elektroforézu,
7. ph-meter,
8. laboratórne váhy s presnosťou na 1 mg.
 
Laboratórium dedičných metabolických chorôb

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laborant s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 1,

b) laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo s certifikátom lekárska genetika ......... 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory laboratória dedičných metabolických chorôb uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) ďalšie priestory, ktoré tvoria
1. prístrojové laboratórium s rozmermi najmenej 15 m2,
2. umyváreň skla s rozmermi najmenej 4 m2,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

d) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. spektrofotometer,
2. fluorimeter,
3. plynový chromatograf alebo kvapalinový chromatograf,
4. elektroforetická zostava,
5. hlbokomraziaci box,
6. analytické váhy,
7. ph - meter,
8. vodný kúpeľ,
9. automatický analyzátor aminokyselín,
10. chladivá centrifúga,
11. destilačné zariadenie.
 
B. KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA
LABORATÓRNA ČASŤ

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laborant s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti klinická imunológia a alergológia alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory laboratória klinickej imunológie a alergológie uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) základné vecné vybavenie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

c) ďalšie vybavenie, ktoré tvorí
1. termostat,
2. automatické pipety,
3. reader pre mikrotitračné dosky,
4. prietokový cytometer,
5. nefelometer alebo turbidimeter.
 
C. LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
REHABILITAČNÉ PRACOVISKO

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len "fyziater") ......... 1,

b) fyzioterapeut ......... 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory rehabilitačného pracoviska, ktoré sú uvedené v oddiele 4 v bode 2 okrem písmen a) a b),

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. miestnosť na liečebnú telesnú výchovu s rozmermi najmenej 6 m2 na jedného pacienta,
2. box na elektroliečbu a teploliečbu s rozmermi najmenej 4,5 m2,
3. úsek vodoliečby (ak sa zriaďuje)

- miestnosť s rozmermi najmenej 4,5 m2 na sedaciu vírivku,

- miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2 na vaňu,

- miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2 na vodoliečebnú katedru,

- rehabilitačný bazén 14),

- pohotovostná toaleta s umývadlom pre pacientov,
4. masážny úsek s umývadlom (ak sa zriaďuje) s rozmermi najmenej 8 m2 na jeden stôl,
5. odpočiváreň (ak sa zriaďuje) s rozmermi najmenej 4 m2 na jednu posteľ,
6. toaleta a šatňa pre pacientov,
7. sprcha pre pacientov (ak sa zriaďuje masážny úsek, miestnosť na liečebnú telesnú výchovu alebo vodoliečbu),

c) základné vecné vybavenie rehabilitačného pracoviska, ktoré tvoria
1. vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
2. umývadlo,
3. písací stôl, stolička,
4. počítač s príslušenstvom,
5. telefón,
6. stolička pre pacienta,
7. vešiak,
8. nástenný teplomer,
9. nádoba na odpad so šliapadlom,
10. uzamykateľná skriňa na pomôcky,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. osobná váha a výškomer,
13. dezinfekčné prostriedky,
14. tlakomer, fonendoskop, teplomer,
15. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria v úseku elektroliečby a teploliečby
1. ležadlo,
2. polyfunkčný elektroliečebný prístroj s možnosťou aplikácie nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov, prípadne iné prístroje podľa rozsahu liečby,
3. umývadlo,
4. prístroj na elektroliečbu s možnosťou aplikácie nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,
5. prístroj na aplikáciu teploliečby, v úseku liečebnej telesnej výchovy
1. žinenka,
2. švédsky rebrík,
3. bicykel na cvičenie,
4. stôl Kenny alebo polohovateľný stôl.
 
D. RÁDIOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom
odbore rádiológia (ďalej len "rádiológ") 1,
b) rádiologický technik 2,
c) sestra 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory rádiologického pracoviska, ktoré tvoria
1. vyšetrovňa
a) pre klasickú rádiológiu s rozmermi najmenej 20 m2,
b) pre stomatologickú rádiológiu s rozmermi najmenej 6 m2,
c) pre mamografiu a osteodenzitometriu s rozmermi najmenej 12 m2,
d) pre počítačovú tomografiu s rozmermi najmenej 25 m2,
e) pre intervenčnú rádiológiu s rozmermi najmenej 32 m2,
f) pre magnetickú rezonanciu
(limitovaná Faradayovou klietkou) s rozmermi najmenej 20 m2,
g) pre vyšetrovania ultrazvukom s rozmermi najmenej 12 m2,
2. prípravovňa pacientov (ak sa používajú
invazívne rádiologické metódy) s rozmermi najmenej 9 m2,
3. priestor pre riadiaci pracovný panel s rozmermi najmenej 4 m2,
4. kabínky na prezliekanie dve, každá s rozmermi najmenej 2 m2,
5. svetlá komora - nevyžaduje sa pri
digitálnom spracovaní s rozmermi najmenej 6 m2,
6. pracovňa lekára nie je nevyhnutne potrebná;
ak je zriadená, musí mať plochu s rozmermi najmenej 6 m2,
7. denná miestnosť pre personál s rozmermi najmenej 6 m2,
8. archív filmového a iného dokumentačného
materiálu - nie je nevyhnutný v prípade
digitálnej archivácie s rozmermi najmenej 6 m2,
9. sklad na dokumentačný materiál
a náhradné diely s rozmermi najmenej 2 m2,
10. sklad na chemikálie - nevyžaduje sa pri
digitálnom spracovaní s rozmermi najmenej 2 m2,
11. toaleta pre pacientov,
12. čakáreň s rozmermi najmenej 12 m2,
b) základné vecné vybavenie rádiologického pracoviska, ktoré tvoria
1. umývadlo,
2. písací stôl, stolička,
3. počítač s príslušenstvom,
4. telefón,
5. nádoba na odpad so šliapadlom,
6. nábytok na zdravotnícke pomôcky (police, skrine alebo závesné systémy),
7. dezinfekčné prostriedky,
8. tlakomer, fonendoskop,
9. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej 3 stoličky,
10. skrinka na lieky a pomôcky,
11. odsávačka,
12. kyslíkový prístroj na predýchavanie,

c) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria v röntgenovej vyšetrovni

a) Rtg prístroj s príslušenstvom,

b) skrinky na nástroje a lieky,

c) ochranné pomôcky a prostriedky pre personál a pacientov,

d) umývadlo a drez,

v ultrasonografickej vyšetrovni

a) ultrazvukový prístroj s príslušenstvom,

b) vyšetrovacie ležadlo,

c) umývadlo,

d) stôl, stolička,

na MR pracovisku

a) MR prístroj s Faradayovou klietkou a odporúčaným nábytkom a príslušenstvom,

b) skrinka na lieky a kontrastné látky,

c) umývadlo,

v prípravovi (zriaďuje sa, ak sa používajú invazívne rádiologické metódy)

a) pojazdný stolík na nástroje,

b) pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

c) umývadlo a drez,

d) skrinka na nástroje, lieky a zdravotnícky materiál,

v svetlej komore

a) pracovná plocha na spracovanie filmového materiálu,

b) umývadlo,

v popisovni

a) negatoskop alebo pracovný monitor pre systém PACS,

b) stôl a stolička,

c) počítač s príslušenstvom.
 
E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA

1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom
odbore nukleárna medicína 2 na zmenu,
b) rádiologický technik 2 na zmenu,
c) sestra 1 na zmenu,
d) farmaceut alebo iný zdravotnícky pracovník
s vysokoškolským vzdelaním (chemik) 1 na zmenu,
e) iný zdravotnícky pracovník s
vysokoškolským vzdelaním (fyzik) so
špecializáciou v špecializačnom odbore
klinická fyzika 1 na zmenu,
f) farmaceut so špecializáciou v špecializačnom
odbore technológia rádiofarmák alebo iný
zdravotnícky pracovník s vysokoškolským
vzdelaním (chemik) 1 na zmenu,
g) zdravotnícky laborant 2 na zmenu,
h) farmaceutický laborant 1 na zmenu,
i) sanitár 1 na zmenu.
2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria
1. vyšetrovňa pre scintilačnú gama kameru,
2. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre gama kameru,
3. výpočtová a vyhodnocovacia miestnosť na hodnotenie, spracovanie a záznam výsledkov,
4. vyšetrovňa pre in vivo vyšetrenia s jedno- alebo viacdetektorovou súpravou,
5. miestnosť na prípravu rádiofarmák,
6. aplikačná miestnosť rádiofarmák,
7. čakáreň pre neaktívnych pacientov,
8. toaleta s umývadlom pre pacientov,
9. čakáreň pre aktívnych pacientov,
10. toaleta pre aktívnych pacientov,
11. laboratórium pre Rádioimunologickú analýzu (RIA),
12. vyhodnocovacia a dozimetrická miestnosť pre RIA,
13. sklad rádioaktívnych látok,
14. sklad rádioaktívnych odpadov a vymieracie nádrže na kvapalný rádioaktívny odpad, ak je to vzhľadom na rozsah prevádzky potrebné, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené osobitnými predpismi 15),
15. miestnosť na umývanie a dekontamináciu laboratórneho skla,
16. administratívna miestnosť a archív,
17. ambulancia lekára na príjem a prípravu pacientov,
18. denná miestnosť pre personál,
19. pracovňa pre lekára,
20. pracovňa pre klinického fyzika a farmaceuta,
21. hygienické zariadenia pre personál - šatňa, toaleta s umývadlom a sprcha,

b) ďalšie prevádzkové miestnosti vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti, ktoré tvoria
1. vyšetrovacia miestnosť pre PET kameru,
2. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre PET kameru,
3. miestnosť pre nukleárnu kardiológiu - ergometriu,
4. miestnosť pre akumulačné testy s jednosondovou detekčnou súpravou,
5. vyšetrovacia miestnosť pre hybridnú SPECT/CT kameru,
6. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre SPECT/CT kameru,
7. vyšetrovacia miestnosť pre hybridnú PET/CT kameru,
8. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre PET/CT kameru,
9. miestnosť na príjem biologického materiálu pre RIA,
10. laboratórne miestnosti na odber a spracovanie biologického materiálu. Prevádzkové miestnosti pracoviska nukleárnej medicíny spĺňajú požiadavky ustanovené osobitnými predpismi 16). Gama kamera alebo iný diagnostický prístroj je umiestnený v samostatnej miestnosti, ktorá zodpovedá prevádzkovým podmienkam príslušného prístroja,

c) základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria
1. scintilačná gama kamera (SPECT alebo planárna scintilačná kamera),
2. jednodetektorová alebo viacdetektorová súprava na meranie in vivo,
3. meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity,
4. dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,
5. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17),
6. automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA,
7. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami,
8. kalibračné rádioaktívne žiariče,
9. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky,
10. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav,
11. základné vybavenie pre chemické laboratóriá,

d) ďalšie prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov nukleárnej medicíny vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti, ktoré tvoria
1. scintilačná gama kamera (SPECT alebo planárna scintilačná kamera),
2. PET kamera,
3. hybridná SPECT/CT kamera,
4. hybridná PET/CT kamera,
5. chromatograf.
 
F. KLINICKÁ BIOCHÉMIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laborant s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory laboratória klinickej biochémie uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) ďalšie priestory, ktoré tvorí umyváreň skla s rozmermi najmenej 6 m2,

c) základné vecné vybavenie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria

v laboratóriu

a) digestor, ak to vyžaduje charakter vykonávaných analýz,

b) drez,

c) analyzátor na vyšetrovanie biologického materiálu (sérum, moč),

d) automatické pipety,

v odberovej miestnosti

a) pojazdná stolička,

b) prístrojový stôl, manipulačný stôl alebo pracovná doska,

c) ležadlo alebo polohovateľné odberové kreslo,

d) skrinka na nástroje,

e) drez,

v miestnosti na príjem materiálu

a) chladnička - môže byť spoločná s prevádzkovým laboratóriom,

b) umývadlo,

v umyvárni skla (neplatí pre laboratórium, v ktorom sa pracuje s jednorazovým materiálom)

a) laboratórny stôl,

b) horúcovzduchový sterilizátor,

c) umývací stroj - môže byť nahradený drezmi,

d) police alebo skrinka na sklo,

e) destilačný prístroj,

f) umývadlo.
 
G. KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia ......... 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory laboratória klinickej mikrobiológie uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) ďalšie priestory, ktoré tvoria
1. odberová miestnosť - jedno odberové kreslo alebo posteľ s rozmermi najmenej 10 m2, na každé ďalšie odberové kreslo sa plocha zvyšuje o 3 m2,
2. prípravovňa pôd a médií s rozmermi najmenej 15 m2, plochu je možné zmenšiť pri automatickej plničke pôd,
3. miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu s rozmermi najmenej 10 m2,
4. umyváreň a prípravovňa skla s rozmermi najmenej 10 m2,
5. archív s rozmermi najmenej 10 m2,

c) základné vecné vybavenie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria

v laboratóriu

a) mikroskop,

b) box s laminárnym prúdením vzduchu,

c) termostat,

d) vodný kúpeľ,

e) plynový kahan,

f) drez,

v odberovej miestnosti

a) odberové kreslo,

b) pojazdná stolička,

c) pojazdný stolík,

d) pracovná plocha,

e) ležadlo alebo polohovacie kreslo,

f) skrinka na nástroje,

g) plynový kahan,

h) umývadlo,

i) vešiak na šaty,

v prípravovni pôd a médií

a) laboratórne stoly,

b) sterilný box,

c) parný sterilizátor,

d) analytické váhy,

e) ph- meter,

f) vodný kúpeľ,

g) chladnička s mrazničkou,

h) laboratórna skriňa,

i) destilačný (deionizačný prístroj),

v miestnosti na príjem materiálu

a) písací stôl,

b) laboratórny stôl,

c) stoličky,

d) chladnička,

e) laboratórna skriňa,

f) umývadlo,

v miestnosti na dekontamináciu infekčného materiálu

a) laboratórny stôl,

b) parný sterilizátor,

c) umývadlo,

d) výlevka,

v umyvárni skla

a) laboratórny stôl,

b) stoličky,

c) umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

d) horúcovzduchový sterilizátor,

e) laboratórna skriňa,

f) umývadlo a drez.

Prípravovňa pôd a médií sa nevyžaduje, ak laboratórium preukáže, že kultivačné pôdy a médiá nakupuje v plnom rozsahu od dodávateľa hotových pôd a médií. Povrchy stien laboratórnych miestností sú ľahko umývateľné, dekontaminovateľné po celom obvode miestností do výšky až po strop a vrátane stropu. V závislosti od zaradenia pracoviska do príslušného stupňa úrovne ochrany sa požadujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu 18).
 
H. FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár s certifikátom funkčná diagnostika ......... 4,

b) sestra alebo sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy ......... 4.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory pracoviska funkčnej diagnostiky, ktoré tvoria
1. vyšetrovne,
2. archív,
3. čakáreň,
4. prípravovňa,
5. dezinfekčná miestnosť,
6. denná miestnosť pre personál,
7. knižnica,
8. popisovňa nálezov,

b) základné vecné vybavenie, ktoré tvorí
1. defibrilátor - so synchronizovaným výbojom, transkutánnou stimuláciou a monitorom EKG,
2. laryngoskop,
3. kyslíková bomba,
4. spotrebný zdravotný materiál na KPR - intubačné kanyly, intravenózne kanyly, infúzne súpravy a spojky, súprava airwayov,
5. infúzne stojany,
6. stolík na prípravu materiálu,
7. vyšetrovacie lôžka,
8. tlakomer,
9. osobná váha,
10. počítač s príslušenstvom,
11. EKG prístroj 12-zvodový elektrokardiografický,
12. ergometer - bicyklový alebo pásový - so systémom desiatich vákuových prísavných elektród EKG a so systémom plnoautomatického merania krvného tlaku,
13.12-zvodový EKG prístroj kompatibilný s ergometrom - na vykonávanie záťažových testov a iných EKG metodík
a) software na ergometriu,
b) software na vyšetrovanie neskorých komorových potenciálov,
c) software na vyšetrovanie variability srdcovej frekvencie,
d) software na vyšetrovanie disperzie intervalu QT,
e) software na snímanie ezofagového zvodu EKG,
14. kardiostimulátor na transezofageálnu diagnostickú a terapeutickú stimuláciu - kompatibilný s EKG prístrojom,
15. ezofageálne stimulačné elektródy ku kardiostimulátoru,
16. spiroergometer,
17. sklopný stôl na vykonávanie polohového testu (head-up tilt table test),
18. prístroj na kontinuálne neinvazívne monitorovanie krvného tlaku a baroreflexov,
19. spirometer,
20. inhalačný dávkovač na bronchoprovokačné testy alebo bronchodilatačné testy,
21. systém na vykonávanie dvadsaťštyrihodinového ambulantného monitorovania EKG,
22. systém na vykonávanie dvadsaťštyrihodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku,
23. ultrazvukové prístroje - prístroj na rutinné vyšetrovanie mobilných pacientov a prístroj portabilný na vyšetrovanie imobilných pacientov pri posteli,
24. infúzna pumpa - pre záťažovú echokardiografiu,
25. dopplerovský detektor na meranie periférneho tlaku dolných končatín,
26. pletyzmograf.
 
I. PATOLOGICKÁ ANATÓMIA

Minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie patologickoanatomických pracovísk - nekroptickej časti ustanovuje osobitný predpis 19). Minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie patologickoanatomických pracovísk - diagnostickej časti

1. Personálne zabezpečenie tvoria
1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom
odbore patologická anatómia (ďalej len
"patológ") ...................................... 1,
b) laborant alebo laborant so špecializáciou
vyšetrovacie metódy v histopatológii ............ 2,
c) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským
vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom
odbore vyšetrovacie metódy v patológii
a v súdnom lekárstve ............................ 1

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory patologickoanatomického pracoviska - diagnostickej časti, ktoré tvoria
1. miestnosť na príjem materiálu s rozmermi najmenej 4 m2,
2. patologické laboratórium
a) pre úsek bioptickej diagnostiky s rozmermi najmenej 15 m2,
b) pre úsek cytologickej diagnostiky s rozmermi najmenej 10 m2,
c) pre oba tieto úseky s rozmermi najmenej 20 m2,
3. sklad parafínových blokov, preparátov a chemikálií s rozmermi najmenej 6 m2,
4. pracovňa lekára s rozmermi najmenej 8 m2,
5. kancelária (evidencia materiálu a výdaj výsledkov) s rozmermi najmenej 6 m2,
6. toaleta s umývadlom s rozmermi najmenej 4 m2,
7. denná miestnosť personálu so šatňou s rozmermi najmenej 8 m2,
b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie patologickoanatomického pracoviska - diagnostickej časti, ktoré tvoria
1. tkanivový procesor,
2. mikrotóm,
3. termostat,
4. mikroskop binokulárny,
5. laboratórne váhy,
6. chladnička,
7. centrifúga,
8. digestor,
9. dvojdrez,
10. počítač s príslušenstvom a softvérom,
11. laboratórny stôl,
12. stôl a stoličky.
 
J. HEMATOLÓGIA
LABORATÓRNA ČASŤ

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laborant s vysokoškolským vzdelaním so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 1,

b) laborant alebo laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína ......... 2.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory laboratória klinickej hematológie uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) ďalšie priestory, ktoré tvoria
1. hematologický úsek s rozmermi najmenej 15 m2,
2. hemokoagulačný úsek s rozmermi najmenej 15 m2,
3. imunohematologický úsek s rozmermi najmenej 12 m2,
4. archív s rozmermi najmenej 4 m2,
c) základné vecné vybavenie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria v hematologickom úseku

a) krvinkový analyzátor > 16 parametrov,

b) mikroskop svetelný,

c) zariadenie na rutinné farbenie a cytochemické farbenie,

d) zariadenie na meranie sedimentačnej rýchlosti (FW),

e) chladnička,

f) laboratórny nábytok,

g) umývadlo a drez,

h) germicídny žiarič,

v hemokoagulačnom úseku

a) hemokoagulačný analyzátor,

b) centrifúga stolná, chladená,

c) termostat - vodný kúpeľ,

d) chladnička,

e) mraznička,

f) laboratórny nábytok,

g) umývadlo a drez,

h) germicídny žiarič,

v imunohematologickom úseku (úsek nevykonáva funkcie krvnej banky)

a) termostat - inkubátor,

b) centrifúga stolná, chladená,

c) mikroskop svetelný,

d) chladnička 4 stupne C - 120 stupňov C,

e) laboratórny nábytok,

f) umývadlo,

g) germicídny žiarič,

na príjme materiálu - výdaji výsledkov

a) laboratórny nábytok,

b) plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,

c) umývadlo.
 
K. TRANSFÚZNA SLUŽBA

1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom
odbore hematológia a transfuziológia
(ďalej len "transfuziológ") 8,
b) iný zdravotnícky pracovník
s vysokoškolským vzdelaním so
špecializáciou v špecializačnom odbore
laboratórna medicína 1,
c) sestra alebo sestra s certifikátom
organizácia a techniky v tkanivových bankách 16,
d) farmaceutický laborant 1,
e) zdravotnícky laborant 13.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory transfúznej služby, ktoré tvoria
1. odberové pracovisko,
2. priestory s umývadlom na odbery krvi s rozmermi najmenej 6 m2 na posteľ,
3. spracovateľské centrum,
4. krvná banka,
5. recepcia pre pacientov,
6. čakáreň s rozmermi najmenej 1,5 m2 na osobu,
7. pozákroková miestnosť,
8. vyšetrovňa s umývadlom a drezom s rozmermi najmenej 15 m2,
9. laboratórne priestory s rozmermi najmenej 15 m2,
10. šatňa pre darcov,
11. toaleta pre darcov,
12. priestor na skladovanie krvi a preparátov,
13. sklad na špeciálny zdravotnícky materiál a čistú bielizeň,
14. sklad na iný spotrebný materiál,
15. hygienický filter pre personál - sprcha, toalety, umývadlo a šatňa,
16. denná miestnosť pre personál s rozmermi najmenej 8 m2,
17. miestnosť na príjem krvi a preparátov,
18. miestnosť na expedíciu krvi a preparátov,
19. miestnosť na komponentové spracovanie krvi,
20. miestnosť na manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek a kryokonzerváciu,
21. umyváreň skla,
22. archív,
23. priestor s výlevkou pre upratovačku,
24. kuchynka alebo priestor pre občerstvenie darcov,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie transfúznej služby, ktoré tvoria
1. počítač s príslušenstvom,
2. telefón,
3. nádoba na odpad so šliapadlom,
4. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
5. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
6. kartotečná uzamykateľná skriňa,
7. parný sterilizátor,
8. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
9. dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
10. pomôcky na odbery biologického materiálu,
11. pomôcky na podávanie liekov,
12. infúzny stojan,
13. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,

c) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov, ktoré tvoria

vo vyšetrovni

a) stôl a stoličky,

b) laboratórny stôl a stolička,

c) uzamykateľná kartotečná skriňa,

d) polohovateľné odberové kreslo,

e) miešačka na odberové skúmavky s krvou,

f) krvinkový počítač,

g) hemoglobinometer,

h) teplomer, tlakomer a fonendoskop,

i) umývadlo na ruky a drez,

j) nádoba na odpad so šliapadlom,

k) dezinfekčné prostriedky a pomôcky,

v priestore na odber krvi

a) polohovateľné odberové kreslo alebo lôžko,

b) zariadenie na hemaferézu, ak pracovisko zabezpečuje hemaferézu,

c) jedna stolička na každé dve polohovateľné odberové kreslá alebo lôžka,

d) skrinka na odberový materiál a zdravotnícke pomôcky,

e) pomôcky na dezinfekciu miesta vpichu,

f) nožnice,

g) peán,

h) vytláčacie kliešte,

i) manipulačný stolík - na každé polohovateľné odberové kreslo alebo lôžko,

j) odberová váha - na každé polohovateľné odberové kreslo alebo lôžko,

k) zariadenie na zvarovanie hadičiek vakov,

l) umývadlo a drez,

m) nádoba na odpad so šliapadlom,

n) resuscitačný set,

v laboratórnych priestoroch

a) laboratórny stôl so stoličkou,

b) odstredivka na skúmavky a mikroplatne,

c) miešačka na mikroplatne,

d) automatické pipety,

e) chladnička 120 l s teplomerom,

f) vodný kúpeľ s reguláciou teploty,

g) termostat 20 stupňov C - 37 stupňov C,

h) imunohematologický analyzátor,

i) svetelný mikroskop,

j) umývadlo na ruky a drez,

k) nádoba na odpad so šliapadlom,

l) počítač s príslušenstvom a softvérom,

v laboratórnych priestoroch spracovateľského centra

a) virologický analyzátor,

b) biochemický analyzátor,

v miestnosti na komponentové spracovanie krvi

a) laboratórny stôl so stoličkou,

b) veľkoobjemové odstredivky,

c) váhy na vyváženie kyviet,

d) skriňa na špeciálny zdravotnícky materiál,

e) manuálne lisy na separovanie zložiek krvi,

f) automatické lisy na separovanie zložiek krvi,

g) analytická váha,

h) zariadenie na zvarovanie hadičiek vakov,

i) zariadenie na sterilné spájanie hadičiek vakov,

j) umývadlo,

k) nádoba na odpad so šliapadlom,

v miestnosti na skladovanie krvi a preparátov v spracovateľskom centre a krvnej banke

a) chladiace zariadenia s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

b) tromboagitátor s inkubátorom s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

c) mraziace zariadenie s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

d) mraziace zariadenie na šokové zmrazovanie plazmy s teplomerom, registráciou teploty a alarmom,

e) chladiace zariadenie,

v miestnosti na manipuláciu so štepmi krvotvorných buniek a kryokonzerváciu

a) laminárny box,

b) riadené kryokondenzačné zariadenie,

c) kontajnery na skladovanie štepov v tekutom dusíku,

d) zariadenie na snímanie teploty s alarmom,

e) laboratórny stôl so stoličkou,

f) germicídny žiarič,

g) umývadlo,

h) nádoba na odpad so šliapadlom,

i) pomôcky na manipuláciu so štepom z krvotvorných buniek,

v umyvárni skla

a) manipulačný stôl so stoličkou,

b) drez,

c) umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

d) horúcovzduchový sterilizátor,

e) nádoba na odpad so šliapadlom,

f) police na sklo,

g) sušička skla.

Mobilné odberové pracoviská musia spĺňať ustanovenia tohto výnosu pre vecné vybavenie a prístrojové vybavenie odberového pracoviska.
 
L. KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia alebo farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmácia ......... 1,

b) zdravotnícky laborant ......... 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) základné funkčné priestory laboratória klinickej farmakológie uvedené v oddiele 4 v bode 2,

b) ďalšie priestorové vybavenie, ktoré tvorí miestnosť farmakokinetickej analýzy a modelovania s rozmermi najmenej 8 m2,

c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pracoviska klinickej farmakológie uvedené v oddiele 4 v bode 5,

d) ďalšie vybavenie, ktoré tvoria
1. analyzátor na stanovenie hladín liečiv, metabolitov liečiv a toxických látok v biologických materiáloch,
2. centrifúga stolná,
3. počítač s príslušenstvom a softvérom.
 
M. RÁDIOTERAPIA

1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom
odbore radiačná onkológia 1 na zmenu,
b) iný zdravotnícky pracovník s
vysokoškolským vzdelaním (fyzik) so
špecializáciou v špecializačnom odbore
klinická fyzika 1 na zmenu,
c) rádiologický technik
1. externá terapia (okrem rtg. terapie) 2 na 1 ožarovacie zariadenie pre
externú rádioterapiu,
2. externá rtg. terapia 1 na 1 röntgenový ožarovač,
3. brachyterapia 1 na 1 ožarovacie zariadenie pre
brachyterapiu,
4. plánovanie terapie 1 na röntgenový simulátor,
5. diagnostika (CT, diagnostický rtg.
prístroj) 1 na zmenu, ak je súčasťou
pracoviska,
d) sestra alebo sestra so špecializáciou
v špecializačnom odbore ošetrovateľská
starostlivosť v onkológii 1 na zmenu,
e) sanitár 1 na zmenu.


Ak pracovisko zabezpečuje samostatne servis a údržbu rádiologických zariadení (napríklad lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj), má zamestnaného jedného technického pracovníka pre servis a údržbu na každé dve používané rádioterapeutické zariadenia.
Pracovisko zamestnáva jedného technického pracovníka na plánovanie (napríklad elektroinžiniera, informatika, dozimetristu) na každých 300 liečených pacientov za rok.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria
a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria
1. ožarovňa pre externú rádioterapiu
- ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2,
- ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2,
2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2,
3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo
prípravovňa pre pacientov
s rozmermi najmenej 6 m2,
4. miestnosť na plánovanie rádioterapie s rozmermi najmenej 10 m2,
5. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2,
6. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2,
7. pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2,
8. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2,
9. čakáreň pre pacientov,
10. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT
alebo voľný prístup a on - line prepojenie
na CT pre potreby externej rádioterapie,

b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré
tvoria
1. miestnosť pre röntgenový simulátor,
ak sa na pracovisku vykonáva externá
terapia pomocou lineárneho urýchľovača s rozmermi najmenej 20 m2,
2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre
simulátor s rozmermi najmenej 6 m2,
3. miestnosť pre brachyterapiu, ak sa na pracovisku
vykonáva brachyterapia pomocou zariadenia
s afterloadingovým systémom s rozmermi najmenej 12 m2,
4. operačno - aplikačná miestnosť pre
brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým
rtg. prístrojom s rozmermi najmenej 12 m2,
5. ožarovňa s terapeutickým rtg. prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2,
6. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre rtg.
terapiu s rozmermi najmenej 4 m2,
7. modeláreň s rozmermi najmenej 6 m2.

Každé ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu alebo brachyterapiu musí byť v samostatnej miestnosti. V prípade, že CT pracovisko nie je organickou súčasťou pracoviska rádioterapie, má zabezpečený prístup na dostupné diagnostické CT pracovisko a on-line prepojenie CT zariadenia s plánovacím systémom pre externú rádioterapiu,

c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria
1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač,
2. plánovací systém pre externú rádioterapiu,
3. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač,
4. základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu,
5. automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač,
6. vybavenie pre relatívnu dozimetriu,
7. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení,
8. dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia,
9. vyrezávač blokov,

d) ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria
1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom,
2. plánovací systém pre brachyterapiu,
3. základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu,
4. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie,
5. mnoholamelový kolimátor (MLC),
6. elektronické zobrazenie poľa (EPID),
7. verifikačný systém,
8. randofantom,
9. röntgenový terapeutický prístroj.
 
V. ČASŤ
AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) odborný zástupca agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujúcej domácu ošetrovateľskú starostlivosť spĺňajúci takúto odbornú spôsobilosť:
1. špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
2. najmenej päť rokov odbornej zdravotníckej praxe ......... 1,

b) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu 12) alebo sestra s najmenej päťročnou odbornou praxou ......... 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. dispečing s umývadlom s rozmermi najmenej 15 m2,
2. príručný sklad,
3. toaleta s umývadlom,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie, ktoré tvoria
1. telefón so záznamníkom,
2. počítač s príslušenstvom,
3. uzamykateľný písací stôl a stoličky,
4. kartotečná skrinka,
5. skrinka na nástroje,
6. nádoba na odpad so šliapadlom,
7. skrinka na lieky a zdravotnícky materiál,
8. chladnička na liečivá,
9. taška pre sestru pre návštevnú službu s vybavením,
10. vešiak na šaty,
11. pomôcky na aplikáciu liekov,
12. pomôcky na odbery biologického materiálu,
13. pomôcky na podávanie klystíru,
14. pomôcky na katetrizáciu moča u ženy,
15. chirurgické nožnice, pinzety, podávkové kliešte,
16. sterilné rukavice a nesterilné rukavice,
17. glukomer,
18. odsávačka,
19. dezinfekčné prostriedky, antiseptické prostriedky a čistiace prostriedky,
20. rehabilitačné pomôcky,
21. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

c) minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre sestru uvedené v oddiele 1 v bode 11.
 
VI. ČASŤ
MOBILNÝ HOSPIC

1. Personálne zabezpečenie tvoria

a) odborný zástupca mobilného hospicu poskytujúci domácu hospicovú starostlivosť spĺňajúci takúto odbornú spôsobilosť:
1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína a pri hospicoch pre detskú populáciu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
2. najmenej päť rokov odbornej zdravotníckej praxe ......... 1,

b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína a pri hospicoch pre detskú populáciu lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria ......... 1,

c) sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva a pri hospicoch pre detskú populáciu sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii ........... 1,

d) zrušené od 30.12.2011,

e) zrušené od 30.12.2011.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria

a) priestorové vybavenie, ktoré tvoria
1. príručný sklad,
2. toaleta s umývadlom,

b) minimálne vecné vybavenie a prístrojé vybavenie, ktoré tvoria
1. telefón so záznamníkom alebo mobilný telefón,
2. počítač s príslušenstvom,
3. stôl a stolička,
4. stolík na prípravu zdravotníckeho materiálu,
5. uzamykateľná skriňa na liečivá a špeciálny zdravotnícky materiál,
6. nádoba na odpad so šliapadlom,
7. uzamykateľná skriňa na vedenie zdravotnej dokumentácie,
8. chladnička na liečivá,
9. taška na návštevnú službu pre lekára,
10. taška na návštevnú službu pre sestru,
11. kompenzačné pomôcky a rehabilitačné pomôcky,
12. odsávačka,
13. trezor na omamné látky a psychotropné látky a lieky s ich obsahom a na lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom,
14. antidekubitné pomôcky,
15. lineárne dávkovače a infúzne pumpy,
16. pomôcky na punkciu ascitu, fľaše na podtlakové odstránenie (ascitu),
17. kyslíková fľaša s príslušenstvom,
18. chirurgické nožnice, pinzety, podávkové kliešte a sterilný obväzový materiál a chirurgický materiál,
19. pomôcky na aplikáciu liekov,
20. jednorazové plachty,
21. pomôcky na odbery biologického materiálu,
22. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

c) minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre lekára uvedené v oddiele 1 v bode 10. Minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre lekára detského mobilného hospicu je uvedené v oddiele 1 v bode 10 okrem liekov na perorálne podanie uvedených v písmenách a) až c),

d) minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre sestru uvedené v oddiele 1 v bode 11. Minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre sestru detského mobilného hospicu je uvedené v oddiele 1 v bode 11 okrem písmena b).
 
Príl.2

k výnosu č. 09812/2008-OL
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ústavného zariadenia umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžku. Ambulancie ústavného zariadenia musia spĺňať podmienky personálneho zabezpečenia a materiálno - technického vybavenia podľa prílohy č. 1.

2. Ústavné zariadenie musí mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými komunikáciami, rampami alebo výťahmi 3).

3. Ústavné zariadenie musí mať zabezpečené parametre tepelno - vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitných predpisov 5).

4. Ústavné zariadenie musí mať zabezpečený dostatok zdravotne bezchybnej studenej pitnej vody a nezávadnej teplej úžitkovej vody 20).

5. Všetky priestory ústavných zariadení musia spĺňať požiadavky podľa osobitného prepisu 4).

6. Ak je v ústavnom zariadení zriadená miestnosť na dočasné uloženie mŕtvych, musí byť dostatočne vetraná, s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, kanalizačným vpustom a umývateľným povrchom podláh a stien do výšky 180 cm.

7. Miestnosti ústavného zariadenia, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné a umelé osvetlenie 5).

8. Výška prevádzkových miestností ústavného zariadenia musí byť najmenej 3 m, ak to charakter existujúcej stavby neumožňuje, môže byť nižšia, najmenej však 2,5 m.

9. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností ústavného zariadenia pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musia mať steny umývateľný povrch najmenej do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností a miestnosti infektologických pracovísk musia byť po celom obvode vrátane stropu hladké a musia mať ľahko umývateľný povrch. Ďalšie špecializované pracoviská v závislosti od charakteru svojej činnosti vyžadujú špeciálne povrchové úpravy stien podľa osobitných predpisov 21).

10. Podlahy miestností ústavného zariadenia okrem kancelárií a pracovní personálu musia byť ľahko umývateľné, dekontaminovateľné s protišmykovou povrchovou úpravou, odolávajúcou umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom.

11. Nábytok a ostatné zariadenie ústavného zariadenia okrem kancelárií a pracovní personálu musia mať ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.

12. Funkčné priestory ústavného zariadenia tvoria

a) centrálny príjem alebo urgentný príjem alebo prijímacia ambulancia,

b) ambulancie,

c) oddelenia,

d) šatňa pre personál,

e) operačný trakt,

f) riadiaca časť,

g) registratúrne stredisko,

h) nemocničná lekáreň,

i) centrálna sterilizácia.

13. Prijímacia ambulancia sa zriaďuje v ústavnom zariadení, ktoré nemá centrálny príjem alebo urgentný príjem a v ktorom jej funkciu nezabezpečujú prijímacie ambulancie jednotlivých oddelení. Prijímacia ambulancia má plochu najmenej 15 m2 a je vybavená umývadlom na ruky, dvojdrezom a germicídnym žiaričom.

14. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie ambulancií v jednotlivých špecializačných odboroch sú uvedené v prílohe č. 1.

15. Šatňa pre personál musí byť vybudovaná zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. V šatni musia byť umiestnené uzamykateľné skrinky s členením na priestor na civilný odev a pracovný odev. Na pracovisku nukleárnej medicíny musí mať hygienický filter čistú časť a nečistú časť, oddelenú od seba priechodným sprchovacím kútom s dozimetrickým meradlom. V čistej časti hygienického filtra musia byť umiestnené uzamykateľné skrinky s členením na priestor na civilný odev a pracovný odev. Šatňa pre personál musí mať toaletu s umývadlom a sprchovací box. Počet toaliet na počet zamestnancov určuje osobitný predpis 22). Na pracovisku nukleárnej medicíny musí byť toaleta umiestnená v čistej časti hygienického filtra, umývadlo musí byť v čistej časti aj v nečistej časti hygienického filtra.

16. V ústavnom zariadení, ktoré má oddelenia chirurgického zamerania, musí byť zriadený operačný trakt.

17. Základné priestorové vybavenie operačného traktu tvoria

a) hygienický filter pre personál s toaletou s umývadlom a sprchou zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy,

b) hygienický filter pre pacientov,

c) miestnosť na umývanie rúk operujúceho personálu nadväzujúca na operačnú sálu,

d) miestnosť s dvojdrezom na dekontamináciu nástrojov, strojovú dezinfekciu a miestnosť na sterilizáciu, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

e) miestnosť na prípravu anestézie s vybavením (anesteziologický prístroj, technické pomôcky, lieky, roztoky, lokálne anestetiká a celkové anestetiká),

f) operačná sála,

g) miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov,

h) denná miestnosť pre lekárov a pre ďalší personál operačného traktu s priestorom operačného protokolu, čistiaca miestnosť s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody,

i) skladový priestor,

j) miestnosť na uloženie RTG, USG a iných prístrojov na predoperačné vyšetrenie.

18. Operačná sála musí mať vybudovaný samostatný vstup cez hygienický filter pre personál a oddelený vstup pre pacientov.

19. Minimálna plocha operačnej sály je 20 m2. Steny operačnej sály musia byť svetlé, hladké, umývateľné po celom obvode vrátane stropu. Podlaha operačnej sály musí byť hladká, ľahko umývateľná, dekontaminovateľná s bezpečnostnou antistatickou krytinou. Miestnosti susediace s operačnou sálou musia mať steny upravené hladkým umývateľným povrchom po celom ich obvode do výšky až po strop.

20. Miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov musí byť vybavená lôžkami alebo kreslami, ktorých počet závisí od druhu a rozsahu poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Minimálna plocha na jedno lôžko alebo kreslo je 10 m2.

21. Operačná sála, predoperačná miestnosť, miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov, miestnosti na umývanie a sterilizáciu inštrumentária a čistiaca miestnosť musia byť vybavené germicídnymi žiaričmi vhodného typu.

22. V ústavnom zariadení musí byť zriadené registratúrne stredisko, ktoré musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom 23). Ak je registratúrne stredisko súčasťou oddelenia, tiež musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom 23).

23. Ak sa v ústavnom zariadení zriaďuje nemocničná lekáreň, musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitnými predpismi 24).

24. Ak sa v ústavnom zariadení zriaďuje oddelenie centrálnej sterilizácie, musí spĺňať požiadavky uvedené v tretej časti.

25. Ústavné zariadenie sa organizačne člení na oddelenia.

26. Oddelenie, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, musí mať priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie totožné s vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých v príslušnom špecializačnom odbore so zohľadnením špecifických potrieb poskytovania zdravotnej starostlivosti detskému pacientovi. Súčasťou oddelenia musí byť osobitný priestor na ubytovanie rodiča s osobitným priestorom na osobnú hygienu v rozsahu najmenej 25% z lôžkovej kapacity oddelenia.

27. Oddelenie pozostáva z jednotlivých funkčných priestorov, ktoré tvoria prevádzkovo ucelený celok. Ucelené sektory, vchody, východy, výťahy, schodištia a únikové cesty musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu 25).

28. Na oddelení sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu podľa osobitného predpisu 7).Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené 8),uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane túlavých zvierat. Nemocničný nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel.

29. Funkčné priestory oddelenia tvoria

1) vyšetrovňa,

2) zákroková miestnosť,

3) miestnosť pre personál,

4) izby pre pacientov,

5) jedálenský priestor a čajová kuchynka,

6) mliečna kuchynka,

7) miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov,

8) sklad zdravotníckych pomôcok,

9) sklad sterilných zdravotníckych pomôcok,

10) čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie.

30. Na oddelení sa zriaďuje vyšetrovňa. Vyšetrovňa je miestnosť určená na vyšetrovanie a na ošetrovanie pacientov, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na aplikáciu liekov a na vykonávanie preväzov.
Vyšetrovňa musí mať plochu najmenej 15 m2 a musí byť vybavená umývadlom na ruky s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody; jej vecné vybavenie a prístrojové vybavenie musí zodpovedať vybaveniu ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa prílohy č. 1. Vyšetrovňa, v ktorej sa v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva odber biologického materiálu, musí byť vybavená drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok; ak sa vo vyšetrovni používa väčšie množstvo opakovane použiteľného inštrumentária, musí byť okrem umývadla na ruky vybavená aj dvojdrezom.
Drezy a umývadlá musia byť zabezpečené tak, aby sa kontaminovaný odpad nevyplavoval bez dekontaminácie do kanalizácie.

31. Ak sa na oddelení zriaďuje zákroková miestnosť, musí mať plochu najmenej 16 m2 a musí byť vybavená filtrom, germicídnym žiaričom a priľahlými miestnosťami na umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu inštrumentária. Čistota ovzdušia musí zodpovedať príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti 4).

32. Na oddelení sa musí zriadiť miestnosť pre personál. Miestnosť pre personál musí byť vybavená umývadlom na ruky, stolom a stoličkou.

33. Na oddelení sú izby pre pacientov. Izba pre pacienta je nepriechodná miestnosť určená na pobyt pacienta počas trvania hospitalizácie v ústavnom zariadení. V jednej izbe pre pacienta okrem špecializovaných lôžkových častí a novorodeneckých oddelení určených na intenzívnu zdravotnú starostlivosť sú najviac štyri lôžka. Izby "rooming in/ dieťa s matkou" na pôrodníckych oddeleniach a izby "matka - dieťa" na detských oddeleniach môžu byť zriaďované najviac s dvomi lôžkami pre matky a dvomi lôžkami pre novorodencov. Pri každom lôžku s výnimkou novorodeneckého lôžka musí byť nočný stolík. Súčasťou vybavenia priestoru izby pre pacienta musí byť umývadlo na ruky s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, ak izba nemá vlastný alebo so susednou izbou spoločne zriadený priestor na osobnú hygienu, ktorý je vybavený umývadlom. Maximálny počet lôžok v izbe pre pacienta na oddeleniach nukleárnej medicíny je jedno lôžko na liečbu vysokoaktívnymi žiaričmi; na liečbu žiaričmi stredných aktivít dve lôžka, ktoré sú oddelené príslušnou protiradiačnou ochranou. Súčasťou vybavenia izby pre pacientov musí byť aj nádoba na odpad. Minimálna plocha vymedzená pre jedno lôžko je na izbe pre pacienta 7 m2 a na izbe pre novorodenca a dojča 5 m2. Všetky jednolôžkové izby musia mať minimálnu plochu 10 m2. Pri systéme "rooming in/ dieťa s matkou" je minimálna plocha pre lôžko matky a postieľku novorodenca 12 m2. Minimálna plocha vymedzená pre jedno lôžko na pracovisku intenzívnej zdravotnej starostlivosti je 10 m2. Ak je zriadená izolačná miestnosť, musí mať len jedno lôžko, jej plocha je najmenej 10 m2, musí byť vybavená samostatnou toaletou s umývadlom a z priestoru chodby musí byť izolovaná zádverím s plochou najmenej 2 m2 tvoreným boxom na prezliekanie a priestorom na dezinfekciu s umývadlom. Rovnakým spôsobom ako u izolačných miestností musí byť riešený prístup do izieb na infektologických a pneumologicko - ftizeologických oddeleniach, najmä do izieb určených na hospitalizáciu pacientov s tuberkulózou a tiež do izieb pacientov so závažným oslabením imunity vrátane popáleninových centier. Na oddelení nukleárnej medicíny musí mať izba s jedným lôžkom plochu najmenej 10 m2 a na každé lôžko v dvojlôžkovej izbe musí pripadať najmenej 8 m2. Izolačná miestnosť na pracoviskách nukleárnej medicíny musí mať len jedno lôžko a plochu najmenej 10 m2, musí byť vybavená samostatnou toaletou a z priestoru chodby musí byť izolovaná zádverím s plochou najmenej 2 m2 tvoreným boxom na prezliekanie a priestorom na dezinfekciu a dekontamináciu s umývadlom. Na oddelení nukleárnej medicíny musia byť všetky umývadlá, toalety, sprchy, sanitárne uzly, hygienické filtre a miestnosti pre očistu napojené na oddelenú kanalizáciu so samostatnou záchytnou nádržou pre rádioaktívne kontaminovaný kvapalný odpad s možnosťou dozimetrického monitorovania a skladovania. Vzdialenosť pozdĺžnej strany alebo prednej strany lôžka od telesa ústredného kúrenia musí byť najmenej 40 cm, vzdialenosť pozdĺžnej strany a prednej strany lôžka od vonkajšej steny musí byť najmenej 40 cm a vzdialenosť dvoch pozdĺžnych strán susediacich lôžok musí byť najmenej 80 cm.

34. Ak sú na oddelení zriadené jedálenský priestor s umývadlom a čajová kuchynka, musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu 13).

35. Pre potreby oddelení, na ktorých sú hospitalizovaní novorodenci a dojčatá, musí byť zriadená mliečna kuchynka, ktorá musí spĺňať požiadavky na manipuláciu s mliečnou a novorodeneckou stravou podľa osobitného prepisu 4).

36. Toalety pre pacientov na oddelení ústavného zariadenia musia byť rozdelené podľa pohlavia zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy a musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody a dverami otvárateľnými smerom von. Na toaletách musí byť zabezpečené účinné prirodzené vetranie alebo umelé vetranie a toalety musia byť prístupné aj pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu 3). Na oddelení nukleárnej medicíny musí mať každá izba samostatné sociálne zariadenie, a to toaletu, sprchu a umývadlo. Na 12 lôžok na oddelení musí pripadať najmenej jedna toaleta s umývadlom a jedna sprcha; táto požiadavka sa vzťahuje na lôžka tých izieb, ktoré nemajú vlastnú toaletu a sprchu. Na oddelení musí byť najmenej jeden sprchovací box prístupný pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo pre vozík s imobilným pacientom. Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu pacientov musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.

37. Na oddelení sa musí zriadiť sklad na zdravotnícke pomôcky a sklad na sterilné zdravotnícke pomôcky podľa potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Sklad možno nahradiť vhodnými uzamykateľnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov znečistenými materiálmi 4).Na oddelení nukleárnej medicíny musí byť osobitná miestnosť pre rádioaktívne kontaminovanú bielizeň, umožňujúca dlhodobé skladovanie. Ak sa rádioaktívne kontaminovaná bielizeň perie priamo na oddelení nukleárnej medicíny, musí byť na rádioaktívne kontaminovanú bielizeň vyčlenená samostatná práčka, v ktorej sa bielizeň predpiera, v prípade potreby aj viackrát, kým kontaminácia nedosiahne úroveň určenú osobitným predpisom 16).

38. Na oddelení musí byť zriadená čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie. Čistiaca miestnosť musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom a dezinfekčným automatom na misy a fľaše. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie musí byť vybavená výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody a musí byť vetraná. Steny a podlahy miestností musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm. Na oddelení nukleárnej medicíny musí mať čistiaca miestnosť plochu najmenej 3 m2 na skladovanie použitých predmetov a najmenej 3 m2 na skladovanie čistých predmetov a musí byť vybavená drezom a výlevkou pre radiačnú dekontamináciu predmetov. Čistiaca miestnosť musí byť vybavená germicídnymi žiaričmi vhodného typu.
 
PRVÁ ČASŤ
VECNÉ A PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE ÚSTAVNÉHO ZARIADENIA

1. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie prijímacej ambulancie tvoria

a) vyšetrovacie lôžko,

b) negatoskop,

c) fonendoskop,

d) teplomer,

e) tlakomer,

f) protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v prílohe č. 1 v oddiele 1 "Ambulancia" v bode 8,

g) lieková skrinka,

h) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,

i) externý defibrilátor,

j) set na koniotómiu (tracheotómiu), pomôcky na endotracheálnu intubáciu (laryngoskop, ET kanyly, pomôcky na obtiažnu intubáciu - Magillove kliešte) - chirurgická prijímacia ambulancia,

k) germicídny žiarič,

l) odsávačka,

m) kyslík,

n) set na hrudnú punkciu s odsávaním,

o) infúzna pumpa.

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia tvoria

a) vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,

b) lôžka alebo polohovateľné lôžka,

c) jedno lôžko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca,

d) matrace,

e) zábrany na lôžka,

f) posteľná bielizeň,

g) paplóny a podušky,

h) vozík na prevoz pacientov,

i) resuscitačný set, ktorý tvoria
1. tubus (ústny vzduchovod),
2. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
3. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
4. kyslíková maska,
5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach

j) mobilný germicídny žiarič,

k) defibrilátor,

l) odsávačka,

m) EKG prístroj,

n) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

o) umývací a dezinfekčný automat, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,

p) centrálna signalizácia, (signalizačné zariadenie - pacient - personál),

q) chladnička na lieky,

r) skrinky na lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,

s) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,

t) infúzny stojan,

u) infúzne pumpy a dávkovače liekov,

v) kyslíková fľaša s redukčným ventilom,

w) pomôcky na odbery biologického materiálu,

x) pomôcky na podávanie liekov,

y) tlakomer,

z) fonendoskop,
aa) teplomer,
ab) osobná váha,
ac) podložná misa,
ad) močová fľaša,
ae) telefón.

3. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály tvoria

a) operačný stôl alebo polohovateľné kreslo,

b) operačná lampa,

c) anesteziologický prístroj s monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, saturácie Hb (SpO2), ETCO2 a monitorom anestetických plynov - halotan, izofluran,

d) defibrilátor s EKG monitorom,

e) Rtg prístroj pojazdný,

f) chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,

g) resuscitačný set, ktorý tvoria
1. sada laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzač a Magillove kliešte,
2. endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach, z každej veľkosti po jednom kuse,
3. T - tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
4. ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
5. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
6. kyslíková maska,
7. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
8. endotracheálna trubica v dvoch rôznych veľkostiach,
9. nasogastrálna sonda v dvoch rôznych veľkostiach,

h) záložný zdroj elektrickej energie - generátor,

i) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie,

j) flash sterilizátor s biologickým filtrom na núdzovú prípravu sterilnej pomôcky,

k) umývací a dezinfekčný automat,

l) klimatizácia s filtráciou vzduchu zabezpečujúca požadované parametre ovzdušia 4) a tepelno - vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,

m) infúzny stojan,

n) schodíky,

o) zberné nádoby,

p) inštrumetárny stolík.

4. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie miestnosti na pozákrokové sledovanie pacientov tvoria

a) základný monitor vitálnych funkcií (EKG, pulzová frekvencia, teplota, frekvencia dýchania a neinvazívny tlak krvi) - na každé obsadené lôžko jeden,

b) umývadlo a dvojdrez,

c) anestéziologicky prístroj,

d) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,

e) stojan na infúzie,

f) relaxometer.

5. V rámci ústavného zariadenia je centrálny náhradný zdroj elektrickej energie.

6. Každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť pracovisko informačno - komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.
 
DRUHÁ ČASŤ
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ

1. Na účely tohto výnosu sa dennou zmenou rozumie zmena, v ktorej sa vykonáva prevažný objem poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to ranná zmena v pracovných dňoch pri dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke a nepretržitej prevádzke a denná zmena pri jednozmennej prevádzke.

2. Na účely tohto výnosu sa nočnou zmenou rozumejú ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoludňajšia zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch.

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení sa určuje osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre nočnú zmenu.

4. Ak ústavné zdravotnícke zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení pediatrickom, geriatrickom, doliečovacom, psychiatrickom, medicíny drogových závislostí, gynekológie a pôrodníctva alebo dlhodobo chorých, musí mať v pracovnoprávnom vzťahu sociálneho pracovníka na podporu zmierňovania alebo odstraňovania sociálnych dôsledkov zdravotnej situácie pacienta v súvislosti s hospitalizáciou a prepustením.
 
ODDIEL 1
LEKÁRI

 
1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní lekár sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení.

2. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre dospelých v dennej zmene je uvedený v tabuľke č. 1. Ak počet pacientov na každého jedného lekára presahuje hodnotu uvedenú v tabuľke č. 1 v chirurgických odboroch o dvoch pacientov a v odboroch vnútorného lekárstva o štyroch pacientov, ústavné zariadenie zabezpečí ďalšieho lekára v dennej zmene. Z celkového počtu lekárov na každom z uvedených oddelení podľa tabuľky č. 1 je v dennej zmene najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom zodpovedajúcim zameraniu oddelenia podľa tabuľky č. 3.

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre deti a dorast v dennej zmene je 17 v odboroch vnútorného lekárstva, 13 v chirurgických odboroch a desať na novorodeneckom oddelení. Ak počet pacientov na každého jedného lekára presahuje hodnotu v chirurgických odboroch o dvoch pacientov a v odboroch vnútorného lekárstva o štyroch pacientov, ústavné zariadenie zabezpečí ďalšieho lekára v dennej zmene. Z celkového počtu lekárov na každom z oddelení je v dennej zmene najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom zodpovedajúcim zameraniu oddelenia podľa tabuľky č. 4. Na oddelení detskej psychiatrie je na každých 30 obsadených lôžok aj najmenej jeden liečebný pedagóg alebo špeciálny pedagóg.

4. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušnou špecializáciou v ústavnom zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť v nočnej zmene je najviac 100. Ak je ústavné zariadenie zaradené do pevnej siete 26) a poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva alebo kardiológie, chirurgie, ortopédie alebo úrazovej chirurgie, neurológie, gynekológie a pôrodníctva, neurochirurgie, pediatrie alebo neonatológie, detskej chirurgie, detskej kardiológie, detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo na oddelení popálenín, musí byť na každom z týchto oddelení v nočnej zmene zabezpečená zdravotná starostlivosť lekárom s príslušným profesijným titulom zodpovedajúcim zameraniu oddelenia.

5. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušným profesijným titulom v liečebni pre dospelých v nočnej zmene je najviac 150. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 3 v špecializovanej psychiatrickej nemocnici v nočnej zmene je najviac 200. V hospici a v liečebni pre deti a dorast môže byť nočná zmena bez lekára. V psychiatrickej liečebni a v špecializovanej nemocnici na oddelení medicíny drogových závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú odvykaciu liečbu môže byť v nočnej zmene jeden lekár. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušným profesijným titulom na oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti v nočnej zmene je najviac 20.

6. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na pracovisku jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov, jednotky resuscitačnej starostlivosti o novorodencov a jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a koronárnej jednotky je uvedený v tabuľke č. 2. Z celkového počtu lekárov na príslušných jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo oddeleniach podľa tabuľky č. 2 je v každej zmene najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom zodpovedajúcim zameraniu jednotky intenzívnej starostlivosti alebo oddelenia podľa tabuľky č. 5. Na ostaných jednotkách intenzívnej starostlivosti sa v dennej zmene určí lekár z celkového počtu lekárov príslušného oddelenia, ktorý zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

7. V minimálnych personálnych požiadavkách je zahrnuté jedno lekárske miesto vedúceho lekára oddelenia alebo kliniky s príslušným profesijným titulom.

8. Na urgentnom príjme alebo centrálnom príjme musia byť v každej zmene najmenej dvaja lekári s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 3 a 4. V prijímacej ambulancii musí byť v každej zmene najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 3 a 4.

9. Ak ústavné zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, jeden z lekárov oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny ústavného zariadenia musí byť poverený koordináciou darcovského programu.

10. Ak ústavné zariadenie vykonáva transplantácie, musí mať regionálneho transplantačného koordinátora, a to lekára povereného koordináciou darcovského programu regiónu príslušného transplantačného centra.

11. Nočnú zmenu môže zabezpečovať aj lekár s profesijným titulom lekár, ak má najmenej šesťmesačnú odbornú prax a ak je v nočnej zmene zabezpečená zdravotná starostlivosť lekárom špecialistom s príslušným profesijným titulom.

Tabuľka č. 1
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddeleniach pre dospelých v dennej zmene
I-----I--------------------------------I------------I

I č. I Oddelenie/jednotka I Počet I
I I I pacientov I
I I I na jedného I
I I I lekára I
I-----I--------------------------------I------------I
I 1. I Vnútorné lekárstvo I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 2. I Infektológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 3. I Pneumológia a ftizeológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 4. I Neurológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 5. I Psychiatria* I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 6. I Klinické pracovné lekárstvo a I 17 I
I I klinická toxikológia I I
I-----I--------------------------------I------------I
I 7. I Gynekológia a pôrodníctvo I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 8. I Chirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 9. I Ortopédia/úrazová chirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 10. I Urológia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 11. I Otorinolaryngológia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 12. I Oftalmológia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 13. I Maxilofaciálna chirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 14. I Dermatovenerológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 15. I Klinická onkológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 16. I Anestéziológia a intenzívna I 3 I
I I medicína I I
I-----I--------------------------------I------------I
I 17. I Fyziatria, balneológia a I 17 I
I I liečebná rehabilitácia I I
I-----I--------------------------------I------------I
I 18. I Neurochirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 19. I Plastická chirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 20. I Ortopedická protetika I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 21 I Radiačná onkológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 22. I Foniatria I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 23. I Reumatológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 24. I Nukleárna medicína I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 25. I Gastroenterológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 26. I Kardiológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 27. I Diabetológia, poruchy látkovej I 17 I
I I premeny a výživy I I
I-----I--------------------------------I------------I
I 28. I Geriatria I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 29. I Nefrológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 30. I Endokrinológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 31. I Cievna chirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 32. I Kardiochirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 33. I Medicína drogových závislostí I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 34. I Gerontopsychiatria I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 35. I Popáleninové I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 36. I Doliečovacie I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 37. I Dlhodobo chorých I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 38. I Transplantačné I 5 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 39. I Hematológia a transfuziológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 40. I Paliatívna medicína I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 41. I Hospic I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 42. I Hrudníková chirurgia I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 43. I Angiológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 44. I Oddelenie chirurgie ruky I 13 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 45. I Klinická imunológia I 17 I
I I a alergológia I I
I-----I--------------------------------I------------I
I 46. I Algeziológia I 17 I
I-----I--------------------------------I------------I
I 47. I Dlhodobá intenzívna I 20 I
I I starostlivosť I I
I-----I--------------------------------I------------I
* Na 30 obsadených lôžok na oddelení psychiatrie
a oddelení detskej psychiatrie je najmenej jeden
liečebný pedagóg alebo špeciálny pedagóg alebo
klinický psychológ.

Tabuľka č. 1a
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddelení medicíny drogových závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú odvykaciu liečbu v dennej zmene
I----I---------------------------I-----------------I

I č. I Oddelenie I Počet pacientov I
I I I na jedného I
I I I lekára I
I----I---------------------------I-----------------I
I 1. I Medicína drogových I 25 I
I I závislostí - stredne I I
I I dlhodobá odvykacia liečba I I
I----I---------------------------I-----------------I


Tabuľka č. 2
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a na koronárnej jednotke
I----I----------------------------------I-------------I-------------I

I č. I Oddelenie/jednotka I Denná zmena I Nočná zmena I
I I I-------------I-------------I
I I I Počet I Počet I
I I I pacientov I pacientov I
I I I na jedného I na jedného I
I I I lekára I lekára I
I----I----------------------------------I-------------I-------------I
I 1. I Jednotka intenzívnej I 5 I 8 I
I I starostlivosti o novorodencov I I I
I----I----------------------------------I-------------I-------------I
I 2. I Jednotka resuscitačnej I 3 I 8 I
I I starostlivosti o novorodencov I I I
I I a jednotka vysokošpecializovanej I I I
I I starostlivosti o novorodencov I I I
I----I----------------------------------I-------------I-------------I
I 3. I Anestéziológia a intenzívna I 4 I 4 I
I I medicína - úsek resuscitácie I I I
I----I----------------------------------I-------------I-------------I
I 4. I Detská anestéziológia a I 4 I 4 I
I I intenzívna medicína I I I
I----I----------------------------------I-------------I-------------I
I 5. I zrušený od 1.9.2009 I I I
I----I----------------------------------I-------------I-------------I


Tabuľka č. 3
Príslušné profesijné tituly lekárov na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre dospelých
I-----I-----------------------------I--------------------------I

I č. I Oddelenie I Profesijný titul I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 1. I Vnútorné lekárstvo I internista I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 2. I Infektológia I infektológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 3. I Pneumológia a ftizeológia I pneumoftizeológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 4 I Neurológia I neurológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 5. I Psychiatria I psychiater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 6. I Klinické pracovné lekárstvo I lekár pracovného I
I I a klinická toxikológia I lekárstva/klinický I
I I I pracovný lekár a I
I I I toxikológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 7. I Gynekológia a pôrodníctvo I gynekológ a pôrodník I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 8. I Chirurgia I chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 9. I Ortopédia I ortopéd I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 10. I Urológia I urológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 11. I Úrazová chirurgia I traumatológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 12. I Otorinolaryngológia I otorinolaryngológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 13. I Oftalmológia I oftalmológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 14. I Maxilofaciálna chirurgia I maxilofaciálny chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 15. I Dermatovenerológia I dermatovenerológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 16. I Klinická onkológia I klinický onkológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 17. I Anestéziológia a intenzívna I anestéziológ I
I I medicína I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 18. I Fyziatria, balneológia a I fyziater a balneológ I
I I liečebná rehabilitácia I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 19. I Neurochirurgia I neurochirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 20. I Plastická chirurgia I plastický chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 21. I Ortopedická protetika I ortoprotetik I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 22. I Radiačná onkológia I radiačný onkológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 23. I Foniatria I foniater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 24. I Reumatológia I reumatológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 25. I Nukleárna medicína I r nukleárnej medicíny I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 26. I Gastroenterológia I gastroenterológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 27. I Kardiológia I kardiológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 28. I Diabetológia, poruchy I diabetológ I
I I látkovej premeny a výživy I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 29. I Geriatria I geriater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 30. I Nefrológia I nefrológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 31. I Endokrinológia I endokrinológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 32. I Cievna chirurgia I cievny chirurg/chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 33. I Kardiochirurgia I kardiochirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 34. I Medicína drogových I psychiater/adiktológ I
I I závislostí I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 35. I Gerontopsychiatria I gerontopsychiater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 36. I Popáleninové I plastický chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 37. I Doliečovacie I internista/geriater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 38. I Dlhodobo chorých I geriater/internista I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 39. I Transplantačné I chirurg/internista I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 40. I Hematológia a I hematológ a I
I I transfuziológia I transfúziológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 41. I Paliatívna medicína/Hospic I lekár paliatívnej I
I I I medicíny /internista/ I
I I I algeziológ/neurológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 42. I Hrudníková chirurgia I hrudníkový chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 43. I Angiológia I angiológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 44. I Oddelenie chirurgie ruky I plastický chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 45. I Klinická imunológia a I alergoimunológ I
I I alergológia I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 46. I Algeziológia I algeziológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 47. I Centrálny príjem/Urgentný I lekár urgentnej medicíny I
I I príjem/Prijímacia I /chirurg/ internista I
I I ambulancia I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 48. I Dlhodobá intenzívna I anestéziológ a I
I I starostlivosť I intenzivista I
I-----I-----------------------------I--------------------------ITabuľka č. 4
Príslušné profesijné tituly lekárov na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre deti a dorast
I-----I-----------------------------I--------------------------I

I č. I Oddelenie I Profesijný titul I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 1. I Pediatrická infektológia I pediatrický I
I I I infektológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 2. I Pediatrická pneumológia a I pediatrický pneumológ a I
I I ftizeológia I ftizeológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 3. I Pediatrická neurológia I pediatrický I
I I I neurológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 4. I Detská psychiatria I detský psychiater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 5. I Pediatria I pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 6. I Detská chirurgia I detský chirurg/chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 7. I Pediatrická ortopédia I pediatrický I
I I I ortopéd/ortopéd I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 8. I Pediatrická urológia I pediatrický I
I I I urológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 9. I Pediatrická I pediatrický I
I I otorinolaryngológia I otorinolaryngológ/ I
I I I /otorinolaryngológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 10. I Pediatrická oftalmológia I pediatrický I
I I I oftalmológ/oftalmológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 11. I Detská dermatovenerológia I dermatovenerológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 12. I Detská onkológia I detský onkológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 13. I Rehabilitácia v detskom I fyziater a balneológ I
I I veku I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 14. I Detská ortopedická I ortoprotetik I
I I protetika I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 15. I Pediatrická reumatológia I pediatrický I
I I I reumatológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 16. I Pediatrická I pediatrický I
I I gastroenterológia, I gastroenterológ/pediater I
I I hepatológia a výživa I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 17. I Pediatrická kardiológia I pediatrický I
I I I kardiológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 18. I Detská kardiochirurgia I kardiochirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 19. I Neonatológia I neonatológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 20. I Pediatrická nefrológia I pediatrický I
I I I nefrológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 21. I Pediatrická imunológia a I pediatrický imunológ a I
I I alergiológia I alergológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 22. I Pediatrická endokrinológia, I pediatrický I
I I diabetológia a metabolické I endokrinológ/pediater I
I I poruchy I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 23. I Detská hematológia I detský hematológ a I
I I I transfuziológ/pediater I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 24. I Detský hospic I pediater/lekár I
I I I paliatívnej medicíny I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 25. I Patologickí novorodenci I neonatológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 26. I Detská anestéziológia a I pediatrický anestéziológ I
I I intenzívna I /pediater intenzívnej I
I I medicína I medicíny/ anestéziológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 27. I Centrálny príjem /Urgentný I pediater urgentnej I
I I príjem/ Prijímacia I medicíny /pediater/ I
I I ambulancia I detský chirurg I
I-----I-----------------------------I--------------------------I


Tabuľka č. 5
Príslušné profesijné tituly lekárov na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny
I-----I-----------------------------I--------------------------I

I č. I Jednotka/Oddelenie I Profesijný titul I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 1. I Jednotka intenzívnej I neonatológ/pediater I
I I starostlivosti o I I
I I novorodencov I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 2. I Jednotka resuscitačnej I neonatológ/pediater I
I I starostlivosti o I I
I I novorodencov a jednotka I I
I I vysokošpecializovanej I I
I I starostlivosti o I I
I I novorodencov I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 3. I Anestéziológia a intenzívna I anestéziológ I
I I medicína - úsek I I
I I resuscitácie I I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 4. I Detská anestéziológia a I pediatrický anestéziológ I
I I intenzívna medicína I /pediater intenzívnej I
I I I medicíny/ anestéziológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I
I 5. I Koronárna jednotka I kardiológ I
I-----I-----------------------------I--------------------------I

 
ODDIEL 2
SESTRY, PÔRODNÉ ASISTENTKY A ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení zdravotníckymi pracovníkmi v povolaniach sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zdravotnícky asistent alebo sanitár sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených povolaniach na jednotlivé oddelenia ústavných zariadení.

2. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre dospelých je uvedený v tabuľke č. 6. Ak sa počet pacientov na každú jednu sestru, na každého jedného zdravotníckeho asistenta alebo sanitára v každej zmene zvýši o troch pacientov, ústavné zariadenie zabezpečí ďalšiu sestru, ďalšieho zdravotníckeho asistenta alebo sanitára. Z celkového počtu sestier na každom z uvedených oddelení je v každej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 13.

3. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre deti a dorast je v dennej zmene deväť a v nočnej zmene 15. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho asistenta alebo sanitára na jednotlivých oddeleniach ústavných zariadení pre deti a dorast je v každej zmene 20. Ak sa počet pacientov na každú jednu sestru, na každého jedného zdravotníckeho asistenta alebo sanitára v každej zmene zvýši o troch pacientov, ústavné zariadenie zabezpečí ďalšiu sestru, ďalšieho zdravotníckeho asistenta alebo sanitára. Na päť obsadených lôžok pacientov do jedného roka v každej zmene pripadá jedna sestra. Ak sa počet pacientov do jedného roka na každú jednu sestru v každej zmene zvýši o dvoch pacientov, ústavné zariadenie zabezpečí ďalšiu sestru. Z celkového počtu sestier na každom z oddelení ústavných zariadení pre deti a dorast je v každej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 14.

4. Okrem minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie uvedených v bodoch 2 a 3 musí byť na infektologických oddeleniach v týchto požiadavkách naviac jedno pracovné miesto sanitára vykonávajúceho dezinfekciu potrebného materiálu pred odoslaním na oddelenie centrálnej sterilizácie.

5. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, fyzioterapeut a zdravotnícky asistent alebo sanitár na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie je uvedený v tabuľke č. 7. Z celkového počtu sestier a fyzioterapeutov na každom z uvedených oddelení je v dennej zmene a v nočnej zmene (v nočnej zmene s výnimkou fyzioterapeutov) najmenej jedna sestra a jeden fyzioterapeut s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 15.

6. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent alebo sanitár na gynekologicko - pôrodníckych oddeleniach je uvedený v tabuľke č. 8. Z celkového počtu sestier alebo pôrodných asistentiek na každom z gynekologicko - pôrodníckych oddelení je v každej zmene najmenej jedna sestra alebo jedna pôrodná asistentka s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 16.

7. Počet pacientiek na pôrodné lôžko pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach pôrodná asistentka a sanitár na pôrodných sálach je uvedený v tabuľke č. 9. Z celkového počtu pôrodných asistentiek na pôrodnej sále je v každej zmene najmenej jedna pôrodná asistentka s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 16.

8. Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na operačnej sále v každej zmene v povolaniach sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky asistent sú uvedené v tabuľke č. 10. Z celkového počtu sestier alebo pôrodných asistentiek na operačnej sále je v každej zmene najmenej jedna sestra alebo jedna pôrodná asistentka s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 17.

9. Počet pacientov na lôžku v každej zmene pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaniach sestra a zdravotnícky asistent alebo sanitár na jednotkách intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny je uvedený v tabuľke č. 11. Z celkového počtu sestier na každom z oddelení uvedených v tabuľke č. 11 je v každej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 18. Bez ohľadu na počet pacientov sú v každej zmene na jednotkách intenzívnej starostlivosti, v transplantačných centrách a oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny najmenej dve sestry. Do celkového počtu sestier sa nezapočítava sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, ktorá vykonáva zdravotné výkony v súvislosti s podávaním anestézie na operačných sálach.

10. Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaní klinický psychológ na oddelení medicíny drogových závislostí je uvedený v tabuľke č. 12. Z celkového počtu klinických psychológov na oddelení medicíny drogových závislostí je v dennej zmene najmenej jeden klinický psychológ a v každej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 19.

11. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia v povolaní sestra musí byť v počte sestier uvedenom v tabuľkách č. 6 až 8 naviac jedno miesto vedúcej sestry oddelenia alebo kliniky; to platí aj pre operačnú sálu, ak je organizovaná ako samostatné oddelenie. Ak sú oddelenie alebo klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny organizované ako samostatné oddelenie alebo klinika, musia mať okrem uvedených minimálnych požiadaviek v povolaní sestra naviac jedno miesto vedúcej sestry.

12. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia v povolaní pôrodná asistentka musí byť v počte pôrodných asistentiek uvedenom v tabuľke č. 8 naviac jedno miesto vedúcej pôrodnej asistentky pôrodníckeho oddelenia alebo kliniky; to platí aj pre pôrodnú sálu a operačnú sálu, ak sú organizované ako samostatné oddelenie.

13. Okrem uvedených minimálnych požiadaviek personálneho zabezpečenia musí byť na oddelení s počtom 25 a viac lôžok naviac jedno sesterské miesto manažérky pre dennú zmenu a na pôrodníckom oddelení s počtom 25 a viac lôžok naviac jedno miesto pôrodnej asistentky manažérky pre dennú zmenu; to platí aj pre operačnú sálu, ak je organizovaná ako samostatné oddelenie.

14. Na urgentnom príjme musia byť v dennej zmene a v nočnej zmene najmenej dve sestry alebo jedna sestra a jeden zdravotnícky záchranár s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 13 a 14. V prijímacej ambulancii musí byť v dennej zmene a v nočnej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 13 a 14.

Tabuľka č. 6
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára na oddeleniach pre dospelých
I-----I-----------------------I-------------------I--------------------I

I č. I Oddelenie I Počet obsadených I Počet obsadených I
I I I lôžok na jednu I lôžok na jedného I
I I I sestru I zdravotníckeho I
I I I I asistenta/sanitára I
I I I---------I---------I---------I----------I
I I I Denná I Nočná I Denná I Nočná I
I I I zmena I zmena I zmena I zmena I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 1. I Vnútorné lekárstvo I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 2. I Diabetológia, poruchy I 10 I 18 I 20 I 40 I
I I látkovej premeny a I I I I I
I I výživy I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 3. I Endokrinológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 4. I Gastroenterológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 5. I Geriatria I 10 I 18 I 15 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 6. I Hematológia a I 10 I 16 I 20 I 40 I
I I transfúziológia I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 7. I Kardiológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 8. I Nefrológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 9. I Nukleárna medicína I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 10. I Klinické pracovné I 10 I 18 I 20 I 40 I
I I lekárstvo a klinická I I I I I
I I toxikológia I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 11. I Infektológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 12. I Pneumológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I I a ftizeológia I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 13. I Chirurgia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 14. I Cievna chirurgia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 15. I Kardiochirurgia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 16. I Neurochirurgia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 17. I Plastická chirurgia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 18. I Hrudníková chirurgia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 19. I Maxilofaciálna I 9 I 15 I 20 I 40 I
I I chirurgia I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 20. I Popáleninové I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 21. I Transplantačné I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 22. I Úrazová chirurgia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 23. I Ortopédia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 24. I Urológia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 25. I Oftalmológia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 26. I Otorinolaryngológia I 9 I 15 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 27. I Neurológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 28. I Algeziológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 29. I Dermatovenerológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 30. I Radiačná onkológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 31. I Klinická onkológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 32. I Psychiatria I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 33. I Paliatívna I 10 I 18 I 15 I 40 I
I I medicína/Hospic I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 34. I Dlhodobo I 10 I 18 I 15 I 40 I
I I chorých/Doliečovacie I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 35. I Ortopedická protetika I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 36. I Medicína drogových I 10 I 18 I 20 I 40 I
I I závislostí I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 37. I Reumatológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 38. I Foniatria I 10 I 20 I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 39. I Gerontopsychiatria I 10 I 18 I 15 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 40. I Ošetrovateľské I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 41. I Oddelenie chirurgie I 9 I 15 I 20 I 40 I
I I ruky I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 42. I Angiológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 43. I Klinická imunológia I 10 I 18 I 20 I 40 I
I I a alergológia I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I
I 44. I Dlhodobá intenzívna I 7 I 10 I 10 I 14 I
I I starostlivosť ** I I I I I
I-----I-----------------------I---------I---------I---------I----------I


** Na oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti je najmenej jeden
fyzioterapeut s úväzkom 0,025 na jedno obsadené lôžko.

Tabuľka č. 7
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru, jedného zdravotníckeho asistenta/ sanitára a jedného fyzioterapeuta na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
I----I---------------I-------------------I-------------------I--------------------I

I č. I Oddelenie I Počet obsadených I Počet obsadených I Počet obsadených I
I I I lôžok na jednu I lôžok na jedného I lôžok na jedného I
I I I sestru I fyzioterapeuta I zdravotníckeho I
I I I I I asistenta/sanitára I
I----I---------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I
I I I Denná I Nočná I Denná I Nočná I Denná I Nočná I
I I I zmena I zmena I zmena I zmena I zmena I zmena I
I----I---------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I
I 1. I Fyziatria, I 10 I 20 I 7 I - I 30 I 40 I
I I balneológia, I I I I I I I
I I liečebná I I I I I I I
I I rehabilitácia I I I I I I I
I----I---------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I


Tabuľka č. 8
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru alebo pôrodnú asistentku a jedného zdravotníckeho asistenta/ sanitára na gynekologicko - pôrodníckych pracoviskách
I----I---------------I-------------------I-------------------I--------------------I

I č. I Oddelenie I Počet obsadených I Počet obsadených I Počet obsadených I
I I I lôžok na jednu I lôžok na jednu I lôžok na jedného I
I I I sestru alebo I pôrodnú I zdravotníckeho I
I I I pôrodnú I asistentku I asistenta/sanitára I
I I I asistentku I I I
I----I---------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I
I I I Denná I Nočná I Denná I Nočná I Denná I Nočná I
I I I zmena I zmena I zmena I zmena I zmena I zmena I
I----I---------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I
I 1. I Gynekologické I 10 I 18 I - I - I 20 I 40 I
I----I---------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I
I 2. I Pôrodnícke - I - I - I 10 I 18 I 20 I 40 I
I I Šestonedelie I I I I I I I
I----I---------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I


Tabuľka č. 9
Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na pracoviskách pôrodných sál
I---------I---------------------------------------I-------------I

I Pôrodné I Pôrodné asistentky I Sanitár na I
I sály I--------------------I------------------I pôrodnú I
I I Denná zmena I Nočná zmena I sálu na I
I I I I každú zmenu I
I I--------------------I------------------I-------------I
I I na každé 1 I na každé 1 až 3 I 1 I
I I obsadené I pôrodnícke lôžka I I
I I pôrodnícke lôžko I jedna I I
I I jedna I pôrodná I I
I I pôrodná asistentka I asistentka I I
I---------I--------------------I------------------I-------------I


Tabuľka č. 10
Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na pracoviskách operačných sál
I------------------I--------------------I-------------------------I

I Operačné sály I Sestry/Pôrodné I Sestra/Pôrodná I
I v príslušných I asistentky I asistentka/Zdravotnícky I
I špecializovaných I I asistent I
I odboroch I--------------------I-------------------------I
I I na jeden obsadený I na jeden obsadený I
I I operačný stôl I operačný stôl 1 I
I I 1 sestra I sestra/zdravotnícky I
I I I asistent I
I------------------I--------------------I-------------------------I
I Gynekologické I na jeden obsadený I na jeden obsadený I
I a pôrodnícke I operačný stôl I operačný stôl 1 sestra/ I
I I 1 sestra/1 pôrodná I /pôrodná asistentka/ I
I I asistentka I /zdravotnícky asistent I
I------------------I--------------------I-------------------------I


Tabuľka č. 11
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho asistenta /sanitára na pracoviskách jednotiek intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anestéziológie a internej medicíny
I------------------------I--------------I----------------I----------------I

I Oddelenie I Počet I Počet I Počet I
I I obsadených I obsadených I obsadených I
I I lôžok na I lôžok na I lôžok na I
I I jednu sestru I jedného I jedného I
I I I zdravotníckeho I zdravotníckeho I
I I I asistenta/ I asistenta/ I
I I I /sanitára I /sanitára I
I I I Denná zmena I Nočná zmena I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I
I JIS pre dospelých I 3 I 10 I - I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I
I JIS pre deti I 3 I 10 I - I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I
I Jednotka intenzívnej I 3 I 10 I 10 I
I starostlivosti o I I I I
I novorodencov I I I I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I
I Jednotka resuscitačnej I 2 I 10 I 10 I
I starostlivosti o I I I I
I novorodencov a I I I I
I Jednotka I I I I
I vysokošpecializovanej I I I I
I starostlivosti o I I I I
I novorodencov I I I I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I
I Anestéziológia a I 2 I 10 I 10 I
I intenzívna medicína I I I I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I
I Detská anestéziológia I 2 I 10 I 10 I
I a intenzívna medicína I I I I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I
I Koronárna jednotka I 2 I 10 I 10 I
I------------------------I--------------I----------------I----------------I


Tabuľka č. 12
Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného klinického psychológa na oddelení medicíny drogových závislostí
I----I------------I------------------I

I č. I Oddelenie I Počet obsadených I
I I I lôžok na jedného I
I I I klinického I
I I I psychológa I
I I I------------------I
I I I V dennej I
I I I zmene I
I----I------------I------------------I
I 1. I Medicína I 30 I
I I drogových I I
I I závislostí I I
I----I------------I------------------I


Tabuľka č. 13
Príslušné profesijné tituly sestier na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre dospelých
I-----I----------------------I------------------------------I

I č. I Oddelenie I Profesijný titul I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 1. I Vnútorné lekárstvo I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 2. I Diabetológia, I sestra špecialistka v I
I I poruchy látkovej I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I premeny a výživy I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 3. I Endokrinológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 4. I Gastroenterológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 5. I Geriatria I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 6. I Hematológia a I sestra špecialistka v I
I I transfúziológia I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 7. I Kardiológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 8. I Nefrológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve alebo sestra I
I I I špecialistka v I
I I I ošetrovateľskej I
I I I starostlivosti o I
I I I dialyzovaných pacientov I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 9. I Nukleárna medicína I sestra špecialistka v I
I I I onkologickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 10. I Klinické pracovné I sestra špecialistka v I
I I lekárstvo a klinická I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I toxikológia I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 11. I Infektológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 12. I Pneumológia a I sestra špecialistka v I
I I ftizeológia I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 13. I Chirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 14. I Cievna chirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 15. I Kardiochirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 16. I Neurochirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 17. I Plastická chirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 18. I Hrudníková chirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 19. I Maxilofaciálna I sestra špecialistka v I
I I chirurgia I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 20. I Popáleninové I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 21. I Transplantačné I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 22. I Úrazová chirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 23. I Ortopédia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 24. I Urológia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 25. I Oftalmológia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 26. I Otorinolaryngológia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 27. I Neurológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 28. I Algeziológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve alebo sestra I
I I I špecialistka v I
I I I anestéziológii a intenzívnej I
I I I starostlivosti I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 29. I Dermatovenerológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve alebo sestra I
I I I špecialistka v chirurgickom I
I I I ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 30. I Radiačná onkológia I sestra špecialistka v I
I I I onkologickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 31. I Klinická onkológia I sestra špecialistka v I
I I I onkologickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 32. I Psychiatria I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľskej I
I I I starostlivosti v psychiatrii I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 33. I Paliatívna medicína/ I sestra špecialistka v I
I I Hospic I onkologickom ošetrovateľstve I
I I I /sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve/sestra I
I I I špecialistka v chirurgickom I
I I I ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 34. I Dlhodobo I sestra špecialistka v I
I I chorých/doliečovacie I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 35. I Ortopedická I sestra špecialistka v I
I I protetika I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 36. I Medicína drogových I sestra špecialistka v I
I I závislostí I ošetrovateľskej I
I I I starostlivosti v psychiatrii I
I I I sestra s certifikátom I
I I I starostlivosť o drogovo I
I I I závislých I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 37. I Reumatológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 38. I Foniatria I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 39. I Gerontopsychiatria I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľskej I
I I I starostlivosti v psychiatrii I
I I I alebo sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 40. I Ošetrovateľské I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I I I /sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve/iný špecializačný I
I I I odbor podľa zamerania I
I I I pracoviska I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 41. I Urgentný I sestra špecialistka v I
I I príjem/Prijímacia I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I ambulancia I lekárstve/sestra I
I I I špecialistka v I
I I I špecializovanej urgentnej I
I I I starostlivosti/sestra I
I I I špecialistka v chirurgickom I
I I I ošetrovateľstve/ I
I I I zdravotnícky záchranár I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 42. I Angiológia I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 43. I Klinická imunológia I sestra špecialistka v I
I I a alergológia I ošetrovateľstve vo vnútornom I
I I I lekárstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 44. I Dlhodobá intenzívna I sestra špecialistka v I
I I starostlivosť I anestéziológii a intenzívnej I
I I I starostlivosti alebo sestra I
I I I špecialistka v intenzívnej I
I I I ošetrovateľskej I
I I I starostlivosti o dospelých I
I-----I----------------------I------------------------------ITabuľka č. 14
Príslušné profesijné tituly sestier na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na jednotlivých oddeleniach pre deti a dorast
I-----I----------------------I------------------------------I

I č. I Oddelenie I Profesijný titul I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 1. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I infektológia I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 2. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I pneumológia a I pediatrickom ošetrovateľstve I
I I ftizeológia I I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 3. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I neurológia I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 4. I Detská psychiatria I sestra špecialistka v I
I I I ošetrovateľskej I
I I I starostlivosti v psychiatrii I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 5. I Pediatria I sestra špecialistka v I
I I I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 6. I Detská chirurgia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 7. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I ortopédia I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 8. I Pediatrická urológia I sestra špecialistka v I
I I I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 9. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I otorinolaryngológia I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 10. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I oftalmológia I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 11. I Detská I sestra špecialistka v I
I I dermatovenerológia I chirurgickom I
I I I ošetrovateľstve/špecialistka I
I I I v pediatrickom I
I I I ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 12. I Detská onkológia I sestra špecialistka v I
I I I onkologickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 13. I Rehabilitácia v I sestra špecialistka v I
I I detskom veku I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 14. I Detská ortopedická I sestra špecialistka v I
I I protetika I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 15. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I reumatológia I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 16. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I gastroenterológia, I chirurgickom I
I I hepatológia a výživa I ošetrovateľstve/sestra I
I I I špecialistka v pediatrickom I
I I I ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 17. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I kardiológia I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 18. I Detská I sestra špecialistka v I
I I kardiochirurgia I chirurgickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 19. I Neonatológia I sestra špecialistka v I
I I I intenzívnom neonatologickom I
I I I ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 20. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I nefrológia I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 21. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I endokrinológia, I pediatrickom ošetrovateľstve I
I I diabetológia a I I
I I metabolické poruchy I I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 22. I Pediatrická I sestra špecialistka v I
I I imunológia a I pediatrickom ošetrovateľstve I
I I alergiológia I I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 23. I Detská hematológia I sestra špecialistka v I
I I I pediatrickom ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 24. I Detský hospic I sestra špecialistka v I
I I I pediatrickom I
I I I ošetrovateľstve/sestra I
I I I špecialistka v onkologickom I
I I I ošetrovateľstve I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 25. I Urgentný I sestra špecialistka v I
I I príjem/Prijímacia I špecializovanej urgentnej I
I I ambulancia I starostlivosti/sestra I
I I I špecialistka v pediatrickom I
I I I ošetrovateľstve/sestra I
I I I špecialistka v chirurgickom I
I I I ošetrovateľstve/ I
I I I /zdravotnícky záchranár I
I-----I----------------------I------------------------------I
I 26. I Detská I sestra špecialistka v I
I I anestéziológia a I anestéziológii a intenzívnej I
I I intenzívna medicína I starostlivosti I
I-----I----------------------I------------------------------ITabuľka č. 15
Príslušné profesijné tituly sestier a fyzioterapeutov na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na oddeleniach fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
I----I---------------I-------------------------------------------I

I I Oddelenie I Profesijný titul I
I----I---------------I---------------------I---------------------I
I č. I I sestra I fyzioterapeut I
I----I---------------I---------------------I---------------------I
I 1. I Fyziatria, I sestra špecialistka I fyzioterapeut I
I I balneológia, I v ošetrovateľstve I špecialista I
I I liečebná I vo vnútornom I I