Tlačiť Späť

Domov

World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia

Štruktúra WHO:

· Sekretariát (WHO Headquarters) so sídlom v Ženeve, generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, www.who.int
· Regionálny úrad pre Európu (EURO) so sídlom v Kodani, regionálny riaditeľ Marc Danzon, www.who.euro.int
· Kancelárie WHO – v 134 krajinách (28 v Európe)
· Kancelária WHO v SR, riaditeľ Dr. Tatul Hakobyan
· Spolupracujúce centrá (Collaborating Centres) – asi 400


Hlavné orgány WHO:

Svetové zdravotnícke zhromaždenie (World Health Assembly) zasadá každoročne v máji v Ženeve za účasti delegácií všetkých členských krajín.
Výkonný výbor WHO (Executive Board) zasadá dva razy do roka – v januári a v máji (SR je pozorovateľom).
Sekretariát WHO (Headquarters) – asi 3 800 zamestnancov pracujúcich v Ženeve a v 6-tich regionálnych úradoch. Riadi ho GR WHO, ktorého volí Svetové zdravotnícke zhromaždenie na základe nominácie výkonného výboru.

Hlavné body agendy WHO:

- plnenie Medzinárodných rozvojových cieľov (MDGs ) a iných úloh v oblasti zdravia, vrátane univerzálneho prístupu k liečbe, prevencii a starostlivosti HIV/AIDS;
- znižovanie výskytu neprenosných ochorení (srdcovo-cievne, rakovina, psychické choroby);
- znižovanie hrozby rizikových faktorov;
- starostlivosť o zdravie matiek a detí;
- boj proti obrne;
- kontrola tabaku, vrátane implementácie Rámcového dohovoru na kontrolu tabaku;
- zlepšenie a posilňovanie zdravotníckych systémov;
- vplyv na rozvojovú agendu a výskum (príprava nových vakcín, liekov, diagnostických zariadení);
- riešenie problému migrácie zdravotníckeho personálu.

Medzi priority WHO, na ktoré sa zameriava SR, patrí:

1. implementácia medzinárodných zdravotníckych predpisov (2005) s cieľom urýchlene reagovať na ohrozenie verejného zdravia v celosvetovom meradle,
2. reakcia na epidémiu chronických ochorení s dôrazom na opatrenia redukujúce rizikové faktory, ako je spotreba tabaku, nesprávna strava, fyzická nečinnosť,
3. zlepšovanie zdravotníckych systémov so zameraním na ľudské zdroje, financovanie a informovanosť o zdraví,
4. implementácia Miléniových rozvojových cieľov, z ktorých tri sa dotýkajú priamo zdravia.