Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Zoznam dohovorov RE v oblasti zdravotníctva

026 Európsky dohovor o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu
 (1958)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 1996 (69/2003 Z.z.)
 text dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1240)
 109 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene liečebných
 substancií ľudského pôvodu (1983)
 Slovenská republika pristúpila k dodatkovému protokolu k dohovoru v roku 1996 (70/2003 Z.z.)
 
 033 Dohovor o prepustení zdravotníckeho, chirurgického a laboratórneho
 vybavenia do režimu dočasného použitia pre nemocnice a iné
 zdravotnícke zariadenia na diagnostické a terapeutické účely s úplným
 oslobodením od dovozného cla, daní a iných platieb vyberaných pri
 dovoze (1960)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 2001 (345/2001 Z.z.)
 text dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave
 (http://www.radaeuropy.sk/?1243)
 110 Dodatkový protokol k Dohovoru o prepustení zdravotníckeho,
 chirurgického a laboratórneho vybavenia do režimu dočasného použitia
 pre nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia na diagnostické a
 terapeutické účely s úplným oslobodením od dovozného cla, daní a iných
 platieb vyberaných pri dovoze (1983)
 Slovenská republika pristúpila k dodatkovému protokolu k dohovoru v roku 2001 (345/2001 Z.z.)
 text dodatkového protokolu k dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1245)
 
 039 Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín (1962)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 2003 (297/2004 Z.z.)
 text dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1511)
 111 Dodatkový protokol Európskemu dohovoru o výmene reagencií na
 určovanie krvných skupín (1983)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 2003 (297/2004 Z.z.)
 text dodatkového protokolu k dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1512)
 
 50 Dohovor o vypracovaní Európskeho liekopisu (Pharmacopea) (1964)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 1995 (663/2006 Z.z.)
 134 Protokol k Dohovoru o vypracovaní Európskeho liekopisu (Pharmacopea)
 (1989)
 text dohovoru v znení protokolu k dohovoru o vypracovaní Európskeho liekopisu dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1251)
 
 080 Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (1973)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 1996 (11/2003 Z.z.)
 text dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1255)
 
 084 Európsky dohovor o výmene reagencií na typizáciu tkanív (1974)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 1999 (71/2003 Z.z.)
 089 Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na
 typizáciu tkanív (1976)
 Slovenská republika pristúpila v dodatkovému protokolu k dohovoru v roku 1999 (72/2003 Z.z.)
 
 164 Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s
 aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a
 biomedicíne (1997)
 Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 1998 (40/2000 Z.z.)
 text dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1221)
 168 Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti
 človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania
 ľudských bytostí (1998)
 Slovenská republika pristúpila k dodatkovému protokolu k dohovoru v roku 1998 (143/2001 Z.z.)
 text dodatkového protokolu k dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?1224)
 195 Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne,
 týkajúci sa biomedicínskeho výskumu (2005)
 Slovenská republika pristúpila k dodatkovému protokolu k dohovoru v roku 2005 (494/2007 Z.z.)
 text dodatkového protokolu k dohovoru dostupný na Stránke informačnej kancelárie RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/?dodatkovy-protokol-tykajuci-sa-biomedicinskeho-vyskumu)