Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto oznamuje predĺženie termínu na podanie žiadostí do 22.5.2014 do nasledovných podskupín:

XB5.6.2 Epikardiálna elektróda na dočasnú kardiostimuláciu

XB8.1 Zavádzače a zavádzacie sety pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

 • krátke, predĺžené, vypletané, hydrofilné, s mäkkou špičkou, pre aortálne intervencie (XL), pre cross over prístup, karotické, drenážne, pre TIPS

XB8.2 Vodiče a mikrovodiče pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

 • štandardné 0.035, špeciálne (napr. pre aortálne intervencie) 0.035, hydrofilné 0.035, mikrovodiče do periférie 0.018, mikrovodiče do periférie 0.014, štandardné intrakraniálne mikrovodiče, mikrovodiče intrakraniálne 0.010, mikrovodiče intrakraniálne 0.008, špeciálne intrakraniálne vodiče, infúzne vodiče

XB8.3 Diagnostické katétre a mikrokatétre pre angiografie a perkutánne rádiologické intervencie

 • štandardné diagnostické katétre, hydrofilné katétre, katétre do periférie s navigovateľnou špičkou, pomocné intervenčné  a kalibrované katétre 0.035, pomocné intervenčné 0.018, pomocné intervenčné 0.014, mikrokatétre s navigovateľnou špičkou, mikrokatétre pre embolizáciu v periférii, štandardné mikrokatétre určené do intrakránia, DMSO kompatibilné, mikrokatétre s odpútateľným koncom, vodiaci katéter pre periférne intervencie, vodiaci katéter pre extra a intrakraniálne intervencie, vodiaci katéter s balónom pre cirkulačný arest

XB8.4 Balónikové katétre na perkutánne rádiologické intervencie

 • štandardné (0.035) PTA katétre, nízkoprofilové (0.018) PTA katétre, nízkoprofilové (0.014) PTA katétre, čepielkové PTA katétre (cutting PTA), skórovacie PTA katétre (scoring PTA), vysokotlakové PTA katétre, infúzne PTA katétre, intrakraniálne PTA katétre remodelačné, intrakraniálne PTA katétre dilatačné, PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) 0.035, PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) 0.018, PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) 0.014, PTA katétre s liekom na povrchu (DEB) určené do intrakránia, PTA katétre určené na kryoplastiku, PTA katétre na nevaskulárne dilatácie, XL PTA katétre, iné dilatačné pomôcky (aortálna dilatácia)

XB9.1.2 Liekom povlečené stenty (DES) pre perkutánne rádiologické intervencie

 • samoexpandovateľný, balónexpandovateľný

XB9.1.3 Biodegradovateľné stenty pre perkutánne rádiologické intervencie

 • biodegradovateľný (BDS)

XB9.1.4 Stenty pre perkutánne rádiologické neurointervencie

 • intrakraniálny remodelačný, intrakraniálny pre bifurkačné výdute, intrakraniálny pre stenózy – balónexpandovateľný, intrakraniálny pre stenózy – samoexpandovateľný, intrakraniálny trombektomický

XB9.1.5 Nepovlečené stenty (BMS) pre perkutánne rádiologické intervencie

 • kovové (BMS) samoexpandovateľné určené do periférie, kovové (BMS) balónexpandovateľné určené do periférie, nízkoprofilové (0.018) samoexpandovateľné, nízkoprofilové (0.014) balónexpandovateľné, venózny periférny, venózny intrakraniálny, XL a aortálny samoexpandovateľný, XL a aortálny balónexpandovateľný, aortálny disekčný, nevaskulárny

XB9.1.6 Nepovlečené stenty (BMS) pre implantáciu do koronárnych tepien

XB9.2 Stentgrafty
pre perkutánne rádiologické intervencie

 • perkutánne periférne samoexpandovateľné, perkutánne periférne balónexpandovateľné, perkutánne do hrudnej aorty, perkutánne bifurkačné do brušnej aorty, extenzie pre bifurkačné protézy, nízkoprofilové periférne, vhodné aj do intrakránia, nevaskulárne, nevaskulárne biodegradovateľné, fenestrované (na mieru), flowdivertre

XB11.1 Špirály pre perkutánne rádiologické intervencie

 • koily, odpútateľné koily, odpútateľné koily s fibrilami, iné koily, odpútateľné mikrokoily, boptnajúce mikrokoily, spojovací kábel na odpútanie, odpútavacia jednotka

XB13.1 Embolizačné prostriedky pre perkutánne rádiologické intervencie

 • PVA častice, sférické častice, častice uvoľňujúce liečivo, tekuté embolizačné činidlo – alkoholové, tekuté embolizačné činidlo – polymérové, embolizačné činidlo na báze trombínu, sklerotizačné činidlo, opacifikačné činidlo, odpútateľný balónik, odpútateľný balónik do intrakránia, oklúder, oklúder s riadeným odpútaním

XB13.2 Ochrana pred embolizáciou pri perkutánnych rádiologických intervenciách

 • emboloprotekcia (EPD – embolic protection device) periférna, emboloprotekcia (EPD – embolic protection device) karotická, aortálna emboloprotekcia, permanentné kaválne filtre, dočasné kaválne filtre, extrakčný set pre kaválne filtre

XB14.45 Revaskularizačné a trombektomické pomôcky pre perkutánne rádiologické intervencie

 • aspiračné tenkostenné katétre, trombektomické katétre, trombolytické infúzne katétre, pulverizačné katétre, katétre pre reolytickú trombektómiu a pre farmakomechanickú trombolýzu s príslušenstvom, katétre pre mechanickú trombektómiu s príslušenstvom, aterektomické katétre s príslušenstvom, katétre pre intrakraniálnu aspiračnú trombektómiu s príslušenstvom, reentry katétre, reentry zariadenia

XB14.46 Intraarteriálna invazívna diagnostika pre extrakoronárne riečisko

 • IVUS senzor (intravascular ultrasound), FFR senzor (fractional flow reserve), OCT senzor (optická koherenčná tomografia)

XB14.47 Ablačné katétre pre perkutánne rádiologické intervencie (okrem katétrov v podskupine XB14.13.1 Katétre na renálnu denerváciu)

 • rádiofrekvenčné ablačné katétre štandardné, rádiofrekvenčné ablačné katétre špeciálne, laserové ablačné katétre, termoablačné alebo mikrovlnné ablačné katétre, kryoablačné katétre

XB14.48 Uzatváracie zariadenia katetrizačného prístupu (CD – closure device) - nahrádza podskupiny XB14.37, XB14.38 a XB14.39

XB14.49 Pomocné inštrumentárium
pre perkutánne rádiologické intervencie

 • punkčné ihly, hlavice na tlakové striekačky, tlakové hlavy, mikropunkčné sety, bioptické sety, drenážne sety, vertebroplastické sety, spojovacie rampy, manometrické PTA striekačky, vysokotlakové spojovacie hadičky, Y-konektory, Y-konektory s chlopňou, rotačný adaptér, drenážny vak nefrostomický, set pre vákuovú mamotómiu, set pre rekanalizáciu vajíčkovodou, set pre TIPS, set so sondou pre GIT, lasá pre extrakciu cudzích telies, komplexné lasá, iné extrakčné zariadenia do periférie, zariadenia na extrakciu cudzích telies z intrakraniálnej cirkulácie, set pre punkciu a odber kostnej drene, implantabilný port, centrálny venózny katéter, set na meranie ACT, angiografický set, set pre endovaskulárne intervencie, set pre CO2 angiografiu

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami v termíne 6/2014.