Holandským predsedníctvom začalo 1,5 ročné obdobie predsedníckeho TRIA v zložení NL-SK-MT. Holandsko predsedá Rade Európskej únie od  1. januára do 30. júna 2016. Chce Úniu, ktorá sa zameriava na to podstatné, vytvára rast a nové pracovné miesta prostredníctvom inovácií, a tiež Úniu, ktorá spolupracuje s občianskou spoločnosťou.

http://english.eu2016.nl/


Holandsko sa počas Predsedníctva v Rade EÚ zameriava na štyri prioritné oblasti:

Migrácia a medzinárodná bezpečnosť - Bezpečná a slobodná Európa,  spoločný prístup ku konfliktným situáciám;
Európa ako inovátor a tvorca pracovných miest - Efektívny a spravodlivý jednotný trh - s väčším počtom pracovných miest a dôstojnými príjmami;
Zdravé financie a robustná eurozóna - Silná a stabilná eurozóna so zdravými rozpočtami a modernými ekonomikami;
Klíma budúcnosti a energetická politika - s dôrazom na udržateľný rast a energetickú bezpečnosť;

ZDRAVIE

Z hľadiska zdravia sa Holandsko počas svojho predsedníctva v Rade EÚ zameria na lepšiu ochranu zamestnancov proti karcinogénom na pracovisku. Zhruba 100.000 zamestnancov každoročne zomiera v Európskej únii na rakovinu. Holandsko sa dlhodobo snaží presadiť rozšírenie zoznamu karcinogénov stanovením limitných  hodnôt v Smernici o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci. Eurokomisárka Marianne Thyssen sa chce pokúsiť dosiahnuť tento cieľ v priebehu holandského predsedníctva.

Holandsko chce počas svojho predsedníctva v Rade EÚ tiež sústrediť diskusiu na prijatie nasledovných dokumentov:

 • Návrh záverov Rady o zlepšovaní potravinárskych výrobkov
 • Návrh záverov Rady o antimikrobiálnej rezistencii
 • Návrh záverov Rady o farmaceutikách
 • Nariadenie (EÚ) č. 609/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade náhrada stravy na účely regulácie hmotnosti
  a) Správa Komisie o mliečnych nápojoch a podobných výrobkoch určených pre malé deti
  b) Správa Komisie o potravinách určených pre športovcov
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach a ktorým sa mení smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 (prvé čítanie )
  a
  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (prvé čítanie)