Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) na nemocničnom webovom sídle zverejňujeme nasledujúce oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nižšie uvedený nemocničný nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok:

 • I. Identifikačné údaje nemocnice

 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
zápis v Registri neziskových organizácií, registrový úrad: Okresný úrad Banská Bystrica,  registračné číslo: 14/2002
v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
DIČ: 2021607687, IČ DPH: SK2021607687
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
sekretariát: telefón: +421 48 2820 130, email: sekretariat@nspbr.sk, fax: +421 48 6114 038

 • II. Identifikácia nemocničného nehnuteľného dočasne prebytočného prioritného majetku ponúkaného do nájmu
  Nižšie uvedené nebytové priestory budovy - popis stavby: POLIKLINIKA, so súpisným č. 273, nachádzajúcej sa na parcele KN – C č. 631/10, v katastrálnom území Brezno, obec Brezno, okres Brezno, zapísanej na liste vlastníctva č. 1432, vedenom Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom, na adrese: Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „budova“):

č. miestnosti

popis miestnosti

výmera podlahovej plochy

Prízemie budovy: 

1.06A

Vyšetrovňa MR

37,32 m²

1.06B

Technická miestnosť

14,64 m²

1.07

Ovládač

11,59 m²

1.08

Popisovňa

7,97 m²

1.09

Príprava pacienta

28,21 m²

1.10

Denná miestnosť personálu

11,95 m²

1.10A

Box imobil pacientov

6,66 m²

1.08

Box pacientov

2,26 m²

1.18

Vstup

33,40 m²

Suterén budovy:

01.06

Strojovňa VZT

34,39  m²

Spolu nebytové priestory

188,39 m²

Tieto nebytové priestory v zmysle pokynu správnej rady udelenom na jej 64. hlasovaní realizovanom od 17.11.2021 do 19.11.2021 vo forme per rollam sú účelovo určené na nájom len na prevádzku pracoviska magnetickej rezonancie.

Spolu s vyššie uvedenými nebytovými priestormi sa budúcemu nájomcovi  ponúka do nájmu alikvotný podiel na nasledujúcich spoločných priestoroch budovy, ktoré bude nájomca užívať spoločne s ostatnými užívateľmi daných spoločných priestorov:


č. miestnosti

popis miestnosti

podiel výmery podlahovej plochy spoločných priestorov pripadajúci na budúceho nájomcu

1.06

Čakáreň – Hala

31,01 m² (60% z 51,68 m2)

1.11    

Predsieň WC                            

2,36 m² (40% z 5,91 m2)

1.12    

WC M                                       

2,86 m² (40% z 7,14 m2)

1.13    

WC Ž                                         

2,92 m² (40% z 7,29 m2)

1.14    

Predsieň WC ženy                    

2,33 m² (40% z 5,83 m2)

1.20    

Chodba                                    

15,25 m² (20% z 76,24 m2)

Spolu podiel výmery podlahovej plochy spoločných priestorov pripadajúci na budúceho nájomcu

56,73 m²

  III. Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom
  Danie majetku do nájmu - uzatvorenie nájomnej zmluvy.
 • IV. Lehota na predloženie ponúk záujemcov
  Do 27. decembra 2021 do 08:30 hod., avšak najmenej 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.
 • V. Termín a miesto verejného otvárania obálok s ponukami
  27. decembra 2021 o 09:00 hod v zasadačke na 7. posch. polikliniky NsP Brezno, n.o.
 • VI. Doplňujúce informácie
 1. Ponuky vyhodnocuje správna rada nemocnice na verejnom otváraní obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy je podľa Zákona najvyššia cena.
 2. Podľa Zákona nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok možno dať do nájmu najmenej za nájomné, za aké sa v danom čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Vzhľadom na uvedené, ponúkaná cena nájmu nesmie byť nižšia ako cena stanovená v platnom nemocničnom Cenníku platieb za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre rok 2021, ktorá je pre predmetné nebytové priestory stanovená v sume 53,00 eur za 1 m2 ročne  a pre spoločné priestory v sume 14,00 eur za 1 m2 ročne, a to bez ceny energií a ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov. Ponuka s nižšou cenou ako je táto, nebude  hodnotená. Cenník platieb za prenájom nebytových priestorov a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre rok 2021 je prílohou tohto oznámenia.
 3. Uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok schvaľuje správna rada nemocnice dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady nemocnice. Zároveň na uzatvorenie nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov nemocnice.
 4. Nemocničný nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok sa môže dať podľa Zákona do nájmu najviac na päť rokov.
 5. Nájomca bude môcť nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nebude môcť prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca prenechá nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, bude taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu bude môcť nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom nemocnice. Nájomca bude môcť požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu  nemocnice a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. Nemocnica nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve zmluvnú pokutu v svoj neprospech.
 6. V ponuke na nájom priestoru je potrebné uviesť: identifikačné údaje záujemcu, identifikáciu nebytových a spoločných priestorov, účel užívania a ponúkanú výšku nájomného v eurách za 1 m2 ročne osobitne pre samostatné nebytové priestory a osobitne pre spoločné priestory.
 7. Ponuky sa zasielajú na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno a na obálku sa napíšte „Neotvárať, ponuka na nájom nebytových priestorov – poliklinika suterén“
 8. Nemocnica si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.
 9. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nehnuteľností prostredníctvom emailu: ptu@nspbr.sk.

Príloha oznámenia:

Príloha oznámenia

S pozdravom

________________________________
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ