logo OLÚp PREDNÁ HORA
 

ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, n. o.
PREDNÁ HORA
 


Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR a ústavu zverejňujeme nasledujúce oznámenie o výbere záujemcov o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nižšie uvedený nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok:

I. Identifikačné údaje ústavu

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o.
(ďalej OLUP, n.o. alebo ústav)
so sídlom Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
IČO: 37954920
zapísaná v registri neziskových organizácií Okres. úradu B. Bystrica pod reg. č.: OVVS/NO-39/2005,
v mene ktorej koná MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ
DIČ: 2022037215, IČ DPH: SK2022037215
bankové spojenie: VUB, IBAN: SK 8002000000000055237582
sekretariát: telefón: +421 58 4866 100, email: olup@olup-prednahora.sk, fax: +421 58 4866 100,
webová lokalita: olup-prednahora.sk

II. Identifikácia nehnuteľného dočasne prebytočného prioritného majetku ponúkaného do nájmu

Priestory „bývalej pošty“ v hlavnej budove OLUP, n.o. o výmere 53,9 m2 so samostatným vchodom z bočnej strany budovy, súpisné č. 126, na parcele KN – C č. 660, v katastrálnom území Muránska Huta, obec Muránska Huta, časť Predná Hora, okres Revúca, zapísanej na liste vlastníctva č. 221, vedenom Okresným úradom Revúca, katastrálnym odborom.

Priestory sú vhodné napr. na využitie stanice záchrannej zdravotnej služby.

III. Spôsob zamýšľaného nakladania s majetkom

Danie majetku do nájmu – uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov.

IV. Lehota na predloženie ponúk záujemcov

Do 16. októbra 2019, avšak najmenej 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

V. Termín a miesto verejného otvárania obálok s ponukami

18. októbra 2019 o 11:00 hod v zasadačke riaditeľa OLUP, n.o.

VI. Doplňujúce informácie

1. Ponuky vyhodnocuje správna rada ústavu na verejnom otváraní obálok s ponukami, pričom jediným kritériom pre úspešnosť záujemcu o uzatvorenie nájomnej zmluvy je podľa Zákona najvyššia cena.

2. Podľa Zákona nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok možno dať do nájmu najmenej za nájomné, za aké sa v danom čase a mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti.
Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov je stanovená v sume 55,656 eur za 1 m2 ročne bez DPH.

K nájmu sa bude platiť kvartálne za spotrebu energií, a to:

  • elektrická energia

  • dodávka vody a stočné

  • dodávka tepla a teplej úžitkovej vody

3. Ponuka s nižšou cenou za prenájom ako je uvedená v bode 2. nebude hodnotená.

4. Uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok schvaľuje správna rada ústavu dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady ústavu. Zároveň na uzatvorenie nájomnej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých zakladateľov ústavu.

5. Tento nehnuteľný dočasne prebytočný prioritný majetok sa môže dať podľa Zákona do nájmu najviac na päť rokov.

6. Nájomca bude môcť nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou. Nájomca nebude môcť prenechať nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca prenechá nehnuteľný prioritný majetok do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, bude taká zmluva neplatná. Zmeny na nehnuteľnom prioritnom majetku prenechanom do nájmu bude môcť nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom ústavu. Nájomca bude môcť požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku, len ak zmeny vykonal na základe predchádzajúceho písomného súhlasu ústavu a jej predchádzajúceho písomného záväzku uhradiť náklady spojené so zmenou na nehnuteľnom prioritnom majetku. OLUP, n.o. nie je oprávnený dohodnúť v nájomnej zmluve zmluvnú pokutu v svoj neprospech.

7. V ponuke na nájom priestoru je potrebné uviesť:
identifikačné údaje záujemcu, identifikáciu nebytového priestoru, účel užívania a ponúkanú ročnú výšku nájomného v eurách za 1 m2 .

8. Ponuky sa zasielajú na adresu: Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. , Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň a obálku je nutné označiť „Neotvárať, ponuka na nájom nebytového priestoru ústavu.“

9. OLÚP, n.o. si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

10. Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nehnuteľností prostredníctvom emailu: kamil.jankovic@olup-prednahora.sk

Príloha č. 1 - dispozícia ponúkaných priestorov na prenájom

Kliknite pre zväčšenie: Príloha č. 1 - dispozícia ponúkaných priestorov na prenájom 

V Prednej Hore, dňa 09. 09. 2019

MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ


logo QUALIFORM SLOVAKIA EN ISO 9001Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 Đ 049 01 Muráň
IČO: 37954920    DIČ: 2022037215   VÚB Revúca č.ú.: SK 8002000000000055237582
Registrácia: Krajský úrad B. Bystrica pod č. OVVS/NO-39/2005
Tel.: 058 4866111, 100   Fax: 058 4866200
e-mail: olup@olup-prednahora.sk   www.olup-prednahora.sk

F: 10/S
Ú: 01.01.2017