Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica Nitra.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • - bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony,
 • - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • - preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 • - dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
 • - odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky),
 • - Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • - písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • - profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),
 • - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • - úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
 • - doklad (potvrdenie zamestnávateľa) alebo čestné vyhlásenie o praxi v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 • - čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • - čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
 • - projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.

Formálna úprava projektu:
Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:
Do 16. januára 2019 s označením na obálke „VK FN NR - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52  Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Základná zložka mzdy: 2 500 €

 


1Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov uchádzač podľa poradia na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu postupuje podľa § 3 ods. 4 až 7.