Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za združenie pacientov s hematologickými malignitami:

  • JUDr. Katarína Fedorová, PhD. - predseda

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť združenia pacientov s hematologickými malignitami.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Združenie pacientov s hematologickými malignitami:
Združenie pacientov s hematologickými malignitami v zastúpení JUDr. Kataríny Fedorovej, Phd. považuje za potrebné, aby zdravotné poisťovne pri udelení, resp. zamietnutí udelenia súhlasu s úhradou liekov na výnimku podľa ust. §88 ods. 8 zákona č. 363/2011 Z.z. , postupovali podľa jednotných a vopred známych kritérií, a teda pristupovali rovnako k pacientom s rovnakou diagnózou a štádiom ochorenia. Nakoľko sa stáva, že niektorá zdravotná poisťovňa uhradí liečbu pacienta a u iného pacienta s rovnakou diagnózou, v rovnakom štádiu ochorenia, táto alebo iná zdravotná poisťovňa túto liečbu neuhradí. Na základe týchto skúseností by združenie rado navrhlo novelizovať zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, špeciálne § 88 ods. 8. Združenie navrhuje rozšíriť tento odsek o:

  1. Lehotu, v ktorej je zdravotná poisťovňa povinná sa vyjadriť či udeľuje alebo neudeľuje súhlas s úhradou.
  2. Stanovenie kritérií na súhlas, resp. uviesť dôvod v prípade zamietnutia.
  3. Možnosť poistenca požiadať o preskúmanie stanoviska poisťovne.

Za MZ SR:
Odporúčame, aby táto požiadavka bola ministerstvu predostretá v písomnej forme a následne sa bude ministerstvo týmto zaoberať.
Generálny riaditeľ MUDr. Adam Hlôška informoval zástupkyňu o tom, že ministerstvo postupuje v zmysle platnej legislatívy podľa zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o rozsahu“). Je záujmom ministerstva, aby čo najviac, ideálne všetky lieky prešli systémom kategorizácie, ustanovenej v zákone o rozsahu.
Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:

MVDr. Erika Hanzelyová

Overila za združenie pacientov:

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Schválil:

MUDr. Adam Hlôška

Dátum:

17.06.2015