Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky  MUDr. Adam Hlôška
 • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
 • predseda Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny a referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za Národné združenie pre fenylketonúriu (NZ PKU):

 • predseda Ing. Anna Gabaríková


    Stretnutie sa uskutočnilo na základe iniciatívy členov Národného združenia pre  PKU, ktorý žiadali sprístupniť doplatky pre poistencov v podskupinách Doplnkovej výživy bez fenylalanínu tekuté a práškové formy a prehodnotiť návrh novej kategorizácie dietetických potravín k 1.7.2013 v zmysle predmetnej žiadosti.

    Stretnutie zahájil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky  MUDr. Adam Hlôška. Privítal predsedu NZ PKU Ing. Annu Gabaríkovú a vyzval ju na prednesenie požiadaviek.


Ing. Anna Gabaríková

 1. Zdôraznila, že navrhovaný doplatok na dietetické potraviny v podskupinách Doplnkovej výživy bez fenylalanínu tekuté a práškové formy, ktoré doteraz užívali deti vo veku od troch rokov veku sú finančne neúnosné pre väčšinu pacientov.

 2. Upozornila na problematiku prestavovania detí vo  veku 3 rokov na inú dietetickú potravinu aj s ohľadom na zlú toleranciu k iným prípravkom a ich špecifickým chuťovým vlastnostiam.

 3. Požadovala finančne sprístupniť doplatky na dietetické potraviny aj z podskupiny Nízkoproteínové nápoje v prášku so zníženým obsahom fenylalanínu p.o. nad 200 g tak, aby boli dostupné všetkým pacientom s fenylketonúriou.

 4. Povedala, že chápe ekonomické kroky predmetného návrhu kategorizácie k 1.7.2013, ale obáva sa jeho dopadu na zdravotný stav pacientov, najmä detí vo veku od troch rokov.
 

Mgr. Jana Kernátsová

 1. Zdôraznila, že pri zmena charakteristík predmetných skupín dietetických potravín sa prihliadalo na:
  a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
  b) účinnosť a bezpečnosť liečby,
  c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia,
  d) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.

 2. Rovnako upozornila na fakt, že štandardná výživa bez fenylalanínu je dostupná plne bez doplatku poistenca.

 3. U doplnkovej výživy bez fenylalanínu došlo k prehodnoteniu maximálnej výšky úhrady z verejného zdravotného poistenia, nakoľko do zoznamu boli zaradené dietetické potraviny s vyššou efektívnou nákladovosťou.  Úhrada bola určená na základe najnižšej ceny dietetickej potraviny za referenčnú dávku 1 g aminokyseliny, t.j. na najlacnejšie dietetické potraviny v podskupine, ktoré sú bez doplatku poistenca.

 4. Dietetické potraviny bez doplatku poistenca sú zaradené do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín s účinnosťou už od 1.4.2013. t. j. ošetrujúci lekári pacientov s fenylketonúriou majú tri mesiace na prestavovanie pacientov na novú dietetickú potravinu bez doplatku poistenca pokiaľ budú pacienti chcieť a dobre tolerovať zmenu užívaného prípravku.

 5. Súčasne, tým, že došlo k značnému zníženiu výšky maximálnej úhrady z verejného zdravotného poistenia v podskupine tekutej doplnkovej výživy bez fenylalanínu od troch rokov veku boli pre dietetické potraviny zaradené v predmetnej podskupine zrušené množstvové limity. Práškovú doplnkovú výživu možno v tomto vekovom určení nahrádzať aj dostupnejšou tekutou výživou.

 6. Podľa spotreby predmetných dietetických potravín za rok 2012 v počte kusov vydaných v lekárni na lekársky predpis, boli na pôvodných dietetických potravinách, u ktorých sa zvyšuje doplatok poistenca  nastavení maximálne dvaja pacienti. 

 7. Pri porovnávaní cien dietetických potravín s cenami v členských štátoch európskej únie bolo preukázané, že niektoré dietetické potraviny v predmetných podskupinách sú nadhodnotené a je tu priestor zo strany výrobcov, aby znížili cenu dietetických potravín na Slovensku na úroveň európskej referenčnej ceny.

 8. V prípade, že pre poistenca bude z medicínskeho hľadiska prípustná len dietetická potravina, ktorá má od 1.7.2013 vysoký doplatok, môže zdravotná poisťovňa v súlade s § 88 ods. 6 zákona č. č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uhradiť poistencovi sumu rovnajúcu sa doplatku poistenca za dietetickú potravinu, ak sú splnené kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa a zverejňuje ich na svojom webovom sídle; úhradu odsúhlasuje zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti poistenca.
 

Záver:

 1. Doručiť podnet na Ministerstvo zdravotníctva ohľadom zvýšenia maximálnej výšky úhrady z verejného zdravotného poistenia na dietetické potraviny zaradené v podskupine Nízkoproteínové nápoje v prášku so zníženým obsahom fenylalanínu p.o. nad 200 g, s odôvodnením.

 2. Poskytnúť informácie členom NZ PKU ohľadom zrušenia množstvových limitov na dietetické potraviny v skupine Tekutá doplnková výživa bez fenylalanínu od troch rokov veku p.o. sol. a možnosti postupného prechodu/prestavenia (v priebehu troch mesiacov) z užívaných dietetických potravín na dietetické potraviny terapeuticky a z hľadiska kvality a bezpečnosti porovnateľné, ktoré sú bez doplatku dostupné už od 1.4.2013.

 3. V prípade potreby využiť individuálne schvaľované osobitné prípady úhrad z verejného zdravotného poistenia v súlade s § 88 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Schválil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej  politiky, v. r.