Za MZ SR:

 • riaditeľ odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky - PharmDr. Rastislav Pullmann
 • referent odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky - Mgr. Jana Kernátsová, PhD.


Za Laboratorios SALVAT, S.A.:

 • advokátka - Monika Kormošová LL.M.


    Predmetné stretnutie sa uskutočnilo z podnetu spoločnosti Laboratorios SALVAT, S.A. vo veci stiahnutia dokumentu zverejneného 14.08.2013 na elektronickom portáli ako iná príloha k podaniu ID 3572.

    Rokovanie zahájil riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky  PharmDr. Rastislav Pullmann, ktorý privítal pani Kormošovú a vyzval ju k predneseniu požiadaviek spoločnosti, ktorú zastupuje.

Monika Kormošová LL.M.

 1. Poďakovala za prijatie.
 2. Požiadala zástupcov ministerstva o stiahnutie predmetného dokumentu z elektronického portálu, nakoľko obsahuje obchodné tajomstvo.
 3. Poukázala na rad ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré chránia záujmy a práva ich klienta a ktoré by sme aj v tomto prípade mohli akceptovať a uplatniť.

PharmDr. Rastislav Pullmann

 1. Poukázal na fakt, že navrhovateľ vedome  podpísal a odoslal predmetný dokument, uvedomujúc si, že bude bezprostredne po odoslaní zverejnený na elektronickom portáli.
 2. Proces kategorizácie a úradného určenia cien liekov prebieha samostatným konaním, transparente, s cieľom eliminovať korupciu vo verejnej správe.
 3. Pokiaľ právny odbor ministerstva zaujme stanovisko, že vyhovením požiadavky klienta nedôjde k pochybeniu zákona, poškodeniu dobrého mena  a transparentného procesu kategorizácie, je ministerstvo ochotné pristúpiť k takému  riešeniu, ktoré by neohrozovalo spoločnosť Laboratorios SALVAT, S.A. zverejnením predmetného dokumentu a bolo ministerstvom akceptovateľné.

Záver:

 1. Hľadať optimálne riešenia pre všetky zainteresované strany. 
 2. Predložiť na posúdenie sekcii legislatívno-právnej právnu analýzu spoločnosti Laboratorios SALVAT, S.A. zastúpenou Monikou Kormošovou LL.M. na zaujatie jednoznačného stanoviska.

Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Overila: Monika Kormošová LL.M.
Schválil:   PharmDr. Rastislav Pullmann riaditeľ odboru kategorizácie a liekovej politiky, v.r.