Za  MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška,
  •  riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky Mgr. Zuzana Crmanová

Za ZDS:

  • Ing. Bc. Jozef Borovka, prezident Zväzu diabetikov Slovenska
  • MUDr. Ľubomír Barák, CSc, hlavný odborník pre pediatrickú endokrinológiu a diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť prezidenta Zväzu diabetikov Slovenska, ktoré otvoril generálny riaditeľ MUDr. Adam Hlôška ohľadom  zaslaného podnetu na riešenie problematiky v liečbe detského diabetu na Slovensku. 


Zástupcovia ZDS:
Poukázali na skutočnosť, že  dlhodobo poukazujú na nespokojnosť rodičov detských diabetikov s liečbou diabetu  na Slovensku. Na trhu je dostupných niekoľko inzulínov spĺňajúcich indikáciu liečby u dospelých diabetikov, avšak len niekoľko inzulínov ktoré vyhovujú bezpečnostnému profilu liečby detských pacientov vo veku 2 až 6 rokov. Tieto inzulíny sú pre túto cieľovú skupinu nedostupné pre neúmerne vysoký doplatok Rovnako táto problematika sa dotýka aj bezpečnosti liečby gravidných diabetičiek. Preto ZDS žiada o zníženie doplatkov pre dotknutých pacientov.


Zástupcovia MZ SR:
Informovali, že ministerstvo bude postupovať podľa platnej legislatívy. Žiadosť ZDS, ktorá bola doručená ma MZ SR dňa 11.02.2013 bude prednesená ako PODNET na kategorizačnej komisii, ktorá zasadá v dňoch 25. – 27.3.2013. Zápisnica z Kategorizačnej komisie pre lieky bude zverejnená na webovom sídle ministerstva.
Tiež sa zhodli na tom, že problematika sociálneho aspektu diabetu je výhradne v gescii Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácia a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala: Mgr. Zuzana Crmanová
Overil za ZDS: Ing. Bc. Jozef Borovka
Schválil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky