Ktoré zdravotné stomatologické výkony hradí zdravotná poisťovňa?

Zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia podľa nariadenia vlády č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia:

STOMATOLÓGIA A ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA STOMATOLÓGIA (K00 - K06, K08 - K14)
A.


 Kód výkonu Názov výkonu


1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia


D01 Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, indexov KPE, CPITN, PBI, stavu zubných náhrad, stanovenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie. Uhrádza sa na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty po dovŕšení 18 rokov veku.

D02 Preventívna stomatologická prehliadka
Vykazuje sa jedenkrát ročne po dovŕšení 18. roku veku u poistenca v systematickej starostlivosti. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. V roku, keď bol účtovaný výkon D01, sa nevykazuje.

D02a Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve
Vykazuje sa dvakrát počas tehotenstva. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie.

D03 Cielené stomatologické vyšetrenie
Konzultačné vyšetrenie na základe písomnej žiadosti iného lekára s písomnou správou zameranou na konkrétny problém. Súčasťou výkonu je aj zhodnotenie pomocných vyšetrení.

D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie
Súčasťou výkonu je anamnéza, vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, vývoja chrupu, indexov KPE, PBI a podľa veku CPITN, stanovenie liečebného plánu a záznam do zdravotnej dokumentácie. Uhrádza sa do dovŕšenia 18 rokov veku na začiatku systematickej starostlivosti pri založení liečebnej karty.

D06 Preventívna pedostomatologická prehliadka
Vykazuje sa raz za šesť mesiacov pred dovŕšením 18. roku veku u poistenca v systematickej starostlivosti. Súčasťou výkonu je prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, kontrola dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI, prípadne nový liečebný plán. Súčasťou výkonu je záznam do zdravotnej dokumentácie. V roku, keď bol účtovaný výkon D05, sa vykazuje iba raz.

D11 Akútne vyšetrenie
Vyšetrenie poistenca v rámci poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou výkonu je písomná správa.

D37 Krátky administratívny úkon
Písomná správa lekára inému lekárovi v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, regresné hlásenie, hlásenie o infekčnom ochorení, hlásenie o úraze, výpis zo zdravotnej dokumentácie. V rámci jednej návštevy možno vykázať len raz. Výkon je nezlučiteľný s výkonmi D03 a D11.

D52 Intraorálna rtg. snímka zubov a ústnych tkanív
Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávnením na prevádzku rtg. zariadenia. Materiál rtg. snímok sa uhrádza osobitne.

D54 Rtg. snímka - ortopantomogram
Vykazuje stomatológ a čeľustný ortopéd s oprávnením na prevádzku rtg. zariadenia. Výkon sa vykazuje len raz aj u panoramatických snímkov. Materiál rtg. snímky sa uhrádza osobitne.

A02 Injekčná anestéza
Infiltračná alebo zvodová anestéza. Uhrádza sa za jedno ošetrenie iba raz. Vykazuje sa pri extrakciách, vitálnej extirpácii pulpy a pri chirurgických výkonoch v hornej čeľusti a frontálnom úseku sánky v rozsahu troch zubov, v laterálnych úsekoch v rozsahu kvadrantu.

N03 Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa
Rozumie sa odstránenie z jedného sextantu chrupu. Výkon zahŕňa mechanické odstránenie zubného povlaku alebo kameňa, profesionálne očistenie zubov vrátane následného lokálneho ošetrenia gingívy a zubných kŕčkov. Výkon sa uhrádza dva razy v roku.

N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia
Výkon obsahuje poučenie o prevencii zubného kazu a ochorení parodontu, inštruktáž a nácvik ústnej hygieny, odstránenie zubných povlakov a lokálnu aplikácia fluoridu vo forme laku alebo gélu v oboch zuboradiach. Vykonáva sa ročne v dvoch turnusoch do dovŕšenia 18. roku veku.


2. Záchovná stomatológia


V12 Ošetrenie zubného kazu
Liečba a definitívna výplň bez ohľadu na jej typ a rozsah. Plastická trvalá výplň v celom rozsahu chrupu z nedózovaného amalgámu, vo frontálnom úseku vrátane očných zubov z estetického samopolymerizujúceho materiálu. Uhrádza sa do 18. roku veku.

V13 Ošetrenie zubného kazu
Obsahuje liečbu kazu a výplň z plastického materiálu bez ohľadu na jej typ a rozsah v celom úseku chrupu. Uhrádza sa po dovŕšení 18. roku veku.

V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu
Zahŕňa preparáciu kavity, exkaváciu kariézneho dentínu a prekrytie dentínovej rany alebo obnaženej pulpy liečivom. Provizórny uzáver kavity je súčasťou výkonu. Pri neodkladnom ošetrení sa uhrádza iba raz na konkrétnom zube.

V31 Paliatívne endodontické ošetrenie
Výkon prvej pomoci obsahujúci trepanáciu zuba, devitalizáciu alebo extirpáciu zubnej drene, alebo odstránenie koreňovej výplne a ošetrenie fraktúrovaného zuba. Pri konkrétnom zube sa uhrádza len raz. Výkony V20 a V31 nemožno vykazovať súčasne na tom istom zube.


3. Chirurgická stomatológia


E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa
Jednoduchá extrakcia resorbovaného zuba alebo jeho častí bez následnej chirurgickej intervencie. Povrchová slizničná anestéza je súčasťou výkonu.

E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa Jednoduchá extrakcia jednokoreňového trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania.

E12 Extrakcia viackoreňového zuba
Jednoduchá extrakcia trvalého alebo neresorbovaného dočasného zuba bez následnej chirurgickej intervencie s prípadnou exkochleáciou granulácií, úpravou okraja alveoly a zastavením krvácania.

E14 Sutúra extrakčnej rany
Sutúra - približovací steh ako doplnok k extrakcii jedného zuba alebo viacerých zubov v rozsahu kvadrantu alebo frontálneho sextantu.

E21 Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí Komplikovaná extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí. Výkon obsahuje extrakciu trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí so separáciou koreňov s prípadným odklopením mukoperiostálneho laloka a alveolotómiou, exkochleáciou, egalizáciou a sutúrou.

E22 Chirurgická extrakcia zuba
Plánovaný výkon na odstránenie retinovaného alebo hlboko rozrušeného zuba, zubných koreňov alebo jeho častí osteotómiou. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.

E31 Dekapsulácia zuba
Uvoľnenie klinickej korunky excíziou naliehajúcich mäkkých tkanív. Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom C07.

E34 Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub
Výkon obsahuje odklopenie mukoperiostálneho laloka, naloženie cervikálnej slučky alebo nalepenie brekety a sutúru rany. Uhrádza sa do dovŕšenia 18. roku veku na základe odporúčania čeľustného ortopéda. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.

E40 Resekcia koreňového hrotu
Výkon nadväzuje na výkony V41 a V42. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.

E42 Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu
Vykazuje sa pri viackoreňových zuboch ako doplnok k výkonu E40. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.

E45 Trepanácia alveoly
Incízia mukoperiostu a trepanácia alveolárnej kosti v mieste hrotu zubného koreňa.

E51 Zastavenie poextrakčného krvácania
Ošetrenie krvácania lokálnymi prostriedkami a sutúrou extrakčnej rany. Výkony E51 a E14 nemožno vykazovať súčasne.

E60 Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie
Výkon obsahuje kontrolu indikácie a primeranosť doteraz poskytnutého ošetrenia. Výkon si nemôže vykázať lekár, ktorý ho indikoval a zároveň aj vykonal. Uhradí sa iba lekárovi s certifikátom.

E61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie
Obsahuje kontrolu poskytnutého ošetrenia, prípadne jeho doplnenie a toaletu ústnej dutiny alebo odstránenie stehov.

E63 Chirurgická revízia rany
Exkochleácia, egalizácia, toaleta rany, prípadne sutúra. Ošetrenie poextrakčnej alveolitídy. Výkony E51, E61 a E63 nemožno vykazovať súčasne s výkonmi E01, E11, E12, E21, E22 a E31 na tom istom zube.

C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
Výkon obsahuje laváž a drenáž mäkkých tkanív okolo zuba. Výkon nemožno vykazovať súčasne s výkonom E31 na tom istom zube.

C08 Úprava prominujúcej alveoly
Poextrakčná korekcia alveoly intrúziou (McKay-Metz) za každý zub vrátane sutúry ako dodatok k výkonom E11 a E12.

C10 Excízia mäkkých tkanív
Excízia malého benígneho nádoru, epulu, patologicky zmenenej sliznice v rozsahu do 4 cm2. Výkon obsahuje excíziu, mobilizáciu okrajov rany, zastavenie krvácania a sutúru. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.

C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
Výkon obsahuje incíziu, zdvihnutie periostu, evakuáciu, toaletu a drenáž.

C51 Primárna plastika oroantrálnej komunikácie
Uzáver oroantrálnej komunikácie po extrakcii zuba mobilizovaným mukoperiostálnym lalokom. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.

C61 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku
Repozícia jedného alebo viacerých zubov, fragmentovanej alveoly, alveolárneho výbežku v rozsahu sextantu s jednoduchou fixáciou. Súčasťou výkonu je následné odstránenie dlahy a fixačných hmôt po skončení liečby.

T01 Manuálna repozícia luxácie TMK
Repozícia luxácie kĺbu bez ďalšej intervencie s poučením poistenca.


 4. Paradontológia a ochorenia sliznice ústnej dutiny


P02 Kontrolné parodontologické vyšetrenie
Uhrádza sa iba v rámci dispenzarizácie systémových chorôb alebo prekanceróz maximálne štyri razy v roku. Súčasťou výkonu je aj odstránenie lokálneho dráždenia. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.

P05 Odstránenie lokálneho dráždenia
Odstránenie jednoduchých artikulačných prekážok a faktorov, ktoré traumatizujú parodont (zábrus previsnutých výplní, odstránenie ostrých hrán). Vykazuje sa pri jednom sedení iba raz.

P07 Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice
Ošetrenie diagnostikovaných ochorení parodontu alebo slizníc fyzikálnymi alebo medikamentóznymi prostriedkami. Nemôže sa vykazovať ako ošetrenie marginálnej gingívy po nešetrnej preparácii tvrdých zubných tkanív. Súčasťou výkonu je záznam v zdravotnej dokumentácii. Uhrádza sa maximálne päť návštev. Viackrát iba v odôvodnených prípadoch.

P09 Vestibuloplastika
Plastika vo frontálnom úseku sánky výmenným mukoperiostálnym lalokom. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom.

P40 Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie
Biologický materiál odobratý s cieľom určiť, potvrdiť alebo doplniť diagnózu. Vypísanie žiadanky na vyšetrenie je súčasťou výkonu.


5. Príplatok k operáciám v ambulancii


P65 Príplatok k certifikovaným výkonom
Príplatok za potrebnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť vrátane prípravy na vykonanie operácie v ambulancii. Príplatok sa vykazuje k C51, E22, E34, E40 a P09. Uhradí sa iba lekárovi s certfikátom. Ak sa ten istý pacient podrobí súčasne viacerým operáciám, príplatok možno vykázať iba raz. Príplatok sa nevykazuje, ak je pacient v ten istý deň pre to isté ochorenie prijatý do ústavnej starostlivosti.

  1. Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú štandardné dentálne materiály. Ak sa poistenec dohodne na poskytnutí stomatologických výkonov uvedených v písmene A z iných ako štandardných materiálov, poisťovňa sa na ich úhrade podieľa vo výške úhrad za stomatologické výkony uvedené v písmene A. Zoznam štandardných dentálnych materiálov ustanovuje osobitný predpis. 1)
  2. Ak zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 18 rokov súhlasí s nadštandardným ošetrením zubného kazu, vykazujú sa namiesto výkonu V12 výkony V01 až V07.


1) § 5 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním