Pozostalí, ktorým príbuzní zomreli v roku 2021 na ochorenie Covid-19 v zariadení vzdialenom minimálne 100 kilometrov od bydliska, môžu požiadať o refundáciu nákladov na ich prevoz. 
 
Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojom webovom sídle vzor žiadosti: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/Ziadost-refundacia-nakladov-prevoz-zosnuleho-pacienta-Covid-19.pdf .
 
Odo dnes tak môžu pozostalí reálne žiadať o finančný príspevok až do výšky 1000 eur. Žiadosť obsahuje základné informácie o žiadateľovi a zosnulom pacientovi, jej súčasťou je predloženie základných dokladov, originálov alebo úradne overených kópií, a to:
1. potvrdenia zdravotníckeho zariadenia o liečbe a prepustení zosnulého  pacienta alebo  prepúšťaciu správu,
2. potvrdenia pohrebnej služby o prevoze,
3. potvrdenia o uhradení prevozu,
4. potvrdenia pohrebnej služby o počte kilometrov a cene za nich.
 
Žiadosti je možné podávať viacerými spôsobmi:
- osobne na podateľni rezortu, na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia financovania,  Limbova 2, 837 52 Bratislava,
- doporučenou zásielkou,
- kuriérom. 
 
Termín podávania žiadostí je do  30. júna 2022. Refundácia sa vzťahuje na oprávnené obdobie  od 1.1.2021 do 31.12.2021.
 
Rezort prosí žiadateľov, aby v žiadosti uviedli aj svoju funkčnú emailovú adresu pre potrebu vzájomnej komunikácie.
 
Vláda SR svojím uznesením zo dňa 26. januára 2022 tak vyšla v ústrety pozostalým v najviac pandémiou  postihnutých regiónoch,  ktorých príbuzní museli byť prevezení na voľné lôžka covidových oddelení v zariadeniach  výrazne vzdialených od miesta bydliska. Išlo o pacientov, ktorí potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu.