​Výsledky Imunologického prehľadu sú známe. Ide o prelomový krok, nakoľko kontrola stavu imunity populácie sa realizovala naposledy v roku 2002.  Imunologický prehľad preveroval stav imunity ľudí proti osýpkam, mumpsu a ružienke a vírusovej hepatitíde typu A, B a C. Zrealizovaný bol z poverenia Ministerstva zdravotníctva SR a pod koordináciou Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
Do IP 2018 sa zapojilo 322 praktických lekárov. V laboratóriách Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici boli vyšetrené séra celkovo od 4 218 osôb s rovnomerne zastúpeným pohlavím a miestnou príslušnosťou vo veku od 1-69 rokov.
 
Výsledky IP 2018 upriamili na potrebu bližšie sa zaoberať riešením problematiky v oblasti vírusovej hepatitídy typu A. Vyšetrené vzorky od účastníkov IP 2018  potvrdili proti VHA nízku zaočkovanosť celým spektrom vekových skupín. „Očkovanie proti VHA patrí v súčasnosti medzi odporúčané očkovanie pre deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania, a to od roku 2010. Pracovná skupina pre imunologické prehľady odporúča zvážiť zavedenie odporúčaného očkovania proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov, najmä s ohľadom na súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľstva, a teda aj na možnosť vyššieho rizika vzniku ochorenia a súčasne vysokej účinnosť používaných očkovacích látok proti VHA,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
Laboratórne vyšetrenie vzoriek krvi od účastníkov IP 2018 v prípade niektorých zaočkovaných osôb ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam. „V prípade osýpok dôjde podľa záverov Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady k odporúčaniu zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov IP 2018, ktorým sa zistili negatívne a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 
„V rámci analyzovaných údajov IP 2018 bola zistená najvyššia vnímavosť k infekcii osýpok vo vekovej skupine od 25 – 49 ročných. Pracovná skupina pre imunologické prehľady podľa výsledkov IP 2018 zvažuje odporučiť osobám vo vekovej skupine 25 – 49 ročných, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny ako aj osobám, ktoré sú v riziku nákazy ochorenia osýpok (napr. zdravotnícki pracovníci), aby sa dali zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky,“ informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.
 
V priebehu jedného mesiaca budú výsledky imunologického prehľadu zasielané lekárom, ktorí vykonávali odbery krvi od vybraných osôb. Lekári následne oboznámia účastníkov alebo zákonných zástupcov detí s výsledkami sérologického vyšetrenia a poskytnú im odporúčania ohľadne prípadného zaočkovania.
 
Výsledky IP 2018 potvrdili, že súčasné nastavenie schém pravidelného povinného očkovania dostatočne chráni obyvateľstvo pred šírením závažných prenosných ochorení na území Slovenskej republiky. Znamená to, že súčasné nastavenie termínov pravidelného povinného očkovania má v záujme ochrany verejného zdravia svoje nespochybniteľné opodstatnenie a nevyžaduje si zásadné zmeny.
Odborná obec však na túto tému ešte nevylučuje podrobnejšiu diskusiu najmä s ohľadom na odporúčania v rámci analyzovaných výsledkov IP 2018 týkajúcich sa odporúčaného očkovania proti VHA u detí vo veku 2 až 5 rokov.
 
Aký bol priebeh a realizácia IP 2018?
 
IP 2018 sa realizoval po 16 rokoch od posledného uskutočneného celopopulačného sérologického vyšetrenia v roku 2002. „V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom zavlečenia prenosných ochorení na územie Slovenskej republiky, napríklad z dôvodu cestovania osôb za prácou alebo za turistikou je žiaduce, aby sa v zmysle už vládou SR schváleného Národného plánu kontroly infekčných ochorení vykonávali takéto sérologické vyšetrenia kontinuálne a minimálne v 5-ročných intervaloch,“  podotkla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.   
 
Samotné odbery klinických vzoriek v rámci Imunologického prehľadu odštartovali v júli 2018. Vybraní praktickí lekári v ambulanciách odoberali vzorky krvi počas letných a jesenných mesiacov. Zber potrebných sér sa napriek, z veľkej časti dovolenkového obdobia, uskutočnil v krátkom časovom období, prvé vzorky boli do laboratórií doručené už 10. 7. 2018. Prepravu odobratých vzoriek krvi zabezpečovalo 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vzorky krvi boli transportované do Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (sérologické vyšetrenie protilátok proti vírusovej hepatitíde A, B a C) a do Národného referenčného centra (NRC) pre morbilli, rubeolu a parotitídu pri ÚVZ SR. Spomínané dve laboratórne pracoviská ukončili sérologické vyšetrenia v decembri 2018, výsledky následne prešli sumarizáciou, analýzou, štatistickým spracovaním, vyhodnocovaním a formulovaním záverov a odporúčaní zo strany Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady.
 
„Mimoriadne dôležitou podmienkou realizácie IP 2018 bola ochota vybraných osôb zúčastniť sa vyšetrení spojených s odberom krvi i aktívny prístup praktických lekárov, ktorí zabezpečovali odbery krvi. Poďakovanie patrí preto v prvom rade účastníkom IP 2018 a zapojeným lekárom, ako aj členom koordinačného tímu ÚVZ SR, pracovníkom odborov a oddelení epidemiológie všetkých 36 RÚVZ v SR a odborným pracovníkom Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu ÚVZ SR, a to za úspešné zvládnutie všetkých fáz Imunologického prehľadu,“ zdôraznila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
„Efektívnou spoluprácou všetkých zainteresovaných zložiek sa podarilo v krátkom čase pripraviť Metodické usmernenie pre realizáciu IP 2018, zabezpečiť technické a materiálne vybavenie, samotný zber vzoriek krvi, ich spracovanie a predbežnú analýzu. Bolo to spoločné kolektívne dielo a rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnej realizácii IP 2018, Ministerstvu zdravotníctva SR a členov Pracovnej skupiny pre IP 2018 za sformulovanie záverov a odporúčaní,“ dodal hlavný hygienik SR J. Mikas.
 
Celkové zhrnutie záverov IP 2018:
 
Závery k osýpkam:
• podiel detí s ochrannou hladinou protilátok proti osýpkam do 11 rokov veku sa pohybuje od 96,3% u 3-ročných detí po 83,6% u 8-ročných detí,
• dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %.
• najvyššia vnímavosť k infekcii – proporcia negatívnych 18,27% - bola zistená u vekovej skupiny 35 až 39-ročných,
• najvyššia odolnosť bola zistená vo vekových skupinách nad 50 rokov veku – 94,3% vs. 97,8%,
• odporučiť dobrovoľné zaočkovanie osôb 1 dávkou očkovacej látky, ktorým boli v rámci IP 2018 zistené negatívne a hraničné výsledky protilátok a tieto osoby boli v minulosti dokázateľne očkované (cca. 500 účastníkov IP 2018),
• vzhľadom k tomu, že bola zistená najvyššia vnímavosť k infekcii vo vekovej skupine od 25 – 49 ročných, odporučiť týmto osobám, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o dvoch dávkach očkovania ako aj osobám, ktoré sú v riziku nákazy ochorenia (napr. zdravotnícki pracovníci), aby sa dali zaočkovať 1 dávkou očkovacej látky.
 
Závery k mumpsu (parotitída):
• proporcia pozitívnych je v jednotlivých vekových skupinách výrazne pod 90%,
• dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %.
• v skupine 5 až 9-ročných je pozitívnych 54,8%, v skupine 10 až 14-ročných to bolo 64,3%,
• u osôb očkovaných dvoma dávkami proti parotitíde bola maximálna proporcia pozitívnych zistená vo vekovej skupine 10 až 14-ročných, a to 67,8%,
• v celej kohorte osôb vyšetrených na protilátky proti vírusu parotitídy bol zaznamenaný vysoký podiel hraničných hodnôt (16,7%), ktoré sa hodnotia pod úrovňou ochrannej hladiny,
• zistená proporcia pozitívnych vzoriek u osôb plne očkovaných (max. 67,8%) zodpovedá informácii o tejto zložke vakcíny proti MMR, ktorá má nižšiu imunogenicitu ako zložky vakcíny proti osýpkam či rubeole,
• zmeny v doterajšej očkovacej schéme vzhľadom na vlastnosti parotitickej zložky vakcíny ako aj vzhľadom na súčasnú chorobnosť na parotitídu nie sú potrebné.
 
Závery k rubeole:
• protilátková odpoveď bola zistená vo vysokej proporcii vo všetkých vekových skupinách,
• súčasne zistený stav proporcie chránených osôb poskytuje dostatočnú kolektívnu ochranu populácie proti infekcii vírusom rubeoly ako aj proti vzniku kongenitálneho rubeolového syndrómu,
• protilátky zistené proti  vírusu rueboly vzhľadom na vysokú imunogenicitu  rubeolovej zložky vakcíny môžu poslúžiť ako nepriamy dôkaz očkovania resp. neočkovania MMR vakcínou,
• z pohľadu efektivity očkovania proti rubeole nie sú potrebné žiadne zmeny v súčasnom očkovacom kalendári,
• dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %.
 
Závery k vírusovej hepatitíde A (VHA):
• analýza výsledkov potvrdila, že vnímavosť k infekcii vírusom VHA je v populácii SR vysoká – 73,8%, čo zodpovedá epidemiologickej situácii vo výskyte VHA a nízkej zaočkovanosti populácie. Vzhľadom na vysokú vnímavosť zistenú v súbore možno očakávať aj naďalej šírenie VHA vo všetkých vekových skupinách,
• vysoká proporcia pozitívnych protilátok u očkovaných – 96,2% potvrdzuje vysokú účinnosť používaných vakcín,
• vzhľadom na vysokú účinnosť používaných vakcín proti VHA, súčasnú mobilitu a migráciu obyvateľov, ako aj cestovanie osôb za prácou alebo turistikou, kde vzniká riziko vzniku ochorenia, odporučiť odporúčané očkovanie proti VHA pre deti vo veku 2 až 5 rokov.
 
Závery k vírusovej hepatitíde B (VHB):
• vo vekových skupinách detí a adolescentov, ktorí podliehali od roku 1998 povinnému očkovaniu proti VHB a v troch ročníkoch narodenia u starších detí, ktoré boli doočkované proti VHB (1997,1996,1995),bola zistená proporcia pozitívnych od 89,9 % vo vekovej skupine 1-4 ročných po 76,1 % v skupine 20-24 ročných,
• v starších vekových skupinách  proporcia  pozitívnych protilátok klesá až na hodnotu 25,1 %, a to vo vekovej skupine 60—69 ročných (očkovaní boli prevažne zdravotnícki pracovníci, iné profesie v riziku nákazy VHB a cestovatelia),
• proporcia chránených od ostatných IP realizovaných v roku 2002 významne stúpla a to najmä vo vekových skupinách podliehajúcich povinnému očkovaniu, ktoré bolo zavedené v roku 1998, t.j. osoby do veku 24 rokov sú očkované proti VHB, 
• dosiahnuť stav zaočkovanosti detskej populácie z predchádzajúcich rokov, t. j. 98 %  s dodržiavaním očkovacích schém,
• skvalitniť úroveň zaznamenávania údajov o očkovaní, resp. prekonaní ochorenia  do zdravotnej dokumentácie pacienta.
 
Závery k vírusovej hepatitíde C (VHC):
• zistené boli celkom 4 pozitívne prípady na VHC. Pozitívne prípady boli okamžite po zistení epidemiologicky došetrené a bola im poskytnutá príslušná zdravotná starostlivosť,
• IP 2018 preukázali, že proporcia pozitívnych na VHC je v súbore  nízka – 0,095%,
• výsledky sérologických vyšetrení zodpovedajú súčasnému stavu chorobnosti na akútnu i chronickú VHC,
• skríning zameraný na vyhľadanie pozitívnych prípadov je potrebné zamerať cielene na rizikovú časť populácie, celopopulačný skríning nie je efektívny.