V súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) sa štátne príspevkové organizácie transformujú na akciové spoločnosti založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ďalej len „akciová spoločnosť“).
Dňom vzniku prechádzajú na akciovú spoločnosť práva a záväzky štátnej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov, vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podľa § 87 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Akciovú spoločnosť ako právneho nástupcu štátnej príspevkovej organizácie viažu všetky pracovné zmluvy uzatvorené so zamestnancami organizácie v takom rozsahu, v akom bol viazaný terajší zamestnávateľ ku dňu transformácie.
Organizačné zmeny, ktoré vyplynú z novej organizačnej štruktúry a systému riadenia, zabezpečí vo svojej pôsobnosti akciová spoločnosť.
V zmysle vyššie uvedeného zákonného postupu sa zásada o prechode všetkých práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré má štátna organizácia ku dňu svojho zániku voči svojim zamestnancom, výraznejšie dotkne len pracovnoprávneho postavenia vrcholového manažmentu, a to riaditeľa štátnej organizácie, prípadne jeho zástupcov (námestníkov).
Podstatná zmena ich pracovnoprávneho postavenia je prirodzeným dôsledkom zmeny právnej formy štátnej organizácie na akciovú spoločnosť. Na rozdiel od doterajšieho pracovnoprávneho postavenia riaditeľa ako monokratického štatutárneho orgánu podniku funkciu tohto riadiaceho orgánu v akciovej spoločnosti preberá predstavenstvo, ktoré je konštituované vo vzorových stanovách transformovaného zdravotníckeho zariadenia, schválených vládou SR a v súlade s § 191 a nasl. Obchodného zákonníka ako kolektívny štatutárny orgán akciovej spoločnosti, ktorý má pri založení spoločnosti troch členov. Ich vzťah k spoločnosti pri výkone funkcie štatutárneho orgánu je obchodno-právnym vzťahom.
S poukazom na túto podstatnú zmenu v riadení činnosti spoločnosti a v rozhodovaní v jej mene dochádza k zmene pôvodne dohodnutých podmienok pracovnej zmluvy riaditeľa štátneho zdravotníckeho zariadenia, prípadne jeho zástupcov (námestníkov). Ich pracovný pomer transformáciou nezaniká.
Akciová spoločnosť zabezpečí zmeny druhu práce (vo väzbe na rozsah ich samostatnej a kolektívnej pôsobnosti), ktoré nastanú následkom zmeny ich pracovnoprávneho a osobného postavenia, pričom konkrétny postup bude závisieť od toho, či zakladateľ určí tieto osoby za členov štatutárneho orgánu (predstavenstva) alebo kontrolného orgánu spoločnosti (dozornej rady).
V pracovnoprávnom postavení doterajšieho riaditeľa môžu nastať založením akciovej spoločnosti tieto zmeny:
a) Ak zakladateľ akciovej spoločnosti (MZ SR) neustanoví riaditeľa do funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti, môže s ním akciová spoločnosť (zamestnávateľ) uzatvoriť dohodu o zmene podmienok pracovnej zmluvy preradením na iný druh práce zodpovedajúci zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, prihliadajúc na to, aby ponúkaná práca bola pre zamestnanca vhodná aj vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu (§ 55 ods. 3 a ods. 5 Zákonníka práce).
Pokiaľ sa účastníci pracovného pomeru nedohodnú na zmene podmienok pracovnej zmluvy, zamestnávateľ má dôvod dať zamestnancovi výpoveď v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, pretože prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 Zákonníka práce (bol z funkcie riaditeľa odvolaný, resp. nebol zvolený do štatutárneho orgánu nástupníckeho zamestnávateľa).
b) Ak bude doterajší riaditeľ ustanovený do funkcie člena štatutárneho orgánu (predstavenstva) akciovej spoločnosti, novovzniknutá spoločnosť s ním uzatvorí zmluvu o výkone funkcie v rozsahu a za podmienok výkonu príslušnej funkcie, do ktorej bol ustanovený, a pracovnú zmluvu, resp. dohodu o zmene podmienok pracovnej zmluvy (vo väzbe na druh a charakter práce, ktorú bude ako závislú prácu – v súlade a za podmienok zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – v spoločnosti vykonávať). Zmluvy o výkone funkcie členov orgánov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie tejto spoločnosti v zmysle čl. VIII vzorových stanov akciovej spoločnosti, schválených vládou SR, ktoré sú pre transformujúce zdravotnícke zariadenia záväzné.