​Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. Plaketu, diplom a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur si odniesli traja ocenení v každej z kategórii. „Ako lekárka som sa vo svojej práci stretávala s lekármi, sestrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí každý deň prichádzali do svojej práce. Nechávali tam dušu i telo a robili to len preto, aby sa starali o to najdôležitejšie čo máme, a to je zdravie. Toto ocenenie je vzdanie úcty a poďakovanie sa všetkým, ktorí sa starajú o zdravie ľudí. Viem, že podmienky nie sú ideálne, no robíme všetko pre to, aby sa postupne zlepšovali a spolu bojujeme za lepšie slovenské zdravotníctvo," povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

1. ročník Ceny ministerky zdravotníctva SR

KATEGÓRIA LEKÁR:

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

Pána doktora nominovala Fakultná nemocnica Trnava. Je primárom Rádiologickej kliniky. Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené početné miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony, čím sa podarilo kliniku zaradiť medzi vedúce pracoviská na poli endovaskulárnej liečby na Slovensku. V nemocnici vybudovali najväčšie Centrum na endovaskulárnu liečbu pre pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou v krajine. Pod vedením pána doktora a v spolupráci s ďalšími jeho kolegami sa Fakultná nemocnica Trnava stala najväčším pracoviskom zaoberajúcim sa endovaskulárnou liečbou pacientov s dialyzačnými cievnymi prístupmi.

doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Pána docenta nominoval Národný onkologický ústav v Bratislave. Je prednostom Kliniky chirurgickej onkológie. Pán docent je špičkový chirurg, ktorý sa venuje najmä jednej z najzákernejších foriem rakoviny - karcinómu pankreasu. Zavádza najnovšie poznatky vedy v chirurgickej liečbe. V tejto, ako aj v iných oblastiach je pracovisko špičkové v rámci celej krajiny. Podieľa sa aj na výučbe študentov.

MUDr. Ondrej Bobík

Pána doktora nominoval Výbor spolku lekárov Trebišov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Od roku 1985 zastáva funkciu primára kožného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove, v regióne s vysokým výskytom pohlavne prenosných ochorení. Napriek dôchodkovému veku naďalej obetavo pracuje v nemocnici a s jeho pomocou v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove sa podarilo opakovane zvládnuť epidemiologickú situáciu nákazy syfilisu v trebišovskom okrese. Je jedným zo zakladateľov Spolku lekárov v Trebišove.

KATEGÓRIA SESTRA:

Renáta Pavlíková

Pani Pavlíkovú nominovala nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. V nemocnici pracuje už takmer 34 rokov. Popri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti dokáže v pacientoch vzbudiť optimizmus a denne im ako zmenová sestra Oddelenia chirurgie a urológie dodáva potrebnú energiu pre uzdravenie. Pani Pavlíková je podľa nemocnice výnimočná najmä svojimi praktickými zručnosťami. Popri tom je skromná, pokorná, v kolektíve mimoriadne obľúbená a vždy pripravená pomôcť. Spomedzi zamestnancov nemocnice vyniká i tým, že počas svojej profesionálnej kariéry nebola takmer nikdy pracovne neschopná. Nemocnica pokladá sestru Renátu Pavlíkovú za poctivého, obetavého a profesionálne erudovaného zdravotníckeho pracovníka, ktorý môže byť vo svojej profesii príkladom pre terajšie i budúce generácie.

Helena Závodská

Pani Závodskú nominovala Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch. Od roku 1973 pracuje na centrálnych operačných sálach ako špecialistka v inštrumentovaní. Svoju prácu plní podľa nemocnice precízne, pozorne, svedomite a spoľahlivo. Má zmysel pre tímovú spoluprácu a efektívnu komunikáciu v operačnom tíme. Svojím profesionálnym prístupom, odbornosťou a skúsenosťami formuluje a rozvíja vedomosti, nadanie, intuíciu, talent a praktické zručnosti svojím mladým kolegom a kolegyniam.

Terézia Lengyelová

Nominovala ju magisterka Elena Červeňáková diplomovaná sestra z UNLP v Košiciach. Magisterka Terézia Lengyelová má za sebou viac ako 50-ročnú prax, v roku 1995 založila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Tereza v Košiciach, ktorej je riaditeľkou a odbornou garantkou. Pracuje v nej aj ako sestra a ošetruje pacientov v domácom prostredí. Magistra, ktorá ju nominovala, u nej vyzdvihuje vysokú erudovanosť, aktívny prístup a zanietenosť v práci pre pacientov v prirodzenom domácom prostredí. Je podľa nej čestná, spravodlivá, úprimná, spoľahlivá a zručná. Po odbornej stránke vedie kolegyne k pracovitosti a čestnosti. Aktívne sa snaží pristupovať k zmenám týkajúcich sa sestier pracujúcich v tomto odbore a tiež implementovať možnosti vzdelávania na pracovisku. Do svojho prejavu vkladá svoje srdce a snaží sa žiť podľa príslovia: „Slová presviedčajú, príklady priťahujú.“

Kategória INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK:

RNDr. Mária Knapková, PhD.

Pani doktorku Knapkovú nominovala Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na Skríningovom centre novorodencov. Celú svoju profesionálnu kariéru zasvätila novorodeneckému skríningu, od zdokonaľovania diagnostiky jednotlivých vrodených ochorení, cez rozširovanie spektra skrínovaných ochorení. Jej ďalším prínosom je, že všetky získané vedomosti pri skríningu sa snaží prenášať do klinickej praxe komunikáciou s ošetrujúcimi lekármi, ale aj samotnými rodičmi pacientov. Svojim odborným prístupom a zavedením nových skríningových vyšetrení sa celému tímu Skríningového centra pod jej vedením podarilo včas odhaliť stovky až tisíce novorodencov, kde bolo možné nasadiť adekvátnu liečbu a predísť tak trvalému poškodeniu detských pacientov.

Dana Kuricová

Pani Kuricovú nominovala Fakultná nemocnica v Žiline, kde pracuje 24 rokov. Je sanitárkou na urgentnom príjme. Jej obdivuhodná vitalita často prekvapí i mladšie kolegyne a kolegov. Práca na urgentnom príjme je veľmi náročná, stretáva sa s ťažkými a predovšetkým neočakávanými životnými osudmi pacientov a ich rodinných príslušníkov. V rámci kolektívu prináša veľkú motiváciu a ženie dopredu nových kolegov a mladú generáciu, pre ktorú je inšpiráciou. Ocenenie a poďakovanie si zaslúži za ľudský rozmer, ktorý vnáša na tak náročné oddelenie, akým je urgentný príjem.

Emma Janíčková

Pani Emma Janíčková je fyzioterapeutka a nominovala ju špecializovaná rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej Tetis RDC prostredníctvom výzvy cez Asociáciu nemocníc Slovenska pre svojich členov. Pani Emma Janíčková zasvätila celý svôj profesionálny život (teda viac ako 40 rokov) práci s hendikepovanými deťmi na detašovanom pracovisku v Dunajskej Lužnej, neskôr Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej. Vďaka jej vedomostiam, skúsenostiam a obrovskej charizme dostalo množstvo najmä predčasne narodených detí a detí s detskou mozgovou obrnou nádej na kvalitný život, napriek nepriaznivému štartu do života. Patrí k tým šťastlivcom, ktorí mali možnosť učiť sa metodiku reflexnej lokomócie priamo od uznávaného neurológa, Prof. MUDr. Václava Vojtu a jeho najbližších spolupracovníkov. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáva na pracovisku mladším kolegom.

 

Ministerka zdravotníctva ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov

Ministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáMinisterka zdravotníctva odovzdala ocenenia v kategórii lekár

Ministerka zdravotníctva odovzdala ocenenia v kategórii sestraMinisterka zdravotníctva odovzdala ocenenia v kategórii iný zdravotnícky pracovník