​Univerzitná nemocnica Bratislava a Hlavné mesto SR Bratislava si vzájomne vysporiadali pozemky v hodnote vyše 15 miliónov EUR. Pozemky pod nemocnicou na Antolskej ulici v Petržalke boli ešte donedávna vo vlastníctve hlavného mesta a naopak pozemky v zóne jazera Rohlík v Ružinove boli vo vlastníctve SR v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava. Po takmer 20 rokov trvajúcom spore konečne došlo k jeho ukončeniu a následne k zámene týchto pozemkov. UNB takto získala pozemky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou areálu nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, ale doteraz boli vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Tento stav znemožňoval plne využiť možnosti územia na ďalší rozvoj.

Vysporiadaním vlastníckych práv bude UNB umožnené zlepšovať služby, ako aj samotnú zdravotnú starostlivosť, či už zamýšľaným vybudovaním parkoviska alebo dostavbou resp. nadstavbou nových priestorov. Vzťah k pozemkom je taktiež nutné preukázať pri stavebnom povolení na všetky rekonštrukcie. Tento stav v minulosti  v podstate blokoval akékoľvek stavebné konanie. Uvedené kroky prispejú k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti či zvýšeniu komfortu pre pacientov aj zdravotníckych pracovníkov.  

„Kapitálové výdavky z rozpočtu MZ SR idú okrem nákupu nových špičkových prístrojov práve aj na rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc. Univerzitnú nemocnicu Bratislava ako koncovú nemocnicu navštevujú pacienti z celého Slovenska, preto som rada, že toto majetkové vysporiadanie umožní okrem iného aj vybudovanie avizovaného bezplatného parkoviska, ktoré prispeje k zlepšeniu podmienok a zvýšeniu komfortu pacientov,“ hovorí ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Parkovisko, vrátane chodníkov a prístupových komunikácií, bude stáť na celkovej ploche viac ako 6,5 tisíc m². UNB predpokladá, že bude sprevádzkované v roku 2020. „Nové bezplatné parkovisko budú môcť využívať všetci pacienti, návštevníci aj zamestnanci našej nemocnice. Vo večerných hodinách budú toto parkovisko môcť využívať aj obyvatelia MČ Petržalka, ako aj návštevníci jazera Draždiak,“ uviedla riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.

Verím, že novobudované parkovisko pomôže vyriešiť živelné parkovanie pred nemocnicou,“ hovorí starosta MČ Bratislava-Petržalka Ján Hrčka. Ocenil tiež, že v hodinách mimo hlavnej prevádzky nemocnice bude môcť byť parkovisko využívané pre obyvateľov priľahlých bytových domov.

Uvedené totiž často spôsobovalo zablokovanie prístupovej cesty k centrálnemu príjmu pacientov a zle zaparkované vozidlá znemožňovali príjazd sanitiek. Vedením UNB bolo preto prijaté rozhodnutie vybudovať parkovisko s dostatočne veľkou kapacitou. S týmto rozhodnutím plne súhlasí aj MZ SR.
Pri Nemocnici sv. Cyrila a Metoda tak plánuje UNB vybudovať 199 nových parkovacích miest za odhadovanú sumu 1,6 mil. eur bez DPH. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie kanalizácie na odvod povrchových vôd z odstavných plôch a zástavka MHD. Na vybudovanie parkovacej plochy nemocnica využije prostriedky z kapitálových výdavkov, ktoré jej poskytne MZ SR.

Ružinov

Zámena pozemkov sa uskutočnila tak, že pozemky v bratislavskej mestskej časti Ružinov, ktoré sa po ukončení vyše 20-ročného sporu o určenie vlastníctva, stali vlastníctvom Slovenskej republiky a sú v správe UNB, budú po zámene patriť Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a pozemky v mestskej časti Petržalka, doteraz patriace Magistrátu, bude vlastniť SR a budú v správe UNB. K zámene mohlo dôjsť potom ako bolo súdom rozhodnuté o vlastníckom práve na pozemkoch v areáli nemocnice Ružinov v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava. Súdny spor sa ťahal mnoho rokov, ale súčasné vedenie UNB v spolupráci s MZ SR zvolilo k procesu aktívnejší prístup a spoločne dotiahli proces do pozitívneho konca.

Ďakujeme za aktívny prístup Magistrátu hlavného mesta SR a MČ Ružinov pri tejto zámene,“ povedal generálny tajomník služobného úradu MZ SR Jozef Ráž.

Hlavnému mestu SR Bratislava zo zámennej zmluvy vyplýva povinnosť UNB doplatiť rozdielovú čiastku, t.j. 8 094,24 eur. Samotná zámenná zmluva je už zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

V číslach ide o :

63 912 m² pozemkov v Ružinove (ďalej aj „pozemky vo vlastníctve SR – v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava“), ktoré prejdú na Hlavné mesto SR Bratislava
165 404 m² pozemkov na Antolskej ulici (ďalej aj „pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy“), ktoré prejdú do majetku SR a do správy UNB.

„V prvom rade chcem oceniť naozaj príkladnú spoluprácu všetkých pri riešení tohto pozemkového problému, ktorý pretrvával desaťročia. Ministerka zdravotníctva, minister financií, pán primátor Bratislavy, starostovia, mestskí poslanci - všetci sme príkladne ťahali za jeden povraz a čo sa roky nedarilo, sa zrazu vyriešilo. Dnes sa veľa hovorí o novej politike - som presvedčený, že práve táto spolupráca v prospech obyvateľov a občanov, bez ohľadu na stranícke tričká, je príkladom toho, ako sa nová politika má robiť,“ povedal starosta MČ Ružinov Martin Chren.