Prevencia, skríningy, príprava Národného onkologického programu, rozšírenie rezidentského programu, pokračovanie v efektívnych centrálnych obstarávaniach, dobudovanie urgentných príjmov či dostavba detského kardiocentra. Ministerska zdravotníctva dnes na rokovaní Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady na pôde ministerstva predstavila základné priority na najbližšie obdobie.
 
Rokovanie o financiách
 
Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská na stretnutí informovala,  že s ministerstvom financií intenzívne rokuje o navýšení platov všetkých zdravotníckych pracovníkov. „Rokujeme často a mojou snahou je vyrokovať pre zdravotníctvo čo najvyššiu sumu,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Pokračovanie v projektoch
 
Na rokovaní Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady ministerka predstavila svoju víziu a  zároveň informovala, že pokračuje v rozbehnutých projektoch exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. 
Štandardné  preventívne, diagnostické  a terapeutické  postupy
Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi pokračuje a aktívne pracuje na tvorbe štandardných diagnostických a terapeutických postupoch. „Chýbali v systéme dlhé roky, pomôcť majú zadefinovať nárok a rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti, zvýšiť bezpečnosť pacienta a zjednotiť jej poskytovanie a zvýšiť kvalitu. Aktuálne je schválených 104 - napríklad z oblastí klinickej onkológie,  radiačnej onkológie, či ošetrovateľstva a v súčasnosti sa pracuje na vývoji ďalšej stovky,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. 
 
V súčasnosti pracujeme aj na projekte vývoja postupov pre výkon prevencie (primárnej a sekundárnej vrátane programov skríningov) a preventívnych a liečebných postupov súvisiacich s migráciou, utečenectvom a azylom na Slovensku.
 
Dlhodobá zdravotná starostlivosť
 
Ministerstvo zdravotníctva vníma riešenie problematiky dlhodobej starostlivosti taktiež ako jednu zo svojich kľúčových úloh.  „Intenzívne sa zaoberáme aj problematikou Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a spolu so zástupcami ADOS ako aj Všeobecnou zdravotnou poisťovňou pripravujeme riešenia. Máme záujem na zvýšení financovania pre služby ADOS. Pre ADOS sa v súčasnosti pripravujú aj štandardné postupy. Predpokladáme, že do jesene predložíme do legislatívneho procesu zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorý bude túto problematiku komplexne riešiť,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.  
 
Starostlivosť o onkologických pacientov
 
Ministerstvo zdravotníctva venuje maximálnu pozornosť aj onkologickým ochoreniam. 
„Národný onkologický  program bude predložený na rokovanie vlády koncom júna. Ide o strategický dokument, ktorý sa zameriava na riešenie dopadu nádorových ochorení, takisto plánujeme obnoviť funkčnosť Národného onkologického registra,“ uviedla šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Pripravuje sa aj vytvorenie expertnej skupiny na hodnotenie kvality mamografických pracovísk podľa presných a medzinárodne definovaných kritérií. Pracoviská, ktoré budú v hodnotení kvality odporúčané ako pracoviská vhodné na mamografický skríning, by mali zdravotné poisťovne následne odporúčať pacientkam a bonifikovať v platbách.
 
Prevencia jednou z priorít
 
Prevencia je  dôležitá  súčasť pri predchádzaní onkologických ochorení, resp. ich včasnom zachytení a následne úspešnej liečbe, preto bol od 1. júna na pôde rezortu zriadený Odbor verejného zdravotníctva, skríningu a prevencie. Práve potreba doriešenia a zabezpečenia skríningov sa na stretnutí akcentovala.
 
„Plánujeme uviesť  do praxe aj „Rok prevencie“, cieľom ktorého je kvalitnejšia informovanosť o dôležitosti posilnenia programov podporujúcich ochranu zdravia, účasť na skríningových a preventívnych prehliadkach a podobne,“ opísala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Od začiatku novembra  2017 majú poistenci zároveň k dispozícii viac preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia. Rozšírili sa u všeobecných lekárov a stomatológov. U ľudí starších ako 15 rokov pribudla napríklad možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa je súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti majú zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom. Rozšírili sme rozsah preventívnych prehliadok, ktoré majú ľudia k dispozícii v rámci verejného zdravotného poistenia. Včasná prevencia je dôležitou kontrolou zdravia a pri prípadnom ochorení pomáha k jeho včasnému podchyteniu a následne úspešnej liečbe. Vyšetrenia, o ktoré sa rozšíril doterajší rozsah preventívnych prehliadok, pomôžu k včasnému zachyteniu viacerých diagnóz.
 
Ďalšie kroky
 
Rezort zdravotnícka systematicky pracuje aj na zlepšení podmienok v slovenských pôrodniciach. Postupne prijímame  kroky, aby čo najviac zdravotníckych zariadení na Slovensku získalo certifikát „Nemocnica priateľská k deťom“ - „Baby friendly hospital“ (BFHI). Umožní to preškolenie pracovníkov, vďaka ktorému jednotlivé oddelenia budú môcť následne požiadať o udelenie certifikátu BFHI.
 
Ministerstvo sa intenzívne venuje aj oblasti liekovej politiky. Cieľom je, aby pacienti mali čo najlepší prístup k svojej liečbe. Ministerka zdravotníctva intenzívne rokuje s ministerstvom financií o navýšení miezd všetkým zdravotníckym pracovníkom,  s ministerstvom školstva o študijných odboroch a plánoch v oblasti vzdelávania zdravotníkov, s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny o problematike dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstva či sociálnej oblasti.
 
Nemocnice sa aj tento rok uchádzajú o 70 miliónov eur z kapitálových výdavkov, ktoré môžu investovať do modernizácie, rekonštrukcie či nákupu prístrojovej techniky.
 
Obnova prístrojovej techniky pokračuje, už čoskoro bude vyhlásená súťaž na infúznu techniku, ventilátory a pristúpi sa k prvým aukciám MR prístrojov.
Ministerka zdravotníctva na stretnutí informovala aj konkrétnych krokoch ako rezort systematicky rieši dlhoročný problém s chýbajúcimi lekármi v niektorých častiach Slovenska. Nevyhnutnosť revitalizácie ambulantnej siete a zatraktívnenia povolania všeobecný lekár, v súvislosti s nedostatkom tejto lekárskej odbornosti,  na stretnutí zdôraznili aj účastníci tripartity.