Ministerstvo spravodlivosti SR vyzýva zástupcov spoločností, ktorí sa domnievajú, že ich firmy boli minulý mesiac nedôvodne vymazané z Obchodného registra SR, aby kontaktovali rezort.

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi spustilo v uplynulých mesiacoch „čistenie obchodného registra“, ktoré spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra. Uvedený proces sa začal v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka účinná od 1.10.2020.

Napriek pomerne dlhému obdobiu, odkedy sú zmeny platné a napriek tomu, že spoločnosti určené na výmaz boli ešte v marci 2021 zverejnené v Obchodnom vestníku a tiež na webe ministerstva spravodlivosti,  po vykonaní technického výmazu sa na Ministerstvo spravodlivosti SR začali obracať niektoré vymazané spoločnosti, s tým, že nevedeli o povinnosti, ktorej nesplnenie viedlo k ich výmazu.

Vzhľadom na uvedené, dávame subjektom opätovne možnosť, aby nás bezodkladne kontaktovali v prípade, ak sa domnievajú, že nemali byť z obchodného registra vymazané. Pre tento účel sme zriadili emailovú adresu: vymazy.orsr@justice.sk. Zástupcovia dotknutých subjektov nás prostredníctvom nej môžu kontaktovať do 3. 12. 2021. Následne situáciu vyhodnotíme a budeme informovať o ďalšom postupe. 

„V súvislosti s vymazanými spoločnosťami z obchodného registra robím všetky kroky k tomu, aby som zistila, koľko spoločností sa cíti dotknutých tým, že boli vymazané, pretože sa považujú za aktívne a bez ohľadu na to, či si splnili alebo nesplnili svoje povinnosti, čoho dôsledkom bol výmaz z obchodného registra, chcem vedieť, koľko takýchto spoločností je, akým vážnym ťažkostiam momentálne čelia a s ohľadom na to zvážim v krátkom čase ďalší postup. Preto si dovoľujem opätovne vyzvať všetkých podnikateľov, resp. spoločnosti, ktoré boli vymazané z ORSR a cítia sa tým dotknuté na svojich právach, aby kontaktovali ministerstvo spravodlivosti, ideálne cez určenú mailovú schránku, aby sme vedeli čo najlepšie navrhnúť, ak je to potrebné, ďalšie právne kroky, ktoré treba realizovať,“ uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková.

Pre úplnosť dopĺňame právny základ, podľa ktorého prišlo k vykonaniu výmazov:
Právny základ na vykonanie tohto výmazu vyplýva zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetný zákon bol prijatý 22. októbra 2019 a nadobudol účinnosť, v časti týkajúcej sa výmazov, dňa 1. októbra 2020.
Zákonom č. 390/2019 Z. z. boli zapracované opatrenia na zlepšenie fungovania obchodného registra, ktoré boli schválené vládou Slovenskej republiky – uznesenie vlády č. 167 z 20. apríla 2018 – „efektívna oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti“.
Po prijatí zákona č. 390/2019 Z. z., opatrenie zamerané na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti, bolo opätovne schválené uznesením vlády č. 427 z 21. júla 2021.
Účelom právnej úpravy č. 390/2019 Z. z. bolo vyčistenie obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných „mŕtvych“ spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti.
Jednou z takých dlhodobo neplnených povinností, ktoré signalizovali nečinnú resp. tzv. „mŕtvu“ spoločnosť, bolo aj neprevedenie menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. Táto povinnosť bola pre zapísané osoby zavedená ešte v roku 2009.
V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zákona č. 390/2019 Z. z., registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020.
Registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže tieto zapísané osoby z obchodného registra, ibaže
a) voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie; v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku,
b) osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa odseku 3,
c) registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa odseku 3 (6-mesačná lehota od zverejnenia zoznamu subjektov, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra v Obchodnom vestníku) rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname podľa odseku 3 nedôvodne.
(Zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  - č. I, § 768s - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/390/20201001)