Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti MZ SR získali v súvislosti s prijatím druhého vládneho sociálneho balíčka historicky najvýraznejšiu finančnú podporu za uplynulé roky; ide o 30 miliónov eur. Je to významná pomoc aj vzhľadom na to, že úroveň produktivity nemocníc na Slovensku ovplyvňuje ich infraštruktúra, ktorá je v niektorých prípadoch zastaraná (priemerný vek nemocničných budov je viac ako 40 rokov), pričom nevyhovujúce je aj logistické usporiadanie. Preto je poskytnutie finančných prostriedkov prínosom, aj s dôrazom na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vyššiu bezpečnosť a komfort pacientov.
Zoznam schválených kapitálových výdavkov sa týka 13-tich univerzitných a fakultných nemocníc, Národného onkologického ústavu v Bratislave, ako aj ďalších 13-tich  zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR. 
 
Fakultná nemocnica Trnava získala celkovo finančnú podporu vyše 2,292 mil. eur. FN Trnava dlhodobo zápasila s nevyhovujúcimi vonkajšími a vnútornými priestormi internej a detskej kliniky, infekčnej kliniky, psychiatrického oddelenia, detského sanatória a onkologickej kliniky, financie si žiadalo aj dobudovanie výťahov, parkoviska pre pacientov. Aktuálnou správou je, že FN Trnava nakúpila 86 nových nemocničných lôžok, a aj na tento nákup použila finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Vďaka finančnému príspevku je vo FN Trnava vymenený takmer celý lôžkový fond. Prioritou je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, k tomu je potrebné aj kvalitné prístrojové a medicínske vybavenie. Potreba komfortu pre pacientov v rámci terapie je však nezanedbateľná, preto nemocnice musia napredovať aj v tejto oblasti.
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je jednou zo štátnych nemocníc, ktorá získala v súvislosti s prijatím druhého vládneho sociálneho balíčka vyše 900-tis. eur (na rekonštrukčné práce - obnovu interiéru, maľovanie, výmenu sanity a podlahových krytín).
Súčasné vedenie FNsP v Žiline opravuje internistický pavilón, ktorý bol v havarijnom stave, v roku 2014 bolo na rekonštrukciu vyčlenených 590-tis. eur. V rámci stavebných úprav sa realizuje nevyhnutná oprava balkónov, zábradlí, výmena okien a obnova priestorov interného oddelenia, vrátane nových sociálnych zariadení. Navrhovanými stavebnými prácami na internom oddelení dôjde k úpravám vnútornej dispozície, vnútorných rozvodov inštalácie a povrchov, ako i k výmene vstavaných zariaďovacích predmetov. Pacienti budú hospitalizovaní v nových, zmodernizovaných priestoroch, ktoré im zabezpečia vyšší komfort.
 
Finančnú podporu získala aj Fakultná nemocnica Trenčín: 1 868 560 eur (na prístrojové vybavenie rádiodiagnostického oddelenia a  na výmenu okien, čo zabráni zbytočným tepelným stratám a dôjde k šetreniu peňazí).
 
 Ďalšou nemocnicou je Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ktorá použije 1 327 800 eur na renováciu asfaltových povrchov a parkovacích miest v areáli nemocnice, na rekonštrukciu a údržbu podlaží, priestorov polikliniky a výťahu.
 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica získala 965-tis. eur.  Sú určené na opravu čakární a ambulantného traktu, ako aj na moderný elektronický objednávací systém pre pacientov.
 
Ďalšou detskou nemocnicou, ktorá môže realizovať investičné akcie, je DFN Košice. Má pridelených vyše 950-tis. eur - na riešenie havarijnej situácie na Klinike detí a dorastu, na stavebné úpravy v ambulantnom trakte, ako aj na špeciálne prístrojové vybavenie medicínskou technikou. Novinkou, ktorú táto nemocnica z financií využíva, je aj zavedenie elektronického objednávacieho systému pre pacientov, ktorý šetrí čas a je novým prvkom v oblasti manažmentu pacientov, pre rodičov chorých detí aj zdravotníckych pracovníkov je vítaným pomocníkom.  
 
Univerzitná nemocnica Martin získala na modernizáciu 1,12 mil. eur, financie smerujú na prestavbu operačných sál, časti oddelenia Urologickej kliniky, na stavebné úpravy Jednotky intenzívnej starostlivosti a vytvorenie infekčných lôžok, na stavebné úpravy lôžkového oddelenia Kliniky pneumológie a ftizeológie, na vybudovanie parkovacích plôch pre pacientov.
 
Medzi zdravotnícke zariadenia, ktoré využívajú finančné injekcie, patrí aj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Suma 1,9 mil. eur je určená na rekonštrukciu priestorov budovy pôvodného internistického pavilónu pre potreby oddelenia klinickej onkológie, na nákup röntgenterapeutického a digitálneho mamografického prístroja, ako aj endoskopických zostáv pre gastroambulanciu pre deti aj dospelých, pre urologické oddelenie, na rekonštrukciu priestorov RTG oddelenia a oddelenia digitálnej mamografie. Podpora vo výške 350-tis. eur z minulého roku je určená na výmenu okien a vybudovanie bezbariérového vstupu do hlavného pavilónu.
 
Investíciou, ktorá prispeje ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti, je aj plánované vybudovanie priechodu medzi pavilónom chirurgických disciplín a novým liečebným pavilónom Fakultnej nemocnice Nitra (FN  dostala na tento účel 300-tis. eur). 
 
Univerzitná nemocnica Bratislava môže využiť takmer 2,5 mil. eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení na viacerých oddeleniach a v poliklinických častiach, na rekonštrukciu vykurovacieho systému v Nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke, najväčšou investíciou bude rekonštrukcia gynekologicko – pôrodníckej kliniky UNB Ružinov ( vyše 900- tis. eur).
Do celkovej sumy sú zahrnuté rekonštrukčné a stavebné práce rôzneho charakteru, ako aj nákup špeciálnej medicínskej techniky.
 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava môže počítať s kapitálovými výdavkami vo výške 2,3 mil. eur. Tie použije na výmenu podláh a mobiliáru v poliklinike, najvýraznejšou investíciou bude výmena výťahov a okien.
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky dostane 979-tis. eur na nákup nemocničných lôžok, rekonštrukciu JIS, ako aj centrálneho príjmu.
 
Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice boli schválené kapitálové výdavky vo výške 4,64 mil. eur. Využije ich na zriadenie JIS na II. chirurgickej klinike, na rekonštrukcie výťahov, sociálnych zariadení, hlavného vstupu do polikliniky, okien, schodísk, podláh. Významnou položkou je nákup chirurgického telemanipulátora. 
 
Národný onkologický ústav Bratislava môže využiť z kapitálových výdavkov 454-tis. eur na opravu CT prístroja a vybudovanie oddelenia chirurgickej onkológie, vrátane rekonštrukcie priestorov oddelenia genetiky. 
 
V súvislosti s prijatím druhého sociálneho balíčka získa kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu kapitoly MZ SR aj ďalších 13 zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR.Celková suma 3,75 mil. eur je určená na investičné akcie, ktoré pomôžu týmto zariadeniam realizovať modernizáciu a nevyhnutné opravy. Ide o  Detskú ozdravovňu Kremnické Bane, Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy, Národnú transfúznu službu, Detskú ozdravovňu Železnô, Psychiatrickú liečebňu Samuela Bluma v Plešivci, Psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie, Psychiatrickú liečebňu Sučany, Psychiatrickú nemocnicu Pezinok, Psychiatrickú nemocnicu Hronovce, Psychiatrickú nemocnicu Kremnica, Liečebňu pre dlhodobo chorých Štiavnička, Národné rehabilitačné centrum Kováčová a Národný ústav reumatických chorôb Piešťany.
 
Finančná podpora je pre tieto zdravotnícke zariadenia veľmi potrebná, pomôže im zlepšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, efektivitu, kvalitu a v neposlednom rade aj komfort pre pacientov a návštevníkov. Finančné injekcie v podobe kapitálových výdavkov sú určené napríklad na rekonštrukciu vykurovania, kanalizácie, opravu strechy, exteriéru a interiéru budov, hygienických zariadení, bazénov, modernizáciu okien, na výmenu podlahovej krytiny aj technologického vybavenia kuchyne, elektroinštalačné práce a ďalšie nevyhnutné opravy. Zariadenia použijú financie aj na zakúpenie novej zdravotníckej aj informačnej techniky.
Napríklad Psychiatrická liečebňa Sučany plánuje rekonštrukciu lôžkového oddelenia aj vybudovanie multifunkčného ihriska v rámci rehabilitácie a resocializácie pre hospitalizovaných pacientov,  Národné rehabilitačné centrum Kováčová má zámer vybudovať informačné centrum a komplexne zrekonštruovať hydrokinezioterapiu, Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička plánuje nákup magnetoterapie, terapeutického ultrazvuku aj EKG, Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy bude opravovať výťahy, stavebné rekonštrukcie plánuje napr. Národná transfúzna služba, Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Psychiatrická nemocnica Hronovce, v Psychiatrickej nemocnici Kremnica je už ukončená modernizácia kuchyne, pripravujú ďalšie práce, napr. výmenu okien.   
 
Premiér R. Fico a minister V. Čislák  informujú o financiách z druhého vládneho balíčka na obnovu nemocníc vo FN Trnava