Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – medicínskeho riaditeľa, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica Trnava.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

 • dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),

 • odborná spôsobilosť (na riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia §4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.),

 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,

 • Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,

 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu),

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

 • úradne osvedčené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní, vrátane dokladov o získaní odbornej spôsobilosti na riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 4 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.,

 • doklad (potvrdenie zamestnávateľa) alebo čestné vyhlásenie o praxi v riadiacich funkciách,

 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,

 • čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,

 • projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 26.08.2019 s označením na obálke „VK FNT- neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Základná zložka mzdy: 2 500,- €.

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

informacna-povinnost-mzsr-vk-clen-so-fntt.rtf