Predpoklad bezúhonnosti zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

I. z pohľadu zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“), ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov definovaných v paragrafe 1,

II. z pohľadu zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“), ktorý sa vzťahuje na zdravotníckych pracovníkov.

I.

Predpoklad bezúhonnosti zamestnanca
podľa § 3 ods. 3 zákona o výkone práce vo verejnom záujme
1) Jedným zo základných predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme je podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona o výkone práce vo verejnom záujme, bezúhonnosť fyzickej osoby.

2) Tento predpoklad musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme. Bezúhonnosť preukazuje zamestnanec odpisom z registra trestov podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

3) Za bezúhonného sa pre účely zákona o výkone práce vo verejnom záujme nepovažuje ten,
- kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a
- v prípade trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené podľa osobitného predpisu.

4) Zahladenie odsúdenia je procesný úkon, o ktorom rozhoduje súd na žiadosť odsúdeného (príbuzných). Odsúdenie môže byť zahladené aj milosťou prezidenta republiky a to individuálne alebo hromadne vo forme amnestie alebo na základe zákonnej fikcie po uplynutí skúšobnej doby stanovenej na osvedčenie sa páchateľa.
Po zahladení trestu sa na páchateľa hľadí akoby nebol odsúdený a nesmie sa vykazovať vo výpise z registra trestov (vykazuje sa však v odpise).

5) Pre účely zákona o výkone práce vo verejnom záujme je uložená zamestnancovi povinnosť preukázať svoju bezúhonnosť odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. (Výpis a odpis sú odlišné akty).

6) Negatívny odpis z registra trestov za úmyselný trestný čin znamená, že zamestnanec neplní predpoklad pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
To neplatí, ak bol trest zahladený a nejedná sa o skutok definovaný v § 3 ods. 3 zákona o výkone práce vo verejnom záujme (t.j. korupcia, úplatkárstvo a iná nenáležitá výhoda, podplácanie). U tejto kategórie trestných činov sa na zahladenie neprihliada.
II.

Predpoklad bezúhonnosti zamestnanca
podľa § 38 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Pre výkon zdravotníckeho povolania musia zamestnanci spĺňať podmienky bezúhonnosti aj podľa osobitného zákona, ktorý je prísnejší a vzťahuje sa na výkon práce každého zdravotníckeho pracovníka. Definícia bezúhonnosti zdravotníckeho pracovníka je v § 38 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivostiPodľa kogentnej úpravy tohto zákona zdravotnícky pracovník, ktorý bol v minulosti odsúdený za:

a) obzvlášť závažný trestný čin (skutkové podstaty sú taxatívne uvedené v § 62 Trestného zákona),
b) úplatkárstvo a inú nenáležitú výhodu, podplácanie alebo nepriamu korupciu,
c) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr.: ublíženie na zdraví v rámci výkonu povolania),

nespĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania v zmysle § 31 ods. 1 až ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Úprava sa vzťahuje na všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov definované v § 27 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.