Otázka: Dokedy mám podať žiadosť, aby bola zdravotnícka pomôcka zaradená do prvého zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov (t.j. k 1. 7. 2012)?

Odpoveď: Aby bola zdravotnícka pomôcka zaradená do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov k 1. 7. 2012, musí byť rozhodnutie o žiadosti zverejnené na webovom sídle ministerstva najneskôr 15. 4. 2012. Do tohto času musí prebehnúť formálne aj odborné posúdenie žiadosti a vypracovanie rozhodnutia.
Ministerstvo bude prijaté žiadosti vybavovať priebežne, bez zbytočného odkladu, s cieľom ich zapracovania do zoznamu vydaného k 1. 7. 2012. Vzhľadom na vyššie uvedené termíny však nie je možné garantovať spracovanie žiadostí podaných po 29. 2. 2012.

Otázka: Ako mám podať žiadosť?

Odpoveď: Žiadosti sa ministerstvu doručujú prostredníctvom elektronického portálu na účely kategorizácie a úradného určenia cien. Podľa zákona doručovanie podaní prostredníctvom elektronického portálu je podmienené predchádzajúcim uzatvorením písomnej zmluvy medzi výrobcom zdravotníckej pomôcky a ministerstvom.

Časť elektronického portálu na podávanie žiadostí týkajúcich sa špeciálnych zdravotníckych materiálov je dostupná na adresách:
http://kategorizacia.mzsr.sk/Registration/Home/Pomocky
http://kategorizacia.mzsr.sk/Pomocky/

Otázka: Ako správne uviesť „ŠÚKL“ kód / kódy v žiadosti? Ako uviesť viac číselných znakov kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka? Ako uviesť v žiadosti sadzby dane z pridanej hodnoty, ak set pozostáva z častí s 10 % DPH aj z častí s 20 % DPH?

Odpoveď: V žiadosti je potrebné uviesť všetky „ŠÚKL“ kódy, ktoré sa týkajú relevantných zdravotníckych pomôcok tvoriacich ucelený set.
Napr. v podskupine XA6.1 Implantovateľná itratekálna infúzna lieková pumpa neprogramovateľná s príslušenstvom a katétrami bude žiadateľ uvádzať dva „ŠÚKL“ kódy (kód pre pumpu s príslušenstvom a kód pre katéter).
V jednej žiadosti nie je možné kombinovať zdravotnícke pomôcky, ktoré síce tvoria set, ale uplatňuje sa na ne rôzna sadzba dane z pridanej hodnoty. V takýchto prípadoch je potrebné podať dve samostatné žiadosti, z ktorých musí byť zrejmý vzťah jednotlivých položiek tvoriacich ucelený set.

Otázka: Ako kategorizovať zdravotnícku pomôcku, ak príslušná skupina, resp. podskupina sa nenachádza vo formulári žiadosti, resp. v ozname zverejnenom na stránke ministerstva?

Odpoveď: Zdravotnícka pomôcka, ktorú nie je možné zaradiť do uvedených skupín, resp. podskupín špeciálnych zdravotníckych materiálov nie je predmetom kategorizácie a je uhrádzaná aj v súčasnosti iným spôsobom (napr. prostredníctvom RD kódov) a nie na základe osobitnej úhrady nad rámec ukončenej hospitalizácie.

Otázka: Ako správne uviesť názov zdravotníckej pomôcky v žiadosti?

Odpoveď: Názov zdravotníckej pomôcky zahŕňa obchodný názov produktu. Ak je to potrebné, rozšíri sa o doplňujúci popis, napr. odvodený od účelu určenia, počtu zdravotníckych pomôcok tvoriacich set a pod. (napr. SUPERSPINETM vnútorný fixátor hrudnodriekový zadný).

Otázka: Ako je potrebné správne uviesť veľkosť a typ (doplnok názvu) zdravotníckej pomôcky v žiadosti?

Odpoveď: Doplnok názvu je odvodený od počtu, veľkosti a typu zdravotníckych pomôcok tvoriacich set (napr. pre systém SUPERSPINETM vnútorný fixátor hrudnodriekový zadný patriaci do podskupiny XD1.8 bude uvedené: 8ks skrutky dĺžka od 20mm do 80mm s priemerom od 4mm do 7,5mm, 2ks predhnuté tyčky dĺžka od 50mm do 200mm s priemerom 4mm, 5,5mm alebo 6mm, 8ks vnútorné matky, 1ks priečny konektor).

Otázka: Ako správne uviesť mernú jednotku v žiadosti?

Odpoveď: Primerane charakteru zdravotníckej pomôcky. Príklady:
XA1.3 Programovateľný ventil samostatný – merná jednotka ks
XC1.1 Cementovaná TEP bedrového kĺbu kov/polyetylén – merná jednotka set.

Otázka: Ako uviesť skratky výrobcu zdravotníckej pomôcky a štátu, v ktorom má sídlo?

Odpoveď: Uvádzajú sa skratky z databázy ŠÚKL.

Otázka: Ako uviesť návrh preskripčného obmedzenia?

Odpoveď: Výberom z preddefinovaných možností vo formulári žiadosti. Ak príslušná skratka odbornosti chýba, je potrebné uviesť špecializáciu lekára v časti B žiadosti a informovať ministerstvo mailom o chýbajúcej odbornosti.

Otázka: Musím uviesť návrh indikačného obmedzenie?

Odpoveď: Áno, návrh indikačného obmedzenia je potrebné uviesť.

Otázka: Čo znamená položka návrh úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky?

Odpoveď: Ide o návrh maximálnej ceny od výrobcu alebo dovozcu bez marže dodávateľa zdravotníckej pomôcky a bez DPH.