Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.) a opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č.1 znie:
„Príloha č. 1
k opatreniu č. 07045/2003 - OAP


Rozsah regulácie cien liekov,
zdravotníckych pomôcok a výkonov zdravotnej starostlivosti,
pri ktorých sa uplatňujú maximálne ceny

Číslo
položky Názov položky Číselný kód klasifikácie produkcie
(položka colného
sadzobníka)
1. Farmaceutické a imunobiologické humánne výrobky a rádiofarmaká
24.42 (12,28,29,30,33)

Hromadne vyrábané alebo dovážané farmaceutické a imunobiologické humánne výrobky a rádiofarmaká podliehajúce registrácii podľa osobitných predpisov ) s výnimkou liekov nehradených zo zdravotného poistenia, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, farmaceutických výrobkov – homeopatík, výrobkov transfúznych staníc, individuálne pripravovaných liekov a individuálne vyrobeného alebo dovezeného výrobku; za individuálne pripravovaný liek sa považuje liek pripravený podľa predpisu, ktorého zloženie určí lekár; za individuálne vyrobený alebo dovezený výrobok sa nepovažuje výrobok, ktorý už má určenú maximálnu cenu alebo ktorý sa vyrába alebo dováža opakovane
23.30.14


(1) Maximálne ceny pri predaji od tuzemského výrobcu alebo zahraničného dodávateľa sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Maximálne ceny sú vrátane dovozného cla a nákladov na dopravu do skladu tuzemského odberateľa prípadne colného skladu, pričom maximálne ceny sú bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

(3) Na účely regulácie cien pri predaji od tuzemského výrobcu sa určuje primeraný zisk najviac do výšky 30% ekonomicky oprávnených nákladov.

(4) Podmienky regulácie cien sú uvedené v prílohe č. 3.
2. Hromadne vyrábané zdravotnícke pomôcky

Ortopedické a protetické výrobky, s výnimkou individuálne vyrobených alebo dovezených protetických a ortodontických náhrad v stomatológii, prístroje pre nedoslýchavých


Dioptrické šošovky do okuliarov zo skla a iných materiálov, materiály dioptrické a okuliare, kontaktné šošovky a rámy na okuliare, s výnimkou individuálnych zákaziek, len na lekársky predpis


(1) Maximálne ceny pri predaji od tuzemského výrobcu alebo zahraničného dodávateľa sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Maximálne ceny sú vrátane nákladov na dopravu do skladu tuzemského odberateľa a prípadne colného skladu, dovozného cla, pričom maximálne ceny sú bez dane.

(3) Na účely regulácie cien pri predaji od tuzemského výrobcu sa určuje primeraný zisk najviac do výšky 30% ekonomicky oprávnených nákladov.

(4) Podmienky regulácie cien sú uvedené v prílohe č. 3.
33.10.17
33.10.18
(64,66,90)


33.40.11
33.40.12
(90)
3. Optické výkony

Špeciálne optické výkony a opravy a údržba výrobkov očnej optiky, len na lekársky predpis

Aplikácia kontaktných šošoviek na lekársky predpis

(1) Maximálne ceny sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Podmienky regulácie cien sú uvedené v prílohe č. 3.
33.10.92


85.14.1

4. Odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov v lekárňach

(1) Maximálne ceny za odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov v lekárňach (taxalaborum) sú uvedené v prílohe č. 2 bez dane.
(2) Podmienky regulácie cien sú uvedené v prílohe č. 3.
5.
Obchodné výkony
51.46.11
51.46.12

(1) Maximálne ceny obchodného výkonu pri výrobkoch sa ustanovujú takto:

52.31.10
52.32.10
Maximálna cena obchodného výkonu v percentách k cenám
účtovaným od výrobcu alebo dovozcu


Výrobok u distribútora liekov
a zdravotníckych pomôcok v lekárni a výdajni zdravotníckych
pomôcok
Humánne farmaceutické
výrobky okrem výrobkov
označených symbolom „F“ a „V“
podľa osobitného predpisu, )
rádiofarmaká,
dietetické potraviny,
šijacie a dentálne
materiály 13,0 21,0
Humánne farmaceutické výrobky
označené symbolom úhrady „F“
podľa osobitného predpisu2) 3,0 10,0
Humánne farmaceutické výrobky
označené symbolom úhrady „V“
podľa osobitného predpisu2) 5,0 7,0
Ortopedické, protetické
výrobky, prístroje pre
nepočujúcich, pomôcky
pre stomikov a pomôcky
pre inkontinentných pacientov 11,5 15,0
Dioptrické šošovky do
okuliarov vrátane
zabrúsenia šošovky do
rámu a vyrovnania rámu 22,0 50,0
Kontaktné šošovky 12,0 25,0
Rámy na okuliare 12,0 31,0


(2) Maximálne ceny podľa odseku 1 sa vypočítavajú a uplatňujú k cenám skutočne vyúčtovaným tuzemským výrobcom alebo zahraničným dodávateľom vrátane dovozného cla a dopravných nákladov, pričom maximálne ceny sú bez dane.

(3) Ak sa na obehu tovaru zúčastní viac osôb, celková cena obchodného výkonu sa dohodne najviac do výšky maximálnej ceny podľa odseku 1.

(4) Ak dodáva distribútor výrobky podľa odseku 1 priamo do zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa tieto spotrebúvajú, cena obchodného výkonu sa dohoduje maximálne do výšky ceny uvedenej v odseku 1 pre distribútora. Ak výrobca dodá výrobky podľa odseku 1 priamo do zariadenia lekárenskej starostlivosti, cena obchodného výkonu sa dohoduje bez ceny uvedenej v odseku 1 pre distribútora.

6. Výkony zdravotnej starostlivosti 85.11

Ceny a podmienky regulácie cien určených výkonov zdravotníckej starostlivosti poskytovaných zdravotníckymi zariadeniami sú uvedené v prílohe č. 4


85.12
85.13
85.14
7. Nájom nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach

Ceny, rozsah a podmienky regulácie cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach sú uvedené v prílohe č. 5 “. 70.20.12


2. V prílohe č. 2 v časti I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa vypúšťajú z cenovej regulácie
liekov tieto riadky:

Por. Col. Typ Kód Názov Doplnok Výr. Zem Max. cena
číslo sadzobník
"1119 3004 39 10 7 96228 ASPIRIN tbl 20x500mg BAY D 56,3
1120 3004 39 10 7 97192 ASPIRIN tbl 50x500mg BAY D 118,6
1121 3004 39 10 7 97193 ASPIRIN tbl 100x500mg BAY D 202,0
1122 3004 39 10 7 96227 ASPIRIN 100 tbl 20x100mg BAY D 33,8
1123 3004 39 10 7 24730 ASPIRIN DIREKT ctb 20 BAY D 114,4
1124 3004 39 10 7 67502 ASPIRIN DIREKT ctb 10 BAY D 57,2
1571 3004 90 19 15 98133 BIOPAROX aer 1x20 ml SVE F 120,7
6575 3004 90 19 44 84377 MUSTOPHORAN inj sic 1x208 mg + 4 ml SVE F 17328,0".


3. V prílohe č. 2 v časti I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa vykonávajú zmeny týchto riadkov:


Por. Col. Typ Kód Názov Doplnok Výr. Zem Max. cena
číslo sadzobník
"377 3004 50 10 12 15284 ACIDUM FOLICUM LECIVA tbl obd 30x10 mg LEX CZ 44,4
476 3004 90 19 06 00362 ADRENALIN LECIVA inj 5x1 ml/1 mg LEX CZ 50,9
694 3002 20 00 59 26903 ALTEANA inj 10x/0,5 ml SVF CZ 85,3
1035 3003 90 90 76 00656 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x250 ml-skl.f. IMA SK 31,0
1036 3003 90 90 76 00657 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x400 ml-skl.f. IMA SK 31,6
1039 3003 90 90 76 67802 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 32,2
1040 3003 90 90 76 85899 AQUA PRO INJECTIONE IMUNA inf 1x500 ml-pl.vak IMA SK 43,1
1568 3001 90 99 39 24027 BIOMIN - H plv 30x3 g BMN SK 92,4
1569 3001 90 99 39 99808 BIOMIN - H plv 60x3 g BMN SK 177,0
1585 3004 20 10 42 03378 BISEPTOL 120 tbl 20x120 mg POL PL 25,1
1586 3004 20 10 42 03377 BISEPTOL 480 tbl 20x480 mg POL PL 30,7
1588 3004 20 10 42 25763 BISEPTOL 960 tbl 10x960 mg POL PL 35,6
1770 3004 39 90 05 87814 CALYPSOL inj 5x10 ml/500 mg GED H 734,9
1936 3004 90 19 86 76188 CELASKON 100 tbl 40x100 mg LEX CZ 19,3
1937 3004 90 19 86 78277 CELASON 250 tbl 30x250 mg LEX CZ 25,1
2022 3004 90 19 70 75433 CHLORPROTHIXEN 15 LECIVA tbl flm 30x15 mg LEX CZ 21,6
2023 3004 90 19 70 75428 CHLORPROTHIXEN 50 LECIVA tbl flm 30x50 mg LEX CZ 44,2
2582 3004 90 19 58 88173 DEPRAZOLIN tbl 30x2 mg LEX CZ 42,8
2901 3004 90 19 41 03542 DIGOXIN 0,250 LECIVA tbl 30x0,250 mg LEX CZ 29,3
2902 3004 90 19 41 83318 DIGOXIN 0,125 LECIVA tbl 30x0,125 mg LEX CZ 20,3
2920 3004 90 19 50 00113 DILURAN tbl 20x250 mg LEX CZ 44,7
2931 3004 30 90 63 03645 DIMEXOL tbl 30x200 mg LEX CZ 79,8
3471 3004 90 99 86 27517 EVIT 200 cps 20 XRM D 48,5
3475 3004 90 99 86 27521 EVIT 600 cps 50 XRM D 238,5
3608 3004 90 19 12 04370 FERRONAT RETARD tbl obd 30 LEX CZ 38,8
3714 3004 39 90 44 77008 FLUDARA inj sic 5x50 mg SAG D 30959,5
4408 3004 90 99 68 02538 HALOPERIDOL-RICHTER inj 5x1ml/5mg GED H 58,6
4409 3004 90 99 68 02539 HALOPERIDOL-RICHTER gtt 10 ml 20 mg GED H 31,9
4410 3004 90 99 68 02537 HALOPERIDOL-RICHTER 1.5MG tbl 50x1.5mg GED H 75,6
4618 3004 31 10 18 44570 HUMULIN M3(30/70) 100IU/ML inj 1x10 ml/1ku LIL F 488,8
4624 3004 31 10 18 44567 HUMULIN N inj 1x10 ml/1ku LIL F 434,6
4629 3004 31 10 18 44576 HUMULIN R inj 1x10 ml/1ku LIL F 434,6
4646 3004 90 19 50 00168 HYDROCHLOROTHIAZID LECIVA tbl 20x20 mg LEX CZ 20,2
4665 3004 90 19 50 94810 HYPOTYLIN tbl 30x2,5 mg LEX CZ 35,7
4898 3003 90 90 76 48027 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA inf 1x500 ml-pl.vak IMA SK 51,7
4902 3003 90 90 76 62374 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA inf 1x100 ml-skl.f. IMA SK 29,8
4903 3003 90 90 76 62376 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA inf 1x250 ml-skl.f. IMA SK 33,0
4904 3003 90 90 76 62377 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 37,2
4915 3003 90 90 76 18539 INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA inf 1x100 ml-skl.f. IMA SK 32,5
4916 3003 90 90 76 18540 INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA inf 1x200 ml-skl.f. IMA SK 33,8
4917 3003 90 91 76 18541 INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA inf 1x250 ml-skl.f. IMA SK 34,9
4918 3003 90 90 76 18542 INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA inf 1x400 ml-skl.f IMA SK 41,9
4919 3003 90 90 76 18543 INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 44,9
4920 3003 90 90 76 48035 INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA inf 1x500 ml-pl.vak IMA SK 59,2
4926 3003 90 90 76 18544 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x100 ml-skl.f. IMA SK 35,0
4927 3003 90 90 76 18545 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x200 ml-skl.f. IMA SK 38,1
4928 3003 90 90 76 18546 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x250 ml-skl.f. IMA SK 41,5
4929 3003 90 90 76 18547 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x400 ml-skl.f. IMA SK 45,2
4930 3003 90 90 76 18548 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 48,8
4931 3003 90 90 76 48043 INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA inf 1x500 ml-pl.vak IMA SK 73,7
4936 3003 90 90 76 48051 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x500 ml-pl.vak IMA SK 47,9
4940 3003 90 90 76 62372 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x250 ml-skl.f. IMA SK 31,7
4941 3003 90 90 76 62373 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 34,8
4942 3003 90 90 76 90674 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x400 ml-skl.f. IMA SK 33,1
4982 3003 90 90 76 18346 INFUSIO KALII CHLORATI CONC. inf 1x100 ml-skl.f. IMA SK 31,2
4983 3003 90 90 76 18347 INFUSIO KALII CHLORATI CONC. inf 1x200 ml-skl.f. IMA SK 32,2
4989 3003 90 90 76 48178 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA inf 1x100 ml-skl.f. IMA SK 32,7
4990 3003 90 90 76 48179 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA inf 1x200 ml-skl.f. IMA SK 37,0
4991 3003 90 90 76 48180 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 49,3
4992 3003 90 90 76 48188 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA inf 1x500 ml-pl.vak IMA SK 61,5
4996 3003 90 90 76 90530 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA inf 1x250 ml-skl.f. IMA SK 42,8
4997 3003 90 90 76 90531 INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNA inf 1x400 ml-skl.f. IMA SK 45,0
5045 3003 90 90 76 62326 INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA inf 1x100 ml-skl.f. IMA SK 28,1
5046 3003 90 90 76 62327 INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA inf 1x200 ml-skl.f. IMA SK 29,2
5047 3003 90 90 76 62328 INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA inf 1x250 ml-skl.f. IMA SK 29,8
5048 3003 90 90 76 62329 INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 31,6
5049 3003 90 90 76 90681 INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA inf 1x400 ml-skl.f. IMA SK 30,6
5084 3003 90 90 76 99169 INFUSIO RINGERI IMUNA inf 1x400 ml-skl.f. IMA SK 31,6
5085 3003 90 90 76 99170 INFUSIO RINGERI IMUNA inf 1x500 ml-skl.f. IMA SK 32,9
5358 3004 39 10 46 68917 JENAMAZOL 2% crm vag 20 g + aplik. VJP D 81,3
5556 3004 90 99 42 31404 KLION D-100 tbl vag 10x100 mg GED H 95,8
6230 3005 39 57 43729 MERIONAL 150 UT inj sic 1x150 ut+solv. IBS CH 553,8
6231 3006 39 58 43730 MERIONAL 150 UT inj sic 10x150 ut+solv. IBS CH 5537,7
6599 3004 90 99 63 02755 MYDOCALM inj 5x1 ml 100 mg GED H 30,3
6601 3004 90 99 63 26849 MYDOCALM 150MG tbl flm 30x150 mg GED H 107,1
6602 3004 90 99 63 26825 MYDOCALM 50MG tbl flm 30x50 mg GED H 41,6
6613 3004 90 99 29 15535 MYOGIT 50 tbl ent 20x50 mg PFL D 40,7
6920 3004 90 19 78 00536 NORADRENALIN sol inj 5x1ml/1 mg LEX CZ 71,8
6976 3003 39 00 16 92641 NOVOSEVEN 240KU (4,8MG) plv iol 1x4,8 mg+sol. (skl.l.) NOO DK 114144,0
6977 3003 39 00 16 89825 NOVOSEVEN 60KIU(1,2MG) plv inj 1x1,2mg + sol. NOO DK 30186,0
7284 3004 90 19 64 00874 OPHTHALMO-AZULEN ung oph 5 g LEX CZ 23,4
7285 3004 10 90 64 03016 OPHTHALMO-CHLORAMPHENIC. LECIVA ung oph 5 g 1% LEX CZ 23,0
7286 3004 10 90 64 01076 OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung oph 5 g LEX CZ 25,3
7287 3004 10 90 64 01077 OPTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM ung oph 5 g LEX CZ 32,9
7288 3004 90 19 64 02668 OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA ung oph 5 g 0,5% LEX CZ 25,0
7425 3004 90 19 70 01940 OXAZEPAM LECIVA tbl 20x10 mg LEX CZ 17,7
7526 3004 90 19 07 27613 PARALEN 100 sup 5x100 mg LEX CZ 15,0
7529 3004 90 19 07 26419 PARAELN 500 sup 5x500 mg LEX CZ 22,6
7647 3004 90 19 68 00262 PERFENAZIN LECIVA tbl flm 50x8mg LEX CZ 33,2
7780 3004 90 19 46 00889 PITYOL ung 30 g LEX CZ 30,4
7885 3004 40 90 56 02963 PREDNISON 20 LECIVA tbl 20x20 mg LEX CZ 87,5
7886 3004 40 90 56 00269 PREDNISON 5 LECIVA tbl 20x5 mg LEX CZ 25,6
8066 3004 39 90 30 03851 PROTHIADEN 10 tbl obd 50x10 mg LEX CZ 30,2
8067 3004 90 19 30 25749 PROTHIADEN 25 drg 30x25 mg LEX CZ 37,3
8068 3004 90 19 68 15849 PROTHIADEN 75 tbl flm 30x75 mg LEX CZ 123,5
8074 3004 39 10 56 47259 PROVIRON tbl 50x25 mg SVG D 477,0
8076 3004 20 90 56 09592 PROVIRON tbl 50x25 mg SAG D 477,0
8136 3004 50 90 86 00584 PYRIDOXIN LECIVA inj 5x1ml 50 mg LEX CZ 25,0
8173 3004 40 90 02 30639 REASEC tbl 20x2.5 mg GED H 52,1
8300 3004 90 19 50 70425 RHEFLUIN tbl 30 LEX CZ 44,7
8536 3004 90 19 21 00291 SANEPIL tbl 20 SLO SK 24,8
8812 3003 90 90 76 90675 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA inf 1x400 ml-skl.f. IMA SK 35,4
8873 3003 90 90 76 62375 INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA inf 1x200 ml-skl.f. IMA SK 32,1
8874 3003 90 90 76 62370 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x100 ml-skl.f. IMA SK 30,3
8875 3003 90 90 76 62371 INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA inf 1x200 ml-skl.f. IMA SK 31,3
9065 3004 90 99 83 30381 STUGERON tbl 50x25 mg GED H 60,6
9130 3004 39 90 05 13375 SUPRANE liq inh 6x240 ml BXI B 22808,4
9142 3004 90 19 29 96484 SURGAM tbl 20x30 mg LEX CZ 88,5
9360 3004 90 91 48 92348 TELEBRIX N 300 inj 6x20 ml LEX CZ 745,3
9361 3004 90 91 48 92349 TELEBRIX N-350 inj 6x20 ml LEX CZ 870,4
9386 3004 90 19 78 04380 TENSAMIN sol inj 10x5 ml LEX CZ 458,3
9488 3004 90 19 68 00325 THIORIDAZIN 100 LECIVA tbl obd 20x100 mg LEX CZ 73,3
9489 3004 90 19 68 00324 THIORIDAZIN 25 LECIVA drg 50x25 mg LEX CZ 45,7
9571 3004 90 19 64 86264 TOBREX int opo 1x5 ml ACU B 79,8
9572 3004 90 19 64 93207 TOBREX ung oph 1x3,5g 0,3% ACU B 87,8
10031 3004 90 19 50 04252 URANDIL tbl 30x50 mg LEX CZ 40,2
10231 3004 90 99 50 28997 VEROSPIRON tbl 20x25 mg GED H 53,0
10232 3004 90 99 50 30434 VEROSPIRON tbl 100x25 mg GED H 209,4
10233 3004 90 99 50 46754 VEROSPIRON 100MG cps 30x100 mg GED H 254,3
10234 3004 90 99 50 46755 VEROSPIRON 50MG cps 30x50 mg GED H 144,3
10264 3004 40 90 44 31134 VINBLASTIN-RICHTER 5MG inj 10x5 mg+5 ml sol GED H 1934,6
10878 3004 90 19 16 12459 ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 20x100 mg BBA D 51,3
10879 3004 90 19 16 33649 ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 20x100 mg QUC E 51,3
11763 3004 90 99 47 34377 SINFENAL /PE/ plv por 1x500 g IMA SK 1188,0".


4. V prílohe č. 2 v časti I. Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmaká sa na konci pripájajú tieto riadky:


Por. Col. Typ Kód Názov Doplnok Výr. Zem Max. cena
číslo sadzobník
"12151 3004 90 99 68 40783 ABILIFY 15 mg tbl 28x15 mg OTS GB 5586,1
12152 3004 90 19 87 58287 ADDAMEL N con inf 20x10 ml FRK S 1336,7
12153 3006 60 19 29 40340 AFLAMIL tbl flm 60x100 mg GED H 395,0
12154 3004 90 99 87 40757 ALDURAZYME con inf 1x5 ml (100 iu/ml) (skl.l.) GZE NL 29925,8
12155 3004 90 19 76 75389 AMINOMIX 1 sol inf 4x1500 ml (vak) FRK D 3338,8
12156 3004 90 19 76 75391 AMINOMIX 1 sol inf 4x2000 ml (vak) FRK D 4163,2
12157 3004 90 19 76 75348 AMINOMIX 1 sol inf 6x1000 ml (vak) FRK D 3565,2
12158 3004 90 19 76 72152 AMINOSTERIL N HEPA 8% inf 10x500 ml FRK S 3625,0
12159 3004 90 19 76 03930 AMINOVEN 10% sol inf 10x500 ml FRK S 3153,0
12160 3004 90 19 76 03933 AMINOVEN 10% sol inf 6x1000 ml FRK S 3405,0
12161 3004 90 19 76 03972 AMINOVEN 15% sol inf 10x250 ml FRK S 3153,0
12162 3004 90 19 76 03973 AMINOVEN 15% sol inf 10x500 ml FRK S 4120,0
12163 3004 90 19 76 03974 AMINOVEN 15% sol inf 6x1000 ml FRK S 4312,8
12164 3004 90 19 76 03925 AMINOVEN 5% sol inf 10x500 ml FRK S 2564,0
12165 3004 90 19 76 03926 AMINOVEN 5% sol inf 6x1000 ml FRK S 2673,6
12166 3006 60 11 44 47623 ANDROHEXAL tbl 100x250 mg HEX D 2219,9
12167 3006 60 11 44 47621 ANDROHEXAL tbl 20x250 mg HEX G 445,3
12168 3006 60 11 44 47622 ANDROHEXAL tbl 50x250 mg HEX D 1113,1
12169 3004 32 10 12 40697 ARANESP 10 µg sol inj 1x0.4ml (predpl.skl.str.) AMG NL 845,9
12170 3004 32 10 12 40999 ARANESP 10 µg sol inj 1x0.4ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 845,9
12171 3004 32 10 12 40698 ARANESP 10 µg sol inj 4x0.4ml (predpl.skl.str.) AMG NL 3383,6
12172 3004 32 10 12 40715 ARANESP 100 µg sol inj 1x0.5ml (predpl.skl.str.) AMG NL 8459,0
12173 3004 32 10 12 41007 ARANESP 100 µg sol inj 1x0.5ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 8459,0
12174 3004 32 10 12 40716 ARANESP 100 µg sol inj 4x0.5ml (predpl.skl.str.) AMG NL 33836,1
12175 3004 32 10 12 40699 ARANESP 15 µg sol inj 1x0.375ml (predpl.skl.str) AMG NL 1268,9
12176 3004 32 10 12 41000 ARANESP 15 µg sol inj 1x0.375ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 1268,9
12177 3004 32 10 12 40700 ARANESP 15 µg sol inj 4x0.375ml (predpl.skl.str) AMG NL 5075,4
12178 3004 32 10 12 40717 ARANESP 150 µg sol inj 1x0.3ml (predpl.skl.str.) AMG NL 12688,5
12179 3004 32 10 12 41008 ARANESP 150 µg sol inj 1x0.3ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 12688,5
12180 3004 32 10 12 40718 ARANESP 150 µg sol inj 4x0.3ml (predpl.skl.str.) AMG NL 50754,1
12181 3004 32 10 12 40702 ARANESP 20 µg sol inj 1x0.5ml (predpl.skl.str.) AMG NL 1691,8
12182 3004 32 10 12 41001 ARANESP 20 µg sol inj 1x0.5ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 1691,8
12183 3004 32 10 12 40703 ARANESP 20 µg sol inj 4x0.5ml (predpl.skl.str.) AMG NL 6767,2
12184 3004 32 10 12 40704 ARANESP 30 µg sol inj 1x0.3ml (predpl.skl.str.) AMG NL 2537,7
12185 3004 32 10 12 41002 ARANESP 30 µg sol inj 1x0.3ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 2537,7
12186 3004 32 10 12 40705 ARANESP 30 µg sol inj 4x0.3ml (predpl.skl.str.) AMG NL 10150,8
12187 3004 32 10 12 40719 ARANESP 300 µg sol inj 1x0.6ml (predpl.skl.str.) AMG NL 25377,0
12188 3004 32 10 12 41009 ARANESP 300 µg sol inj 1x0.6ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 25377,0
12189 3004 32 10 12 40707 ARANESP 40 µg sol inj 1x0.4ml (predpl.skl.str.) AMG NL 3383,6
12190 3004 32 10 12 41003 ARANESP 40 µg sol inj 1x0.4ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 3383,6
12191 3004 32 10 12 40708 ARANESP 40 µg sol inj 4x0.4ml (predpl.skl.str.) AMG NL 13534,4
12192 3004 32 10 12 40709 ARANESP 50 µg sol inj 1x0.5ml (predpl.skl.str.) AMG NL 4229,5
12193 3004 32 10 12 41004 ARANESP 50 µg sol inj 1x0.5ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 4229,5
12194 3004 32 10 12 40710 ARANESP 50 µg sol inj 4x0.5ml (predpl.skl.str.) AMG NL 16918,0
12195 3004 32 10 12 40730 ARANESP 500 µg sol inj 1x1ml (predpl.skl.str.) AMG NL 42295,1
12196 3004 32 10 12 41010 ARANESP 500 µg sol inj 1x1ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 42295,1
12197 3004 32 10 12 40711 ARANESP 60 µg sol inj 1x0.3ml (predpl.skl.str.) AMG NL 5075,4
12198 3004 32 10 12 41005 ARANESP 60 µg sol inj 1x0.3ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 5075,4
12199 3004 32 10 12 40712 ARANESP 60 µg sol inj 4x0.3ml (predpl.skl.str.) AMG NL 20301,6
12200 3004 32 10 12 40713 ARANESP 80 µg sol inj 1x0.4ml (predpl.skl.str.) AMG NL 6767,2
12201 3004 32 10 12 41006 ARANESP 80 µg sol inj 1x0.4ml (predpl. skl. str. bez blistra) AMG NL 6767,2
12202 3004 32 10 12 40714 ARANESP 80 µg sol inj 4x0.4ml (predpl.skl.str.) AMG NL 27068,8
12203 3003 31 00 18 40879 AVANDAMET tbl flm 112 (1mg/500 mg) SKB GB 1237,0
12204 3003 31 00 18 40883 AVANDAMET tbl flm 112 (2mg/500 mg) SKB GB 2474,0
12205 3003 31 00 18 40874 AVANDAMET tbl flm 28 (1mg/500 mg) SKB GB 309,3
12206 3003 31 00 18 40881 AVANDAMET tbl flm 28 (2mg/500 mg) SKB GB 618,5
12207 3003 31 00 18 40877 AVANDAMET tbl flm 56 (1mg/500 mg) SKB GB 618,5
12208 3003 31 00 18 40882 AVANDAMET tbl flm 56 (2mg/500 mg) SKB GB 1237,0
12209 3004 90 19 59 40756 AVONEX 30 µg sol inj 4x30 µg/0,5 ml /6mil.IU (predpl.skl.str.+i.) BGI NL 36292,8
12210 3004 90 19 64 40457 BRIMONAL 0,2% int opo 1x10 ml XUN SK 258,1
12211 3004 90 19 64 40454 BRIMONAL 0,2% int opo 1x5 ml XUN SK 200,7
12212 3004 90 19 64 40456 BRIMONAL 0,2% int opo 3x5 ml XUN SK 320,8
12213 3002 10 91 16 49780 CEPROTIN 500 IU plv iol 1x500 iu+5 ml solv. BAX A 39901,0
12214 3006 60 11 17 33785 CERAZETTE tbl flm 1x28 ORG NL 179,6
12215 3006 60 11 17 33786 CERAZETTE tbl flm 3x28 ORG NL 498,8
12216 3004 90 99 87 45606 CEREZYME plv ifo 1x200 iu (skl. liekov.) GZE NL 34314,9
12217 3004 90 99 87 40761 CEREZYME plv ifo 1x400 iu (skl. liekov.) GZE NL 68629,8
12218 3004 90 99 42 87104 CIFLOXINAL tbl flm 10x250 mg PMP CZ 92,2
12219 3004 90 99 42 53715 CIFLOXINAL tbl flm 200x250 mg PMP CZ 1724,0
12220 3004 90 99 42 87105 CIFLOXINAL tbl flm 20x250 mg PMP CZ 180,0
12221 3004 90 19 16 98807 CLIVARIN 5.153 sol inj 5x0,9 ml/5.153 IU ABB D 1820,3
12222 3004 90 19 16 40387 CLIVARIN PEN sol inj 2,5 ml (pero s 10dáv. po 0,25ml+10 ih.) ABB D 1313,9
12223 3004 90 19 9 40446 CONTROLOC 20 mg tbl ent 14x20m (blister) ALA D 335,2
12224 3004 90 19 9 40447 CONTROLOC 20 mg tbl ent 28x20m (blister) ALA D 670,3
12225 3004 90 19 21 58787 CONVULEX CR 500 mg tbl plg 50x500 mg GER A 368,7
12226 3004 90 19 42 40315 COPEGUS 200 mg tbl flm 112x200 mg HLR CH 18099,1
12227 3004 90 19 42 40314 COPEGUS 200 mg tbl flm 28x200 mg HLR CH 4524,8
12228 3004 90 19 39 33729 ELOTRACE sol inf 10x100 ml FRK A 2107,0
12229 3004 90 19 42 40853 EMTRIVA cps dur 30x200 mg GSA GB 8977,7
12230 3002 10 91 44 40890 ERBITUX sol inf 1x50 ml MEC D 8416,7
12231 3004 40 90 17 40596 ESCAPELLE tbl 1x1,5 mg GED H 492,8
12232 3004 90 99 87 32646 FABRAZYME 35 mg plc ifo 1x35 mg GZE NL 157609,0
12233 3004 90 19 44 40812 FASLODEX sol inj 1x250 mg/5 ml AZC GB 17500,0
12234 3002 20 00 59 23735 FSME-IMMUN 0,25 ml JUNIOR sus inj 1x0,25 ml (napl. inj. str.) XBV A 333,2
12235 3004 90 19 44 41160 GLIVEC 100 mg tbl flm 60 x 100 mg NEH GB 54500,0
12236 3004 90 19 44 41162 GLIVEC 400 mg tbl flm 30 x 400 mg NEH GB 109000,0
12237 3004 90 99 21 49787 GORDIUS 100 mg cps 100x100 mg GED H 461,3
12238 3004 90 99 21 49786 GORDIUS 100 mg cps 50x100 mg GED H 230,6
12239 3004 40 90 21 49789 GORDIUS 300 mg cps 100x300 mg GED H 1807,9
12240 3004 90 99 21 49788 GORDIUS 300 mg cps 50x300 mg GED H 903,8
12241 3004 39 90 21 49791 GORDIUS 400 mg cps 100x400 mg GED H 2470,7
12242 3004 90 99 21 49790 GORDIUS 400 mg cps 50x400 mg GED H 1235,3
12243 3004 90 99 54 82949 GYNAZOL 2% crm vag 1x5 g GED H 247,4
12244 3004 90 19 42 40907 HEPSERA tbl 30x10 mg GSA GB 19950,5
12245 3004 90 19 EU 40795 HUMIRA sol inj 2x0,8 ml (2predpln. str.+2 alkoh. náplne) ABB GB 47967,4
12246 3002 10 91 16 75078 IMMUNINE 200 plv iol 1x200 ut+5 ml BAX A 5586,0
12247 3003 31 00 18 40951 INSULATARD INNOLET 100 IU/ml sus inj 5x3 ml/300 ut NOO DK 1128,4
12248 3004 39 19 76 75442 INTRALIPID 10% emu inf 12x500 ml (fľaša) FRK S 3076,8
12249 3004 90 19 76 75443 INTRALIPID 20% emu inf 12x100 ml (fľaša) FRK S 1946,4
12250 3004 90 19 76 75444 INTRALIPID 20% emu inf 12x500 ml (fľaša) FRK S 3925,2
12251 3004 90 19 76 33149 KABIVEN emu inf 2x2053 ml FRK S 3749,4
12252 3004 90 19 76 33150 KABIVEN emu inf 2x2566 ml FRK S 4384,2
12253 3004 90 19 76 32261 KABIVEN emu inf 4x1026 ml FRK S 5211,2
12254 3004 90 19 76 32262 KABIVEN emu inf 4x1540 ml FRK S 6290,4
12255 3004 90 19 76 06390 KABIVEN PERIPHERAL emu inf 2x1920 ml FRK S 3113,6
12256 3004 90 19 76 06396 KABIVEN PERIPHERAL emu inf 2x2400 ml FRK S 3558,8
12257 3004 90 19 76 06367 KABIVEN PERIPHERAL emu inf 4x1440 ml FRK S 5211,2
12258 3004 90 99 21 40600 LAMOX 100 mg tbl 30x100 mg GED H 1160,7
12259 3004 90 99 21 40598 LAMOX 25 mg tbl 30x25 mg GED H 327,2
12260 3004 90 99 21 40599 LAMOX 50 mg tbl 30x50 mg GED H 599,7
12261 3004 90 19 29 59650 LIPANTHYL 200 mg cps 60x200 mg FFR F 712,2
12262 3004 90 19 29 59651 LIPANTHYL 200 mg cps 90x200 mg FFR F 1068,2
12263 3004 90 19 29 11013 LIPANTHYL 267 mg cps 60x267 mg FFR F 950,4
12264 3004 90 19 29 11014 LIPANTHYL 267 mg cps 90x267 mg FFR F 1426,1
12265 3004 90 99 2 40070 LISINOPRIL-RATIOPHARM 10 mg tbl 28x10 mg RAT D 170,4
12266 3004 90 99 2 40078 LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg tbl 28x20 mg RAT D 277,3
12267 3004 90 99 2 40059 LISINOPRIL-RATIOPHARM 5 mg tbl 28x5 mg RAT D 85,0
12268 3004 90 99 2 34380 LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg tbl 10x10 mg RAT D 40,7
12269 3004 90 99 2 34381 LORATADIN-RATIOPHARM 10 mg tbl 30x10 mg RAT D 122,1
12270 3004 90 99 2 33768 LORATADIN-RATIOPHARM 1mg/ml sir 120 RAT D 71,4
12271 3004 90 99 09 32419 LOSEPRAZOL 20 mg cps end 14x20 mg LAJ E 114,9
12272 3004 90 99 09 32420 LOSEPRAZOL 20 mg cps end 28x20 mg LAJ E 229,0
12273 3004 39 90 21 40932 LYRICA cps dur 56x150 mg PFI GB 2770,7
12274 3004 39 90 21 40938 LYRICA cps dur 56x300 mg PFI GB 4178,4
12275 3004 39 90 21 40926 LYRICA cps dur 56x75 mg PFI GB 1854,6
12276 3004 20 10 15 40613 MEGAMOX 1.2 G inj. plv ino 1x1.2 g HKP SK 130,1
12277 3004 90 19 16 40738 METALYSE 10 KU plv iol 1x10 ku BOE D 46803,9
12278 3004 90 19 16 40737 METALYSE 8 KU plv iol 1x8 ku BOE D 44577,4
12279 3003 31 00 18 40972 MIXTARD 30 INNOLET sus inj 5x3 ml/300 iu (100 iu/ ml) NOO DK 1128,4
12280 3004 90 99 29 15536 MYOGIT 50 tbl ent 50x50 mg PFL D 97,4
12281 3004 90 19 76 72169 NEPHROTECT sol inf 10x250 ml FRK A 2329,0
12282 3004 90 19 76 72171 NEPHROTECT sol inf 10x500 ml FRK A 3883,0
12283 3004 39 90 59 40732 NEULASTA sol inj 1x0,6ml (10mg/ml) (predpl. skl. inj. striek.) AMG NL 41896,1
12284 3004 39 90 59 41011 NEULASTA sol inj 1x0,6ml (10mg/ml)(predpl.skl.str. bez blist.) AMG NL 41896,1
12285 3003 31 00 56 40799 NUTROPINAQ sol inj 1x2ml (náplň) BIL GB 14619,7
12286 3003 31 00 56 40780 NUTROPINAQ sol inj 3x2ml (náplne) BIL GB 43859,2
12287 3003 31 00 56 40781 NUTROPINAQ sol inj 6x2 ml (náplne) BIL GB 87718,4
12288 3004 90 19 76 58784 OMEGAVEN emu inf 10x100 ml FRK D 8286,0
12289 3004 90 19 76 58783 OMEGAVEN emu inf 10x50 ml FRK D 4891,0
12290 3004 39 90 44 40868 ONSENAL cps dur 10x200 mg PHR GB 430,1
12291 3004 39 90 44 40869 ONSENAL cps dur 10x200 mg PHR GB 430,1
12292 3004 39 90 44 40872 ONSENAL cps dur 10x400 mg PHR GB 860,3
12293 3004 39 90 44 40870 ONSENAL cps dur 60x200 mg PHR GB 2580,8
12294 3004 39 90 44 40871 ONSENAL cps dur 60x200 mg PHR GB 2580,8
12295 3004 39 90 44 40873 ONSENAL cps dur 60x400 mg PHR GB 5161,6
12296 3004 90 19 29 40238 PIASCLEDINE 300 cps 15 LBR F 271,3
12297 3004 90 19 30 40480 PRAM 10 mg tbl flm 14x10 mg GER A 89,0
12298 3004 90 19 30 40491 PRAM 10 mg tbl flm 28x10 mg GER A 163,6
12299 3004 90 19 30 40492 PRAM 20 mg tbl flm 14x20 mg GER A 175,6
12300 3004 90 19 30 40493 PRAM 20 mg tbl flm 28x20 mg GER A 319,2
12301 3004 90 19 30 40494 PRAM 40 mg tbl flm 14x40 mg GER A 359,1
12302 3004 90 19 30 40495 PRAM 40 mg tbl flm 28x40 mg GER A 654,4
12303 3004 90 99 13 59942 PROPANORM 150 mg tbl flm 50x150 mg PMP CZ 290,1
12304 3004 90 99 13 58838 PROPANORM 300 mg tbl flm 50x300 mg PMP CZ 596,3
12305 3004 90 99 05 33721 PROPOFOL 2% FRESENIUS emu inj 10x50 ml FRK D 12425,0
12306 3004 90 99 65 53555 PROTRADON KVAPKY gtt por 10 ml PMP CZ 75,7
12307 3004 90 99 09 58292 RANISAN 75 mg tbl flm 10x75 mg PMP CZ 33,2
12308 3004 20 12 59 40691 RAPAMUNE 2 mg tbl flm 100x2 mg WYE GB 32295,9
12309 3004 20 12 59 40690 RAPAMUNE 2 mg tbl flm 30x2 mg WYE GB 9688,0
12310 3002 10 91 16 95650 RECOMBINATE 1000 IU plv iol 1x1000iu(plv)+10ml (solv.) BXI B 36708,9
12311 3002 10 91 16 95649 RECOMBINATE 250 IU plv iol 1x250iu (plv)+10ml (solv.) BXI B 9177,2
12312 3002 10 91 16 95648 RECOMBINATE 500 IU plv iol 1x500iu (plv)+10ml (solv.) BXI B 18354,5
12313 3004 90 99 87 43874 RENAGEL 800 mg film. obal. tab. tbl flm 180x800 mg GZE GBZ 7501,4
12314 3004 90 99 87 43876 RENAGEL 800 mg film. obal. tab. tbl flm 540x800 mg GZE GBZ 22504,2
12315 3004 90 99 2 33658 SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 mg tbl flm 28x10 mg RAT D 155,6
12316 3004 90 99 2 33679 SIMVASTATIN-RATIOPHARM 20 mg tbl flm 28x20 mg RAT D 311,2
12317 3004 90 99 2 33696 SIMVASTATIN-RATIOPHARM 40 mg tbl flm 28x40 mg RAT D 524,3
12318 3004 39 90 56 40904 SOMAVERT plv iol 1x20 mg PFI GB 5985,2
12319 3004 39 90 56 40899 SOMAVERT plv iol 30x10 mg PFI GB 89777,3
12320 3004 39 90 56 40901 SOMAVERT plv iol 30x15 mg PFI GB 134665,9
12321 3004 39 90 56 40902 SOMAVERT plv iol 30x20 mg PFI GB 179554,5
12322 3004 39 10 76 31977 STRUCTOLIPID 20% emu inf 10x250 ml FRK S 6065,0
12323 3004 39 10 76 64639 STRUCTOLIPID 20% emu inf 12x500 ml FRK S 11611,2
12324 3004 90 99 14 40268 TAFEN NOVOLIZER 200 µg plv inh 200 dávok (1,09g) LEK SLO 743,0
12325 3004 90 99 14 40585 TAFEN NOVOLIZER 200 µg plv inh 200 dávok(1,09g)+aplikátor LEK SLO 928,9
12326 3004 90 99 87 40768 THYROGEN plv ino 2x0,9 mg GZE NL 33915,9
12327 3004 90 19 64 57866 TOBRADEX int opu 1x5 ml ACU B 83,8
12328 3005 90 19 64 40587 TOBRADEX ung oph 3,5 g ACU B 91,8
12329 3006 30 00 59 96031 TRUE TEST emp tdm 1x10 testov MKL DK 367,1
12330 3004 39 10 85 97293 VELAFAX 37,5 mg tbl 28x37,5 mg PVL CZ 574,6
12331 3004 39 10 85 97294 VELAFAX 37,5 mg tbl 56x37,5 mg PVL CZ 1149,2
12332 3004 39 10 85 97291 VELAFAX 75 mg tbl 28x75 mg PVL CZ 965,6
12333 3004 39 10 85 97292 VELAFAX 75 mg tbl 56x75 mg PVL CZ 1927,2
12334 3004 90 19 83 40892 VENTAVIS sol neb 30x2 ml SAG D 33425,0
12335 3004 90 19 42 40908 VIREAD tbl flm 30x245 mg GSA GB 15162,4
12336 3004 90 19 76 40046 VOLUVEN sol inf 10x250 ml (pe) FRK D 2078,0
12337 3004 90 19 76 03261 VOLUVEN sol inf 10x250 ml (sklo) FRK D 2083,0
12338 3004 90 19 76 03263 VOLUVEN sol inf 10x250 ml (vak+obal) FRK D 2124,0
12339 3004 90 19 76 40047 VOLUVEN sol inf 10x500 ml (pe) FRK D 3464,0
12340 3004 90 19 76 03262 VOLUVEN sol inf 10x500 ml (sklo) FRK D 3478,0
12341 3004 90 19 76 03268 VOLUVEN sol inf 10x500 ml (vak) FRK D 3540,0
12342 3004 90 19 76 03265 VOLUVEN sol inf 10x500 ml (vak+obal) FRK D 3540,0
12343 3004 90 19 76 03266 VOLUVEN sol inf 15x500 ml (vak+obal) FRK D 5310,0
12344 3004 90 19 76 03264 VOLUVEN sol inf 20x250 ml (vak+obal) FRK D 4248,0
12345 3004 90 19 76 03269 VOLUVEN sol inf 20x500 ml (vak) FRK D 7080,0
12346 3004 90 19 76 03267 VOLUVEN sol inf 40x250 ml (vak) FRK D 8496,0
12347 3004 90 19 28 41294 YENTREVE cps end 140x40 mg LIL NL 4762,2
12348 3004 90 19 28 41291 YENTREVE cps end 28x40 mg LIL NL 952,4
12349 3004 90 19 28 41295 YENTREVE cps end 2x98x40 mg LIL NL 6667,1
12350 3004 90 19 28 41290 YENTREVE cps end 56x20 mg LIL NL 1904,9
12351 3004 90 19 28 41292 YENTREVE cps end 56x40 mg LIL NL 1904,9
12352 3004 90 19 28 41293 YENTREVE cps end 98x40 mg LIL NL 3333,7
12353 3004 90 19 88 40909 YTRACIS inj sus 1x2 ml CIB F 91213,0
12354 3004 90 19 88 40792 ZEVALIN kit rad 1x3,2 mg SAG D 458978,0".


5. V prílohe č. 2 sa vypúšťa Časť II. Dentálne výrobky a Časť III. Sterilný chirurgický materiál na zošívanie.

6. V prílohe č. 2 v časti IV. Ortopedické, protetické výrobky a načúvacie prístroje sa vykonávajú zmeny týchto riadkov:


Por. Col. Typ Kód Názov Doplnok MJ Výr. Zem Max. cena
číslo sadzobník
"238 9021 90 90 F22176 Duo Soft adhezívna podložka 10 X 10 cm stomická pomôcka 5 ks/bal KUS DNC DK 112,5
239 9021 90 90 F22177 Duo Soft adhezívna podložka 12,5 X 12,5 cm stomická pomôcka 5 ks/bal KUS DNC DK 112,5
240 9021 90 90 F22178 Duo Soft "S" adhezívna podložka urostomická pomôcka 5 ks/bal KUS DNC DK 112,5
241 9021 90 90 F22179 Duo Soft zatvorené vrecko priehľadné stomické vrecká 30 ks/bal KUS DNC DK 30,6
242 9021 90 90 F22180 Duo Soft zatvorené vrecko nepriehľadné stomické vrecká 30 ks/bal KUS DNC DK 30,6
243 9021 90 90 F22181 Duo Soft výpustné vrecko priehľadné stomické vrecká 10 ks/bal KUS DNC DK 38,7
244 9021 90 90 F22182 Duo Soft výpustné vrecko nepriehľadné stomické vrecká 10 ks/bal KUS DNC DK 38,7
245 9021 90 90 F22183 Duo Soft Maxi výpustné vrecko priehľadné, veľké stomické vrecká 10 ks/bal KUS DNC DK 38,7
246 9021 90 90 F22184 Duo Soft Maxi výpustné vrecko nepriehľadné, veľké stomické vrecká 10 ks/bal KUS DNC DK 38,7
247 9021 90 90 F22185 Duo Soft Plus zatvorené vrecko nepriehľadné stomické vrecká 30 ks/bal KUS DNC DK 30,6
248 9021 90 90 F22186 Duo Soft Mini zatvorené vrecko nepriehľadné stomické vrecká 30 ks/bal KUS DNC DK 30,6
249 9021 90 90 F22187 Duo Soft Mini Cap krytka stómie stomická pomôcka 30 ks/bal KUS DNC DK 42,5
250 9021 90 90 F22188 Duo Soft URO urostomické vrecko priehľadné urostomická pomôcka 10 ks/bal KUS DNC DK 88,3
251 9021 90 90 F22189 Duo Soft URO urostomické vrecko nepriehľadné urostomická pomôcka 10 ks/bal KUS DNC DK 88,3".


7. V prílohe č. 2 v časti V. Optické výrobky - okuliarové a kontaktné šošovky, okuliarové rámy (len na lekársky predpis)
sa vykonávajú zmeny týchto riadkov:

Por. Col. Typ Kód Názov Doplnok MJ Výr. Zem Max. cena
číslo sadzobník
"3 9001 30 00 O35293 KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY HYDROGEL 70 liate TYP 50, T, T5 KUS WIN CZ 302,2
4 9001 30 00 O35294 KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY HYDROGEL 70 liate TYP TK, N KUS WIN CZ 493,9
5 9001 30 00 O35295 KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY HYDROGEL 70 liate TYP U51 KUS WIN CZ 617,2
6 9001 30 30 O35296 KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY HYDROGEL 70 liate TYP 62, 62S, 66, M KUS WIN CZ 759,4
17 9001 30 00 O35297 KONTAKTNÝ OKLUZOR HYDROGEL 70 liate TYP 50, T, T5 KUS WIN CZ 568,9
18 9001 30 00 O35298 KONTAKTNÝ OKLUZOR HYDROGEL 70 liate TYP U51 KUS WIN CZ 883,9".


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2004 okrem čl. I tretieho, siedmeho a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Rudolf Zajac
minister zdravotníctva Slovenskej republiky 

Dátum vystavenia: 05.01.2005