Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007 za jeden bod je 375,22 Sk.

§ 2Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Ivan Valentovič v.r.
minister