Na základe záverov zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny zo dňa 17. 9. 2009 oznamujeme nasledovné:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prerokovalo návrh na zmenu ÚZP za JD u dietetických potravín zaradených v referenčnej skupine DP01A Výživa bez fenylalanínu do dovŕšenia 1 roku veku p.o. plv. na hodnotu 1,0816 €. za JD s účinnosťou od 1.4.2010.
Ministerstvo vyzýva výrobcov alebo dovozcov dietetických potravín, ktoré sú kategorizované v predmetnej referenčnej skupine, aby upravili výšku svojich výrobných cien tak, aby bola zabezpečená kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť o pacientov so sociálne únosným doplatkom.
Pri podávaní žiadostí o zmenu výrobnej ceny sa postupuje v zmysle platného odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.10554/2009-OKCLP zo dňa 30. marca 2009. Do zoznamu dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia s predpokladanou účinnosťou od 1.4.2010 budú zapracované podania žiadostí typu CND do 31.10.2009.