Na základe výsledku zasadnutia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny zo dňa 17. 6. 2008 oznamujeme nasledovné:
V nižšie uvedenej referenčnej skupine sa v kategorizácii dietetických potravín s plánovanou účinnosťou od 1.1.2009 zmení výška úhrady zdravotnej poisťovne za jednotkovú dávku (JD) dietetickej potraviny doleuvedeným spôsobom. Výrobcovia dietetických potravín v uvedenej skupine sú vyzvaní na úpravu svojich konečných cien tak, aby sa zmena úhrady za jednotkovú dávku dietetickej potraviny zbytočne nepremietla do zvýšených doplatkov pacientov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje podať žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny do 31. júla 2008 tým výrobcom, ktorých sa uvedená zmena úhrady dotýka, pre dietetické potraviny, ktoré sú v uvedenej skupine kategorizované.
Pre uvedený postup sa členovia Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny rozhodli z dôvodu zavedenia jednotného systému stanovenia úhrad pre porovnateľné skupiny.

K 1.1.2009 bude zmenená výška ÚZP/JD v skupine DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu – tekuté formy p.o. sol na úroveň ÚZP/JD v skupine DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu – p.o. na 24,03 Sk.
Kód skupiny Názov skupiny Doplnok ÚZP/JD

DP01A Doplnková výživa bez fenylalanínu - tekuté formy p.o. sol. 1 g AK 24,03