Pohotovostné služby súkromného lekára v neštátnom zdravotníckom zariadení


Osobný úrad MZ SR v rámci metodickej a vecnej pôsobnosti rieši problematiku výkonu pohotovostných služieb z aspektu aplikácie pracovného zákonodarstva, ktoré pôsobí vo vzťahoch závislej práce podľa zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (§ 38) a zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (§ 96 ZP).

Opakované žiadosti zdravotníckych pracovníkov a nedostatky v tejto oblasti vzájomnej pôsobnosti zdravotníckych zariadení signalizujú akútnu potrebu vydať rezortný predpis, ktorým sa komplexne a všeobecne upraví výkon zdravotníckych pohotovostných služieb vrátane orientačného usmernenia na záväzkové právne vzťahy, do ktorých vstupujú zdravotnícke zariadenia v postavení organizátora s inými fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú právnu subjektivitu (sú nositeľmi samostatných práv a povinností) podľa osobitných predpisov. Týmto vykonávacím predpisom by sa mali zrovnoprávniť povinnosti zdravotníckych zariadení poskytujúcich primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť, predovšetkým povinnosť zúčastňovať sa na výkone zdravotníckych pohotovostných služieb v príslušných regiónoch bez zreteľa na právnu formu ich vzniku a vlastnícke vzťahy (štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia).

Splnomocňujúci § 17, ods. 4 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov dáva MZ SR základnú platformu na vydanie predmetnej úpravy. V súčasnosti žiaden vykonávací všeobecne záväzný predpis nereaguje na aktuálne požiadavky súvisiace so vznikom nových vlastníckych vzťahov v rezorte zdravotníctva, ktorých prirodzeným dôsledkom je presun personálnych kapacít do neštátnej sféry a vznik nových subjektov. Na vzájomné vzťahy súčinnosti týchto subjektov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase mimo prevádzky týchto zariadení v príslušnom regióne nie je možné aplikovať v súčasnosti platný zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce alebo zákon NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe. Doterajšie predpisy v tejto oblasti pôsobnosti zdravotníckych zariadení sú prekonané zmenou v zákonodarstve SR.


Stanovisko k často sa opakujúcim otázkam:

„V prípade, že nedôjde k písomnej dohode neštátneho lekára s prevádzkovateľom LSPP, je možné poskytnúť túto službu a potom si následne fakturovať oprávnenú cenu poskytnutej služby? Má to oporu v zákone?“

Zákon NR SR č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ObZ) spočíva na princípe čo najširšej zmluvnej voľnosti. Z princípu zmluvnej voľnosti vyplývajú tieto základné dôsledky:

a) Strany nie sú povinné uzavrieť zmluvu s výnimkou prípadov, keď sa na to samy zaviazali zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy ( § 289 až § 292 ObZ).

b) Strany si môžu dojednať aj iné zmluvy, než sú ustanovené v ObZ ako určitý typ (§ 269 ObZ).

c) Všetky ustanovenia III. časti ObZ ( § 261 až § 755) majú v zásade dispozitívnu povahu, takže strany môžu účinky z nich vyplývajúce pre seba zmeniť alebo úplne vylúčiť v dojednanej zmluve.

Paragraf 263 v záujme právnej istoty vymenúva všetky výnimky z dispozitívnej povahy uvedených v zákone. Kogentné ustanovenia sú obmedzené len na nevyhnutný počet a dotýkajú sa spravidla záujmov iných osôb, ako zmluvných strán.

Obchodný zákonník svojím charakterom iba dopĺňa právnu úpravu pre oblasť právnych úkonov v Občianskom zákonníku (zákon č. 40/1964 Zb., OZ v znení neskorších predpisov). Preto je potrebné na právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo k zániku obchodných záväzkových vzťahov aplikovať Občiansky zákonník, jeho všeobecnú úpravu (§ 34, a následné §§ OZ). Obchodný zákonník pre oblasť svojej pôsobnosti špeciálne upravuje v § 266 výklad právnych úkonov, ktorý má význam pri posudzovaní, či bola zmluva uzatvorená, a v kladnom prípade, aký je obsah zmluvy.


Medzi základné náležitosti právneho úkonu patrí forma prejavu vôle:

– zákonná – zmluvná. Písomná forma prejavu vôle pri vzniku zmluvy nemusí byť vždy určujúcim kritériom jej platnosti z aspektu vzniku vzájomných práv a povinností strán.

Pokiaľ na jednej strane došlo k plneniu, napr. poskytnutím služby konkludentne a na druhej strane došlo k získaniu určitého prospechu, ktorý má majetkovú hodnotu, hovoríme o vzniku záväzkov z bezdôvodného obohatenia, ktoré upravuje aj pre podnikateľské subjekty Občiansky zákonník v § 451 až 459 OZ.

     Bezdôvodným obohatením je prijatie:

- plnenia bez právneho dôvodu
- plnenia z neplatného právneho úkonu
- plnenia z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj
- majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
    
Kto získa bezdôvodné obohatenie, je povinný ho vydať.
Ak napr. organizátor LSPP prijíma peňažnú náhradu od príslušnej ZP za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas zdravotníckych pohotovostných služieb aj za výkony uskutočnené iným subjektom, s ktorým však nemá uzatvorený písomný zmluvný vzťah, má povinnosť z tohto peňažného plnenia v pomernej časti uspokojiť nároky tohto subjektu v zmysle režimu o vzniku bezdôvodného obohatenia.

Oprávnený subjekt môže uplatniť svoje nároky voči povinnému organizátorovi LSPP v občianskom súdnom konaní s poukazom na príslušné hmotnoprávne ustanovenia Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa obe strany nedohodnú.

Špecifikácia priameho dôvodu podľa § 451 OZ závisí od konkrétneho skutkového stavu.


„Môže vstúpiť neštátny lekár na „územie“ ambulancie LSPP aj bez písomnej dohody s prevádzkovateľom a vykonať tu pohotovostnú službu?“

Organizátor LSPP je subjekt, ktorý je príslušným orgánom štátnej správy zmocnený poskytovať zdravotnú starostlivosť poistencom zdravotných poisťovní mimo prevádzkový čas zdravotníckych zariadení. Tieto služby môže poskytovať prostredníctvom vlastných zamestnancov, zamestnancov iných zdravotníckych zariadení alebo prostredníctvom iných subjektov, ktoré sú nositeľmi samostatných práv a povinností podľa § 2, ods. 2, písm. a) a písm. c) zákona NR SR č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v plnom znení, v spojení s osobitnými právnymi predpismi, najmä so zákonom NR SR č. 277/1994 Z. z. v plnom znení, so zákonom NR SR č. 98/1995 Z. z. v plnom znení, alebo so zákonom NR SR č. 140/1998 Z. z. v plnom znení.

Osobitné právne vzťahy vznikajú medzi organizátorom LSPP a príslušnými zdravotnými poisťovňami, ktoré podľa súčasnej legislatívy poskytujú peňažné náhrady za zdravotnícke pohotovostné služby (všetky formy) tomu zdravotníckemu zariadeniu, ktoré je oprávnené na túto činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.

Príslušný orgán štátnej správy, ktorý vydáva organizátorovi LSPP oprávnenie na organizácii a zabezpečovaniu LSPP v príslušnom regióne, je oprávnený v obsahu vydaného rozhodnutia uložiť organizátorovi, aby v záujme riadneho a včasného plnenia týchto služieb uzatvoril písomné zmluvy s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V obsahu zmluvy dohodnú strany peňažnú odmenu, ktorej výška nesmie odporovať pravidlám zvyklostí v tejto oblasti pôsobnosti s prihliadnutím na § 264 a § 265 ObZ alebo odporovať dobrým mravom podľa § 3 OZ (ak sa zmluva uzatvára podľa Občianskeho zákonníka).

Vstup iného NZZ na "územie" ambulancie LSPP bez ústnej alebo písomnej dohody o výkone LSPP je potrebné vykladať podľa úmyslu konajúcej osoby, ak tento úmysel bol druhej strane, ktorej bol určený, známy alebo jej musel byť známy (§ 266 ObZ). Neplatnosť právnych úkonov v obchodnom styku upravuje § 268 ObZ.

„Neodporuje si zákon NR SR č. 277/1994 o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov so zákonom, ktorý upravuje zmluvné vzťahy medzi dvoma podnikateľmi?“

Zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti definuje zdravotnú starostlivosť poskytovanú človeku v zdraví aj v chorobe, v materstve a pri iných stavoch vyžadujúcich zdravotnú pomoc. Zákon z prirodzených dôvodov nedáva návod na konkrétne zmluvné vzťahy, do ktorých vstupujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti medzi sebou navzájom v rámci jednotlivých foriem zdravotnej starostlivosti (§ 17 a nasledujúce §§ zákona).

Zmluvné typy, ktorými sa zakladajú vzťahy vzájomnej súčinnosti medzi subjektmi, ktoré sú nositeľmi samostatných práv a povinností, komplexne upravuje Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník.


  • Pohotovostné služby súkromného lekára v neštátnom zdravotníckom zariadení - verzia vo formáte PDF pre tlač