S prihliadnutím na dohody uzatvárané zdravotníckymi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR so SZŠ, najmä po prechode zriaďovateľských pôsobností na obce a vyššie územné celky podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, osobný úrad po dohode s príslušným odborom sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR zaujíma stanovisko k účasti žiakov denného štúdia stredných zdravotníckych škôl na povinnej praxi v zmluvných zdravotníckych zariadeniach podľa pravidiel zvyklostí a predchádzajúcich právnych predpisov.

V súlade s osnovami žiakov denného štúdia na stredných zdravotníckych školách je v každom školskom roku (spravidla v máji a júni) súvislá prax žiakov na pracoviskách zdravotníckych zariadení. Táto prax sa odlišuje od výučbovej základne podľa § 56 ods. 4 zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, účelom ktorej je príprava žiaka SZŠ na povolanie podľa profilu študijného odboru, priebežne počas príslušného školského roka. Povinnú prax študentov denného štúdia SZŠ možno vykonať v zdravotníckych zariadeniach na základe dohody medzi riaditeľom SZŠ a riaditeľom zdravotníckeho zariadenia.

V obsahu podmienok dohodnú účastníci najmä:

 • záväzok zdravotníckeho zariadenia poskytnúť na účely praxe SZŠ priestory a inú nevyhnutnú personálnu a materiálnu pomoc bezplatne,
 • program praxe (doplňujúci teoretickú časť výuky príslušného školského roka),
 • pracovisko/á zdravotníckeho zariadenia, na ktorých sa prax uskutoční,
 • dĺžku praxe v členení na hodiny v príslušných pracovných dňoch a týždňoch školského roka,
 • menný zoznam žiakov podľa ročníkov SZŠ,
 • identifikáciu a spôsobilosť pedagogického pracovníka zodpovedného za dodržanie denného režimu účasti na praxi,
 • identifikáciu zdravotníckeho pracovníka (zamestnanca) zdravotníckeho zariadenia, ktorý zabezpečuje konkrétnu praktickú časť výučby na pracovisku zdravotníckeho zariadenia z aspektu potrieb zdravotníckeho zariadenia,
 • práva a povinnosti účastníkov dohody, ktoré je nutné rešpektovať z hľadiska zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, či už z aspektu zodpovednosti, ktorú znáša zdravotnícke zariadenie:
 • voči žiakom na pracoviskách zdravotníckeho zariadenia,
 • voči pacientom lôžkových oddelení zdravotníckych zariadení,
 • v majetkovej sfére voči každému subjektu.

Pokiaľ sa v zmysle dohody vyžaduje od konkrétneho zamestnanca zdravotníckeho zariadenia počas povinnej praxe žiakov určitá konkrétna činnosť presahujúca popis pracovnej náplne zamestnanca dohodnutej v podmienkach pracovnej zmluvy tohto zamestnanca, teda povinnosti nad rámec druhu práce dohodnutej so zamestnávateľom, na výkon takejto činnosti dohodne SZŠ so súhlasom zdravotníckeho zariadenia s týmto zamestnancom dohodu o vykonaní práce na určitý presne vymedzený rozsah hodín s konkretizáciou úlohy, ktorá je predmetom dohody (§ 226 Zákonníka práce).

Postavenie pedagogického zamestnanca v konkrétnom zdravotníckom zariadení počas povinnej praxe žiakov denného štúdia SZŠ umožňuje § 58 Zákonníka práce. V dohode účastníci túto skutočnosť konkretizujú podľa odbornej spôsobilosti zamestnanca SZŠ.

Od vyššie uvedenej dohody je potrebné odlišovať letnú prázdninovú prax študentov v zdravotníckych zariadeniach na žiadosť konkrétnych uchádzačov (žiakov a študentov) na základe dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227 a § 228 Zákonníka práce. Na rozdiel od povinnej praxe žiakov počas školského roka, táto práca študentov sa vykonáva za odmenu a v plnom rozsahu podlieha režimu kogentných ustanovení Zákonníka práce.