MINISTERKA ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zuzana Zvolenská

Bratislava 11. októbra 2012
Číslo: Z48486-2012-KM

Príkaz ministerky zdravotníctva SR
č. 4/2012

Za účelom zvýšenia transparentnosti, zabezpečenia efektívneho vynakladania prostriedkov na obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, ako aj kontroly v procesoch zadávania zákaziek, realizovaných v rámci verejných obstarávaní

prikazujem
 
 1. Akciovým spoločnostiam s majetkovou účasťou štátu v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a odborným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR

 1. Do 31. októbra príslušného kalendárneho roka predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR na schválenie „Plán investícií a predaja majetku“ na nasledujúci kalendárny rok (v zmysle prílohy č. 1a k tomuto príkazu).

 2. Pri vyhlasovaní alebo začínaní verejného obstarávania prijímať rozhodnutia v zmysle platného „Plánu investícií a predaja majetku", ktorý bol vypracovaný v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti na príslušný kalendárny rok a schválený Valným zhromaždením. Položky už schválené v „Pláne investícií a predaja majetku" nepodliehajú osobitnému schvaľovaciemu procesu v zmysle tohto príkazu, avšak je potrebné zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o začatí príslušného verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 3 k tomuto príkazu).

 3. Vyhlasovanie verejného obstarávania mimo „Plánu investícií a predaja majetku" - v prípade nepredvídaných udalostí a havarijných situácií:
  pri zákazke s nízkou hodnotou v zmysle finančného limitu určeného zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa môže realizovať na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti a s povinnosťou do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o zrealizovaných verejných obstarávaniach (v zmysle prílohy č. 4 k tomuto príkazu),

  ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako finančný limit určený zákonom o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou, je potrebné vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

 4. Ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako hodnota schválená Valným zhromaždením v „Pláne investícií a predaja majetku“, ktorý bol vypracovaný v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti na príslušný kalendárny rok, je potrebné vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR na novú predpokladanú hodnotu predmetu zákazky spolu so zdôvodnením jej navýšenia.

 5. Začatie verejného obstarávania na iné zákazky ako schválené Valným zhromaždením v „Pláne investícií a predaja majetku“ (napr.: lieky, špeciálny zdravotnícky materiál, služby, atď.):
  pri zákazke s nízkou hodnotou v zmysle finančného limitu určeného zákonom o verejnom obstarávaní sa môže realizovať na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti a s povinnosťou do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o zrealizovaných verejných obstarávaniach,
  ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako finančný limit určený zákonom o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou, je potrebné vyžiadať si súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

 1. Štátnym príspevkovým organizáciám a štátnym rozpočtovým organizáciám
  v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a odborným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR

 1. Do 31. októbra príslušného kalendárneho roka predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR na schválenie „Plán obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“ na nasledujúci kalendárny rok, schválený štatutárnym orgánom príslušnej organizácie (v zmysle prílohy č. 1b k tomuto príkazu).

 2. Pri vyhlasovaní alebo začínaní verejného obstarávania prijímať rozhodnutia v zmysle schváleného „Plánu obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“.

 3. Vyhlasovanie alebo začínanie verejného obstarávania pri zákazke s nízkou hodnotou v zmysle finančného limitu určeného zákonom o verejnom obstarávaní sa môže realizovať na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu a s povinnosťou zaslať Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o začatí realizácie procesu verejného obstarávania (v zmysle prílohy č. 3 k tomuto príkazu).

 4. Ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako finančný limit určený zákonom
  o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou, je potrebné vyžiadať
  si pred realizáciou procesu verejného obstarávania súhlas Ministerstva zdravotníctva SR, a to aj v prípade, že príslušná zákazka bola schválená v „Pláne obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb“.

 1. Akciovým spoločnostiam s majetkovou účasťou štátu v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, štátnym príspevkovým organizáciám a štátnym rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a odborným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR

 1. Pri vyžiadaní si súhlasu Ministerstva zdravotníctva SR k realizácii verejného obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb ak predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako finančný limit určený zákonom o verejnom obstarávaní pre zákazku s nízkou hodnotou, je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:
  žiadosť zasielať v podobe formulára s definovanými minimálnymi požiadavkami podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 k tomuto príkazu,
  žiadosť musí byť na obálke zreteľne označená pojmom „Obstarávanie“,
  spolu so žiadosťou je potrebné predkladať orientačnú technickú špecifikáciu
  a prieskum trhu,

  v prípade prístrojového vybavenia je potrebné predložiť aj návratnosť investície, resp. zazmluvnenie zo strany zdravotnej poisťovne,
  v prípade liekov je potrebné predložiť aj tabuľku v zmysle prílohy č. 5,
  v prípade zdravotníckeho materiálu je potrebné predložiť tabuľku v zmysle prílohy č. 6 k tomuto príkazu.

 2. V procese každého verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky nad 50 000 eur bez DPH prizývať do komisie na otváranie ponúk za člena komisie štátneho zamestnanca Ministerstva zdravotníctva SR. Žiadosť o nominovanie člena – zástupcu Ministerstva zdravotníctva SR do komisie na otváranie ponúk v rámci verejného obstarávania je potrebné zaslať minimálne 14 dní pred termínom konania zasadnutia komisie.

 3. Používať elektronickú aukciu pri zadávaní nasledujúcich zákaziek:
  na dodanie a predaj tovaru okrem súťažného dialógu, rokovacieho konania bez zverejnenia a súťaže návrhov,
  na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky,
  v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody.

 4. Uzatvárať poistné zmluvy a dodatky k poistným zmluvám priamo so zmluvnou poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov.

 5. Za účelom zvýšenia transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií vo verejnom sektore postupovať pri ich obstarávaní nasledovne:
  1. Pri uzatváraní všetkých typov zmlúv, vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií, ako aj iných diel požívajúcich ochranu duševného vlastníctva s výnimkou, v obchodnej praxi označovaného balíkového softvéru, štandardne zahrnúť do zmlúv vrátane rámcových dohôd ustanovenia
  o udelení licencie v zmysle materiálu uvedeného v prílohe č. 7 k tomuto príkazu,

  2. Pri uzatváraní zmlúv vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií štandardne zahrnúť do zmlúv vrátane rámcových dohôd ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov zhotoviteľa
  v zmysle materiálu uvedeného v prílohe č. 7 k tomuto príkazu,

  3. Obmedziť navyšovanie ceny zmluvy v dodatkoch k uzatvoreným zmluvám vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií, resp.
  v zmluvách uzavretých postupom rokovacieho konania bez zverejnenia v súlade
  s verejným obstarávaním nasledovne: povoliť dodatkovanie uzatvorených zmlúv vrátane rámcových dohôd, resp. uzatvorenie zmlúv postupom rokovacieho konania bez zverejnenia len v rozsahu obstarávania služieb informačno-komunikačných technológií a to maximálne vo výške 10 % z ceny pôvodnej zmluvy bez DPH, pričom však absolútny objem navýšenia nesmie prekročiť 1 milión eur bez DPH; v častiach týkajúcich sa hardvéru a balíkového softvéru, resp. nákupu licencií, dodatkovanie uzatvorených zmlúv vrátane rámcových dohôd, resp. uzatvorenie zmlúv postupom rokovacieho konania bez zverejnenia nepovoliť; predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR odpočet plnenia tejto úlohy
  do 15. novembra príslušného kalendárneho roka vedúcemu služobného úradu,

  4. Vykonať revíziu uzatvorených platných a účinných zmlúv vrátane rámcových dohôd s cieľom identifikovať a po dohode s dodávateľmi odstrániť ustanovenia
  v zmluvách vrátane rámcových dohôd, ktoré sú v rozpore s predkladanými zásadami transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií a predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR informáciu o odpočte tejto úlohy do 15. novembra 2012 vedúcemu služobného úradu vo forme tabuľky, ktorá je uvedená v prílohe
  č. 8 k tomuto odbornému usmerneniu. Tabuľku je potrebné zaslať aj e-mailom
  vo formáte Excel na adresu: obstaravanie@health.gov.sk,

  5. V prípade uzatvárania zmlúv vrátane rámcových dohôd na nákup informačno-komunikačných technológií, ako aj iných diel požívajúcich ochranu duševného vlastníctva s výnimkou tzv. „balíkového softvéru“ pri riešení autorských práv postupovať v zmysle materiálu uvedeného v prílohe č. 7 k tomuto príkazu,
  6. Zverejňovať na svojom webovom sídle odôvodnenia prípadov, v ktorých nebolo možné dodržať úlohy uvedené v bodoch (1), (2), (4) a (5) vyššie (odsek 3, písm. e) tohto príkazu,
  7. Pri každom projekte (verejnom obstarávaní) informačných systémov nad 1 milión eur bez DPH vypracovať ako povinnú súčasť projektu (dokumentácie z verejného obstarávania) procesnú doložku v zmysle štandardov projektového riadenia a predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR odpočet plnenia tejto úlohy do 15. novembra príslušného kalendárneho roka vedúcemu služobného úradu.

 6. Do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci zasielať Ministerstvu zdravotníctva SR prehľad všetkých zrealizovaných verejných obstarávaní (v zmysle prílohy č. 4 k tomuto príkazu).

 7. Zverejňovať na svojej webovej stránke všetky zmluvy, ktoré sú výsledkom procesu verejného obstarávania.

 8. Striktne dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a aktívne spolupracovať a plniť príkaz a súvisiace pokyny Ministerstva zdravotníctva SR pri realizácii všetkých úkonov súvisiacich s procesom obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb.

 9. Všetku písomnú komunikáciu (plány, žiadosti, informácie, prehľady) je potrebné zasielať Odboru centrálneho verejného obstarávania. Tabuľky, ktoré sa vypĺňajú v zmysle príloh k tomuto príkazu, je potrebné zaslať aj e-mailom vo formáte Excel na adresu: obstaravanie@health.gov.sk, pričom predpísaný obsah ani formu tabuliek nie je možné meniť.

Ukladám
vedúcim zamestnancom, aby v rámci svojej pôsobnosti zabezpečili oboznámenie všetkých zamestnancov na odborných útvaroch Ministerstva zdravotníctva SR
a v organizáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR s uvedeným príkazom.

Porušenie tohto príkazu bude považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Záverečné ustanovenia
Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 11. októbra 2012. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto príkazu sa ruší Príkaz ministra zdravotníctva SR č. 4/2011 zo dňa
3. marca 2011, ktorý nadobudol účinnosť dňa 7. marca 2011 a časť 3. oblasť obstarávania Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 21/2011 zo dňa 22. 12. 2011, ktorý nadobudol účinnosť dňa 22. 12. 2011; ostatné časti Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 21/2011 zo dňa 22. 12. 2011, upravujúce oblasť finančného riadenia a oblasť nakladania s majetkom štátu zostávajú naďalej v platnosti.


Zuzana Zvolenská
ministerka v. r.
 

Prílohy: 1-8

Kompletný materiál

Prikaz_ministerky_4_2012.pdf

Prikaz_ministerky_4_2012.rtf

Prílohy

prilohy-k-prikazu-ministerky-4-2012.pdf

prilohy-k-prikazu-ministerky-4-2012.rtf