Zdravie a záležitosti spotrebiteľov

Predsedníctvo zdôrazňuje potrebu zlepšiť zdravie a bezpečnosť práce a znížiť počet úrazov na pracovisku, zdôrazňujúc potrebu implementácie nového strategického rámca EÚ o Zdraví a bezpečnosti pri práci (2014 – 2020). Predsedníctvo v tomto znení pripraví závery Rady.

Pokiaľ ide o farmaceutiká a zdravotnícke pomôcky, predsedníctvo požiada Radu o mandát za účelom vyjednávania a dosiahnutia súhlasu Európskeho parlamentu v návrhu o zdravotníckych pomôckach a zdravotníckych pomôckach in vitro. Bude sa snažiť o silný, transparentný a trvalý regulačný rámec a súťaživosť v priemysle zdravotníckych pomôcok a o to, aby sa sprístupnil rýchly a nákladovo efektívny trh pre inovatívne zdravotnícke pomôcky potrebné v prospech pacientov a zdravotníckych pracovníkov. V oblasti zdravia sa predsedníctvo sústredí na jednotlivca zdôrazňujúc zdravý životný štýl v rannom veku a povzbudenie každého jednotlivca na prevzatie zodpovednosti za vlastné zdravie a za to, aby dávali pozor počas procesu liečby. Predsedníctvo plánuje pokračovať v diskusiách o zdravom životnom štýle počas konferencie na vysokej úrovni v Rige vo februári 2015 a ďalších neformálnych stretnutiach, kde bude diskutovať o úlohe zdravej výživy, fyzickej aktivity a športu pri znižovaní detskej obezity, dôležitosti zdravej výživy v škole, prostredia umožňujúceho propagáciu zdravia rovnako ako úlohy modernej technológie a inovatívneho prístupu vo vzdelávaní detí a adolescentov. Predsedníctvo bude pokračovať v práci Rady národnej alkoholovej politiky a v procese vypracovania dosahových štúdií o vízii budúcich krokov, ktoré treba podniknúť v oblasti alkoholovej politiky v EÚ. Predsedníctvo sa bude ministrom zdravotníctva snažiť poukázať na problémy týkajúce sa alkoholu a výživy počas neformálnych stretnutí ministrov zdravotníctva.

Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť orientovanú na pacienta, predsedníctvo sa sústredí na tieto problematiky počas spoločného stretnutia Chief medical officers, Chief medical nurses and Chief dental officers. Zvlášť sa bude venovať zdraviu pri práci, integrácii zdravotnej starostlivosti a verejnej služby, starostlivosti rovnako ako programom skríningu rakoviny v rámci EÚ. Dôraz na jednotlivca spolu so sústredením sa na pacienta a zdravotnú starostlivosť bude taktiež propagovaná počas výročného eHealth týždňa v Rige v máji 2015. Rapídny nárast informačných technológií poskytuje príležitosti, ktoré naštartujú inteligentný, udržateľný a celkový rast pre EÚ a výzvy, ktoré potrebujú byť adresované v časovom slede za účelom chopenia sa príležitosti pre zdravotnícky sektor EÚ. Preto predsedníctvo pripisuje veľkú dôležitosť zodpovednosti pacientov používajúc technológie na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, inováciám v eHealth/mHealth, cezhraničnej výmene zdravotníckych dát a ochrany dát pacientov.

Záležitosti týkajúce sa rizika šírenia tuberkulózy a konkrétne multiliekovej rezistentnej tuberkulózy budú jednou z priorít v zdravotníckej oblasti. Predsedníctvo má záujem zorganizovať Prvú východnú partnerskú ministerskú konferenciu o tuberkulóze v Rige v marci 2015 venovanú zvlášť tuberkulóze ako významnému verejnému problému v Európe a jej susediacim krajinám. Počas konferencie bude vyzdvihnutá udržateľnosť systémov a ich schopnosť reagovať na globálne ohrozenie rovnako ako aj prístup multi sektora.