Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa zákona č. 313/2001 Z. z.
Dodatková dovolenka zamestnancov podľa ZP
- usmernenie osobného úradu MZ SR


1.
Zákon NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVS) v paragrafe 24 podrobne upravuje podmienky vzniku nároku zamestnancov na poskytovanie príplatku za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
2.
Zoznam činností, pri ktorých vykonávaní patrí zamestnancovi príplatok, je uvedený v prílohe číslo 6 zákona. Mieru škodlivín vyskytujúcich sa v pracovných podmienkach zamestnancov a zaradenie určitých činností do príslušnej skupiny hodnotí na žiadosť zamestnávateľa príslušný územný orgán na ochranu zdravia (ŠZÚ) podľa zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudu v znení neskorších predpisov.
Pri uplatňovaní prílohy č. 6 k ZoVS je potrebné zoznam činností, pri ktorých patrí zamestnancovi príplatok, porovnať s kritériami zverejnenými v paragrafe 24 ZoVS.
3.
V zákone č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP) sa paragrafom106 ZP zjednotila komplexne pracovnoprávna úprava dodatkovej dovolenky. Aj v súčasnosti platí judikát NS SR pod č. R 15/1970, podľa ktorého nárok na dodatkovú dovolenku nemá zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, ktorý pracuje v prostredí so zvýšenou možnosťou nákazy (infekčnom prostredí), ale pri plnení pracovných úloh neprichádza do trvalého priameho styku s pacientmi alebo infekčným materiálom.


  • Usmernenie osobného úradu MZ SR - Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa zákona č. 313/2001 Z. z. - Dodatková dovolenka zamestnancov podľa ZP - verzia vo formáte PDF pre tlač