Informačný deň pre záujemcov o Rezidentské štúdium

Na Ministerstve zdravotníctva SR sa v pondelok dňa 14. januára 2019 uskutoční Informačný deň o Rezidentskom štúdiu. Podujatie sa začne o 13:00 hod. v Kongresovej sále MZ SR a je určené najmä študentom 6. ročníka lekárskych fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity, Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Do diskusie sa môžu zapojiť nielen študenti, ale aj súčasní rezidenti a všetci záujemcovia o rezidentské štúdium.


Pozvánka  rezidentske-studium-info-den-pozvanka-20190114.pdf


Ministerstvo zdravotníctva SR 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM MZ SR

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM 

Pod záštitou MZ SR sa uskutoční Informačný deň k Rezidentskému štúdiu

Dátum: 14. januára 2019 (pondelok) o 13.00 hod.

Miesto: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Kongresová sála

Vítaní sú študenti lekárskych fakúlt, ktorí sa chcú dozvedieť všetko o Rezidentskom štúdiu, aktuálni rezidenti a všetci záujemcovia o Rezidentské štúdium. Diskutovať môžu priamo so zástupcami vzdelávacích ustanovizní, na ktorých prebieha rezidentského štúdium a to zo Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, MZ SR a hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo – odbornou garantkou Rezidentského štúdia MUDr. Janou Bendovou, PhD. a hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MUDr. Elenou Prokopovou.

8 dobrých dôvodov, prečo vstúpiť do Rezidentského štúdia:

1. Istota zamestnania na celom území Slovenska.
2. Rozšírenie kompetencií pre všeobecných lekárov aj iných špecialistov
3. Predpoklad zaujímavej práce
4. Predpoklad primeraného finančného ohodnotenia.
5. Zvýšenie kvalifikácie = vyššia cena na trhu práce
6. Zvýšenie kompetencií pre všeobecných lekárov a pediatrov, t.z. pestrosť práce + finančné ohodnotenie = povolanie budúcnosti.
7. MZ SR garantuje odbornú a finančnú podporu rezidentského štúdia ako aj rozširovanie o ďalšie špecializácie.
8. MZ SR spolupracuje s vyššími územnými celkami pri vytváraní priaznivých podmienok pre prechod rezidentov do praxe.

PROGRAM:
13:00 h Privítanie
13:10 h Prezentácia

- MZ SR
- hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo,
- hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast,
- za vzdelávacie ustanovizne odborná garantka pre ŠŠO všeobecné lekárstvo na SZU

14:00 h Diskusia