Rizikové pracoviská a práca nadčas, súbežné pracovné pomery

1.
Podľa § 1, ods. 5 zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe, na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby sa vzťahuje zákon NR SR č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neurčuje inak.
2.
Zákon o verejnej službe upravuje odmeňovanie zamestnancov verejnej služby v § 15, a v nasledovných ustanoveniach zákona vrátane príplatku za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (§ 24).
3.
Otázky súvisiace s dĺžkou pracovného času, nariadením nadčasovej práce a možnosti inej zárobkovej činnosti sú zverené do pôsobnosti Zákonníka práce (ďalej len ZP), ktorý sa na zamestnancov verejnej služby vzťahuje subsidiárne (v ustanoveniach, v ktorých pracovnoprávne vzťahy nerieši zákon o verejnej službe).
4.
Prácou nadčas sa rozumie v zmysle § 97 ZP výkon predmetu činnosti, teda toho druhu práce nad rámec týždenného rozvrhu pracovného času, ktorý vykonáva zamestnanec podľa dohodnutých podmienok pracovnej zmluvy (pracovnej náplne). Prácu nadčas nemožno dohodnúť na podnet zamestnanca. Vykonáva sa zásadne na príkaz alebo so súhlasom zamestnávateľa (§ 97, ods. 1 ZP).
5.
Ak zamestnanec podľa obsahu pracovnej zmluvy vykonáva práce, za ktoré mu prislúcha príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí v zmysle § 24 zákona o verejnej službe, nesmie mu zamestnávateľ nariadiť na tomto pracovisku prácu nadčas. Nejde o diskrimináciu, ale o ochranu zdravia takéhoto zamestnanca.
6.
Podľa § 83, ods. 1 ZP môže zamestnanec popri svojom zamestnaní v pracovnom pomere vykonávať aj inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa (predmet činnosti je zapísaný v zriaďovacej listine zamestnávateľa), len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
7.
Zamestnanec môže u svojho zamestnávateľa vykonávať popri pracovnom pomere aj práce iného druhu vo forme vedľajšej činnosti v zmysle § 51 ZP v ďalšom pracovnom pomere (napr. na úväzok 0,2) alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.
8.
Ak zamestnanec platne dohodol viac pracovnoprávnych vzťahov s vlastným alebo cudzím zamestnávateľom, je podľa § 85, ods. 6 ZP povinný dodržať maximálny limit výkonu práce, ktorý je 58 hodín týždenne vrátane prípadnej nadčasovej práce (ak je prípustná).

Z vyššie uvedenej zákonnej úpravy vyplýva, že zdravotnícky pracovník vykonávajúci rizikové práce alebo zaradený na zdraviu škodlivom pracovisku nesmie vykonávať v rámci tohto pracovného zaradenia prácu nadčas. V súbehu s týmto pracovným pomerom môže však uzatvoriť pracovnoprávny vzťah s vlastným zamestnávateľom na iný druh práce (vedľajšou činnosťou) alebo s iným zamestnávateľom. Jeho pracovný čas u toho istého zamestnávateľa alebo v súbehu s viacerými zamestnávateľmi nesmie prekročiť zákonom prípustný limit 58 hodín týždenne vrátane nadčasovej práce. Porušenie tohto zákazu sa považuje za porušenie pracovnoprávnych predpisov. Podľa § 41, ods. 7 ZP je zamestnanec povinný v rámci predzmluvných vzťahov informovať každého zamestnávateľa o dĺžke pracovného času pre iného zamestnávateľa.
  • Rizikové pracoviská a práca nadčas, súbežné pracovné pomery - verzia vo formáte PDF pre tlač -