​Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice ukončili verejnú súťaž na výber dodávateľa sanitných vozidiel. Výsledkom obstarávania je rámcová nájomná dohoda medzi úspešným uchádzačom a obidvomi príspevkovými organizáciami na obdobie 60 mesiacov, s následným odkúpením do vlastníctva. Maximálny počet vozidiel v zmysle rámcovej nájomnej dohody je 152 kusov. Uvedených 152 sanitných vozidiel predstavuje ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a ambulancie RLP s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky.
Cieľom tejto verejnej súťaže je optimalizácia nákladov na kúpu a prevádzkovanie sanitných vozidiel počas doby trvania uzatvorených čiastkových nájomných zmlúv, vrátane  zástavby a prístrojového vybavenia sanitných vozidiel. V nájomnom sú okrem iného zahrnuté aj všetky servisné a iné bežné náklady spojené s prevádzkou týchto vozidiel vrátane kompletného zdravotníckeho a transportného vybavenia vozidiel (zákonné a havarijné poistenie, servisy, dodanie letných a zimných pneumatík, údržba zdravotníckeho prístrojového vybavenia a transportnej techniky, revízia prístrojov, manažment vozového parku, či poskytnutie náhradných vozidiel v prípade potreby).
Predpokladaná finančná úspora je až 5 mil. eur. “Nové sanitky prinesú vyšší štandard pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, komfort a bezpečnosť pacientom ako aj posádke,” hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
Ekonomická výhoda prenájmu
 
Predpokladaná hodnota zákazky bola v rámci trhových konzultácií stanovená na 35,3 mil. eur s DPH. Vhodne zvoleným postupom, spoločným verejným obstarávaním, a zakomponovaním všetkých najnovších poznatkov pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej pomoci sa podarilo dosiahnuť nižšiu cenu o viac ako 4  milióny eur. Vysúťažená celková cena je 30,9 mil. eur, t.j. v priemere 3400 eur s DPH na jedno vozilo za mesiac, vrátane kompletného vybavenia a servisu. Prostredníctvom automatizovanej elektronickej aukcie sme dosiahli výraznú úsporu v porovnaní s aktuálnymi nákladmi na súčasné vozidlá. Táto úspora predstavuje o 12,3% nižšie náklady ako bola stanovená predbežná hodnota zákazky.
„Zásadným benefitom je skutočnosť, že pri takto stanovených fixných mesačných paušálnych platbách za prevádzku sanitných vozidiel, budeme efektívnejšie plánovať finančné toky a nevzniknú nepredvídateľné výdavky spojené s prevádzkou sanitných vozidiel. Navyše, prenesenie rizika, administratívy a kontrolingu na prenajímateľa, uvoľní  personálne zdroje v prospech pacientov,“ uviedol generálny riaditeľ ZZS Bratislava Ľubomír Slovák.
 
Kompletne vymenia zastaraný vozový park
 
Vozidlá, ktoré obe záchranky momentálne využívajú, boli obstarané v troch vlnách, v rokoch 2008, 2009 a 2010. „Vozidlá majú najazdených v priemere viac ako 350-tisíc km.  Mnohé už prekročili 400-tisícovú hranicu. Ich stav zodpovedá náročným podmienkam používania, ktoré vyžadujú pri  90% jázd zrýchlený presun k pacientovi, alebo s pacientom do nemocnice. Všetky používané vozidlá sú  udržiavané v prevádzky schopnom stave, čo si však pri takýchto vozidlách vyžaduje vysoké investície do údržby,“ dodáva Ľ. Slovák.
V priemere vozidlá ZZS najazdia asi 50-tisíc kilometrov ročne. Vzhľadom na vek a intenzitu využitia motorových vozidiel boli obe organizácie nútené v mnohých prípadoch vymeniť vo vozidlách ich základné súčasti, ako je napríklad motor a prevodovka. Záchranky začínajú riešiť aj problémy s dostupnosťou vozidiel, nakoľko si vyžadujú čoraz častejšie servisné zásahy a doba odstavenia vozidiel v jednotlivých servisoch sa predlžuje. Obe záchranky zrealizovali len v roku 2017 viac ako 260 -tisíc výjazdov a najazdili viac ako 7,6 milióna kilometrov.
 
Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS Bratislava)
ZZS Bratislava má vo svojom vozovom parku 91 vozidiel ambulancií záchrannej zdravotnej služby. V šiestich krajoch SR - Bratislavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Trnavskom, Banskobystrickom a Žilinskom prevádzkuje 62 bodov ambulancií ZZS. Všetky vozidlá ambulancií ZZS boli vyrobené v rokoch 2005 až 2010. Až 34 vozidiel už prekročilo hranicu 400-tisíc kilometrov. V roku 2017 predstavovali náklady na prevádzku, opravu a servis jedného vozidla ambulancie ZZS priemerne 13 800 eur s DPH bez poistenia. Najčastejšími servisnými prácami boli pravidelné rozšírené servisné prehliadky vozidiel, opravy podvozku a motorových častí, výmeny spojky a prevodovky, opravy alternátora, klimatizácie a turbodúchadla.
 
Záchranná služba Košice (ZS Košice)
ZS Košice prevádzkuje 47 staníc a pôsobí na území Košického, Prešovského a Žilinského kraja so 63 sanitnými vozidlami. Najstaršia sanitka je z roku 1999, najviac kilometrov má v košickom vozovom parku  najazdených sanitka s počtom  604-tisíc km Až 43 vozidiel už prekročilo hranicu 400-tisíc kilometrov, z toho 19 vozidiel viac ako 500-tisíc. Náklady na servis sanitných vozidiel  predstavovali v minulom roku na jedno sanitné vozidlo viac ako 13 500 eur s DPH bez poistenia. Najčastejšími servisnými prácami boli pravidelné rozšírené servisné prehliadky vozidiel, opravy podvozku a motorových častí, výmeny spojky a prevodovky, opravy alternátora, klimatizácie a turbodúchadla.