Systemizácia pracovných miest a zaraďovanie zamestnancov podľa zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. a súvisiacich predpisov

1.
Podľa § 1, zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe sa tento zákon vzťahuje na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby u zamestnávateľov, ktorými sú aj štátne príspevkové organizácie. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby sa vzťahuje Zákonník práce (zákona NR SR č. 311/2001 Z. z.), ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
2.
Odmeňovanie zamestnancov verejnej služby v plnom rozsahu podlieha režimu Zákona o verejnej službe. Systemizáciu pracovných miest, posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov konkrétnych zamestnancov pre jednotlivé pracovné činnosti zverejnené v katalógoch v súlade so základnou charakteristikou platových tried vykonáva zamestnávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.
Za zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou, vykonáva právne úkony štatutárny orgán (riaditeľ) alebo vedúci príslušných stupňov riadenia podľa vnútorných organizačných predpisov.
4.
V zmysle osobitného predpisu, najmä § 235 Zákonníka práce v znení platnom od 1. apríla 2002, ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, patrí do jej pôsobnosti aj kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy. V zmysle kontrolnej činnosti je príslušný odborový orgán zákonom zmocnený vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady a v prípade zistenia nedostatkov vyžadovať od zamestnávateľa ich odstránenie.
5.
Kontrolu dodržiavania všetkých pracovnoprávnych predpisov zamestnávateľmi (bez rozdielu ich právnej formy) vykonávajú v zmysle zákona krajský inšpektoráty práce. Pokiaľ príslušný inšpekčný orgán zistí nedostatky v postupe zamestnávateľa, zabezpečí aj nápravu nežiaduceho stavu.
6.
Ak sa zamestnanec cíti byť poškodený na svojich právach a právom chránených záujmoch nesprávnym rozhodnutím zamestnávateľa, má možnosť aj podľa predpisov platných od 1. apríla 2002 obrátiť sa so svojím nárokom na príslušný súd žalobou o určenie neplatnosti právneho úkonu zamestnávateľa. Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú podľa § 14 Zákonníka práce súdy. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na účastníkov pracovnoprávneho vzťahu, ktorý sa riadi režimom zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
7.
Pokiaľ zamestnávateľ vo vlastnej kompetencii nevyhovie písomným námietkam zamestnanca týkajúcim sa platového zaradenia v zmysle zákona NR SR č. 313/2001 Z. z., s účinnosťou od 1. apríla 2002, odporúčame, aby sa vo veci prešetrenia postupu zamestnávateľa obrátili na inštitúcie, do pôsobnosti ktorých prináleží prešetrovanie a rozhodovanie o sporných otázkach tak, ako je vyššie uvedené.

V pôsobnosti ministerstva nie je vybavovať žiadosti zamestnancov, zamerané voči zamestnávateľom, ktorí v pracovnoprávnych vzťahoch voči svojim zamestnancom postupujú samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.


  • Systemizácia pracovných miest a zaraďovanie zamestnancov podľa zákona NR SR č. 313/2001 Z. z. a súvisiacich predpisov - verzia vo formáte PDF pre tlač -