Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predloží na zajtrajšom rokovaní vlády SR (26. augusta 2015) návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových a iných súvisiacich výrobkov.
 
Novela zákona je pripravená s dôrazom na zosúladenie našej legislatívy s európskymi predpismi a opatreniami, vrátane obrázkových varovaní na tabakových výrobkoch. Ide o ďalší  legislatívny krok na posilnenie prevencie, aj vzhľadom na škodlivé účinky tabaku a zníženie počtu detí a mládeže, ktorí experimentujú s tabakovými výrobkami.
 
Zákon upravuje, ktoré  zložky a emisie sa nesmú nachádzať v tabakových výrobkoch, vrátane noriem na meranie obsahu dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého. Stanovuje povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov tabakových výrobkov nahlasovať zložky tabaku; povinnosť zaviesť kombinované zdravotné varovania a informačné odkazy na balenia tabakových výrobkov, vrátane dodržania počtu kusov cigariet v balení, informačných odkazov na bočnej strane balenia a telefonickej linky pomoci pri odvykaní  od fajčenia.
 
Cieľom predkladanej novely je aj výraznejšia regulácia vnútorného trhu s tabakovými výrobkami,  zmena ich balenia aj  označovania. Vzhľadom na pretrvávajúce rozdiely medzi  právnymi predpismi jednotlivých štátov EÚ pri označovaní tabakových výrobkov, najmä pokiaľ ide o používanie kombinovaných zdravotných varovaní (obrázok a text), je potrebné tieto pravidlá zosúladiť. Prax ukázala, že veľké kombinované zdravotné varovania ( text a farebná fotografia) sú účinnejšie ako iba textové upozornenia, ktoré sa v SR doteraz používali. V zmysle novely zákona budú kombinované zdravotné varovania súčasťou každého  spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Zároveň sa stanovujú minimálne rozmery týchto varovaní, aby boli dostatočne viditeľné a účinné. 
 
Niektoré z varovných obrázkov a textov, ktoré budú na tabakových výrobkoch