Všeobecné úlohy

Organizačný poriadok

- Zamerať sa na úroveň organizačného poriadku a jeho výpovednú schopnosť o organizácii a riadení, o vedúcich zamestnancoch a ich kompetenciách stanovených organizačným poriadkom.
- Skontrolovať správnosť jednotlivých stupňov riadenia.
- Skontrolovať jednotnosť textovej časti organizačného poriadku so schémou (tzv. pavúkom).

Systemizácia pracovných miest

Vypracovať systemizáciu pracovných miest podľa schémy organizačného poriadku (tzv. pavúka) pre všetky kategórie (zdravotnícki pracovníci, THP, robotnícke povolania a prevádzkoví pracovníci). Každému systemizovanému miestu určiť:
- kvalifikačné predpoklady (príslušný stupeň vzdelania a zameranie + ďalšie požiadavky ako sú špecializácie, kurzy, certifikáty),
- vypracovať náplň práce (druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika),
- určiť veľkosť pracovného úväzku systemizovaného miesta.

Pracovný poriadok, kolektívna zmluva a ostatné interné normy organizácie

- prepracovať na nové podmienky stanovené zákonmi.

Ďalšie úlohy

Informácie, odborné usmernenia a pomôcky na uplatňovanie platných právnych predpisov v praxi sa priebežne uverejňujú na webovej strane ministerstva zdravotníctva na adrese www.health.gov.sk v časti Iné útvary/Personalistika.

Odporúčame opätovne si prečítať pomôcky k Zákonníku práce a zákonu o verejnej službe a ich zavedeniu do praxe, uverejnené na uvedenej adrese. Nedostatočná pozornosť, ktorá sa venovala ich zavedeniu do praxe, je v mnohých zdravotníckych zariadeniach ešte stále pretrvávajúcim zdrojom nedostatkov, chýb a nedorozumení.
Informovanosť a právne vedomie zamestnancov, ale často aj vedúcich zamestnancov, o predpisoch upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, oblasť odmeňovania, ale aj o predpisoch upravujúcich ich odbornú spôsobilosť je nedostatočná a to aj napriek skutočnosti, že ich uplatňovanie a dodržiavanie bolo priamo obsiahnuté v povinnostiach ustanovených zákonom o verejnej službe.