Podľa §15 ods. 1 písm. u), § 18 ods. 1 písm. r) a § 60 ods. 1 písm. u) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú držitelia povolenia na výrobu humánnych liekov, držitelia povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov a držitelia registrácie humánnych liekov povinní každoročne predložiť ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 31. januára správu o výške výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za predchádzajúci rok.
Vzhľadom na to, že zákon nadobudol účinnosť 1.12.2011, tak výšky výdavkov na propagáciu, marketing a nepeňažné plnenia poskytnuté priamo alebo nepriamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
Podľa platného zákona sa tieto výdavky hlásia za obdobie december 2011.
Takéto hlásenie je potrebné zaslať ministerstvu zdravotníctva do 31.1.2012 na e-mailovu adresu marketing@health.gov.sk v štruktúrovanej podobe ktorá je v prílohe