Ministerstvo zdravotníctva SR
sekcia financovania
odbor programov EU

v spolupráci s Vedeckou radou Ministerstva zdravotníctva SR

vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na
poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2007

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2007 sa vyhlasuje v súlade s Výnosom MZ SR zo dňa 19.12.2005 č. 27972/2005-SL o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva. Výzva bola vyhlásená dňa 17. mája 2007 a dátum uzávierky je 2. júla 2007.

1. Oblasti podpory

[Priority] na rok 2007 sú obsiahnuté v materiáli Zoznam podporovaných oblastí pre rok 2007. Posudzované budú iba tie predložené žiadosti, ktorých zameranie bude v súlade s uvedeným dokumentom.

2. Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu na predkladanie žiadostí sú právnické osoby oprávnené vykonávať vedecko-výskumnú činnosť v oblasti zdravotníctva, ktoré nespadajú pod štátnu pomoc (Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci).

3. Financovanie

Forma podpory projektu, ktorý je súčasťou predloženej žiadosti, spočíva v poskytnutí účelovej dotácie na projekt. Dotáciu z rozpočtovej kapitoly MZ SR možno poskytnúť výlučne na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva. Ďalej možno dotáciu poskytnúť aj na spolufinancovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva.

Dotácia sa poskytne maximálne do výšky 70% celkových oprávnených nákladov na projekt. Celkové oprávnené náklady tvorí suma oprávnených nákladov na projekt, ktoré sú vymedzené v materiáli Oprávnené náklady.

Minimálne 30% celkových oprávnených nákladov na projekt si žiadateľ zabezpečí z vlastných alebo iných zdrojov.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu vedy a výskumu pre rok 2007 z rozpočtovej kapitoly MZ SR je 120 mil. Sk.

4. Dĺžka projektu

Dĺžka predloženého projektu môže byť maximálne 36 za sebou idúcich mesiacov. Všetky projektové aktivity musia byť ukončené najneskôr do 31. 12. 2010.

5. Hodnotenie žiadostí

Hodnotenie a schvaľovanie žiadostí sa realizuje v súlade so smernicou MZ SR upravujúcou postup pri podpore výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Hodnotenie registrovaných žiadostí je dvojstupňové: formálne a odborné. Formálne hodnotenie vykonáva MZ SR, odborné hodnotenie sa realizuje prostredníctvom Vedeckej rady MZ SR a jej odborných komisií.

Formálne hodnotenie projektov pozostáva z vyhodnotenia nasledovných kritérií (spôsobom odpovedí „áno - nie“ ):

● Kompletnosť a úplnosť predloženej žiadosti na poskytnutie dotácie vrátane jej príloh
● Dodržanie predpísaného formulára
● Dodanie požadovaného počtu písomných, elektronických aj jazykových verzií v lehote do termínu uzávierky
● Dodržanie predpísaného spôsobu doručenia kompletnej žiadosti
● Vyplnenie kompletnej žiadosti na PC
● Dodržanie ostatných náležitostí tejto verejnej výzvy na poskytnutie dotácie MZ SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2007

Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa kritériá formálnej kontroly je o tejto skutočnosti písomne informovaný a je vyzvaný na odstránenie formálnych nedostatkov formou doručenia prepracovanej žiadosti najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. V prípade ak žiadateľ nedoplní chýbajúce dokumenty alebo neodstráni iné formálne nedostatky žiadosti v stanovenej lehote, žiadosť bude vyradená z ďalšieho hodnotenia. O vyradení žiadosti na základe nesplnenia kritérií formálneho hodnotenia, bude žiadateľ informovaný do 15 kalendárnych dní odo dňa rozhodnutia o vyradení.

Odborné hodnotenie je založené na hodnotiacich kritériách a bodovacom systéme, ktorý je súčasťou smernice MZ SR upravujúcej postup pri podpore výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu (jej príloha č. 2). Po schválení úspešných žiadostí a predložení informácie o žiadostiach do gremiálnej porady ministra, budú všetci žiadatelia, ktorých žiadosti boli hodnotené v rámci odborného hodnotenia, informovaní do 14 kalendárnych dní odo dňa prerokovania informácie v gremiálnej porade, o rozhodnutí o ich žiadosti.

Žiadosti, ktoré prídu po termíne 9. júla 2007 nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť odoslala.

Rozhodnutie MZ SR o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Na poskytnutie dotácie, pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, neexistuje právny nárok.

MZ SR ani Vedecká rada a jej odborné komisie nebudú poskytovať žiadne informácie týkajúce sa hodnotenia počas doby hodnotenia projektov. V prípade dôležitých oznamov zo strany žiadateľa, týkajúcich sa zmien v jeho predloženej žiadosti počas hodnotiaceho procesu (zmena kontaktných údajov a pod.) sa môže komunikácia realizovať výlučne písomnou podobou. Žiadateľ vo svojej korešpondencii musí uviesť pridelené registračné číslo projektu a adresuje ju na adresu MZ SR.

6. Formálne náležitosti žiadosti

Kompletná dokumentácia, ktorú predkladá žiadateľ, pozostáva zo:

● žiadosti na poskytnutie dotácie,
● príloh žiadosti.

Prílohami žiadosti sú nasledovné dokumenty:

1. projektový formulár – podrobný popis projektu, vrátane jeho príloh, ktorými sú: životopis zodpovedného riešiteľa, životopis zástupcu zodpovedného riešiteľa a rozpočtové tabuľky
2. doklad o zriadení alebo založení žiadateľa,
3. výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, nie starší ako tri mesiace odo dňa predloženia žiadosti, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra,
4. potvrdenie o spolufinancovaní projektu (formou minimálne čestného vyhlásenia),
5. doklad preukazujúci, že žiadateľ vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti zdravotníctva,
6. doklad preukazujúci oprávnenie člena štatutárneho orgánu konať za žiadateľa,
7. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii,
8. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
9. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v predchádzajúcich troch rozpočtových rokoch,
10. čestné vyhlásenie, že na projekt neboli získané žiadne iné finančné prostriedky okrem tých, ktoré sú preukázané doloženými potvrdeniami o spolufinancovaní (príloha č. 4 žiadosti),
11. účtovná závierka žiadateľa za posledné tri kalendárne roky
12. doklad preukazujúci, že žiadateľ neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu (Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní)

Požadované prílohy musia byť očíslované a pre účely 1 originálu v slovenskom jazyku predložené v origináloch alebo v overených kópiách. V prípade, že sú tieto dokumenty v inom jazyku než v slovenskom, je potrebné k nim priložiť ich súdne overený preklad do slovenčiny, pričom tento preklad sa pri výklade projektového návrhu bude pokladať za určujúci. V prípade ak ktorákoľvek príloha nie je pre konkrétneho žiadateľa relevantná, je to potrebné so zdôvodnením uviesť na samostatnej strane s číslom uvedenej prílohy. Od žiadateľov, ktorých žiadosti budú schválené na financovanie, sa bude v procese prípravy zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vyžadovať aj doklad o zriadení samostatného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky pre účely poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu. Tento doklad sa následne stane prílohou zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Žiadateľ predkladá:
- v písomnej podobe:

● kompletnú dokumentáciu v slovenskom jazyku, 1 originál a 2 kópie
● projektový formulár vrátane jeho príloh v anglickom jazyku, 1 originál a 2 kópie

- a zároveň v elektronickej podobe na jednom CD nosiči:

● projektový formulár vrátane jeho príloh v slovenskom a v anglickom jazyku

Za východiskovú a platnú verziu sa považuje slovenská verzia predloženej žiadosti.

Dôležité upozornenie:

- Žiadosť na poskytnutie dotácie musí byť predložená na stanovenom formulári, rovnako aj tie prílohy, ktoré majú predpísaný formulár. Príloha č. 1 žiadosti (projektový formulár – podrobný popis projektu, vrátane jeho príloh) má stanovený formulár v slovenskom aj v anglickom jazyku. Ostatné prílohy žiadosti (od prílohy č. 2 po prílohu č. 12) nemajú ministerstvom predpísaný formulár. Žiadateľ musí pri kompletizácii svojej dokumentácie dodržať poradie príloh aj poradie strán jednotlivých formulárov.
- Originál vrátane príloh ako aj každá kópia žiadosti spolu so všetkými prílohami musia byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať šanóny (zakladače) s euroobalmi alebo inou pevnou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Strany musia byť očíslované.
- Žiadosti vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári ako je predpísaný, prípadne nekompletné žiadosti budú posúdené ako nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia a žiadateľ bude vyzvaný na doručenie prepracovaných resp. doplnených žiadostí do 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia.
- Žiadosť musí byť potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a potvrdená pečiatkou. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne potvrdzuje správnosť údajov v celej predloženej dokumentácii.
- Formulár žiadosti je potrebné vyplniť starostlivo a čo najjasnejšie, aby sa umožnilo jeho riadne hodnotenie. Je nutná presnosť a poskytnutie dostatku podrobností, aby sa zabezpečilo, že bude žiadosť zrozumiteľná, hlavne v tom, akým spôsobom budú dosiahnuté ciele projektu, aké budú prínosy projektu a spôsob, akým projekt prispeje k naplneniu cieľov.

7. Ako podať žiadosť

Žiadosti je možné predkladať od dátumu zverejnenia výzvy na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR, ktorým je 17. máj 2007.

Dátum uzávierky predkladania žiadostí je 2. júl 2007.

Miestom doručenia kompletných žiadostí v požadovanej podobe je podateľňa MZ SR (miestnosť na prízemí v budove MZ SR, Limbová 2, Bratislava, vpravo od recepcie).

V prípade osobného doručenia alebo doručenia kuriérskou službou podateľňa označí obálku/balík odtlačkom svojej pečiatky s vyznačením dátumu a času prijatia. V takomto prípade budú obálky/balíky akceptované len do 15 hodiny dňa uzávierky.

V prípade ak je žiadosť zasielaná poštou, za termín doručenia sa považuje údaj na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr 2. júla 2007. Takáto žiadosť však musí byť doručená poštou do podateľne MZ SR najneskôr do 9. júla 2007. Obálky/balíky s pečiatkou do termínu 2. júla 2007 (vrátane), ale doručené a zaregistrované podateľňou MZ SR po termíne 9. júl 2007 nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť odoslala.

Kompletná žiadosť (v písomnej verzii v slovenskom aj anglickom jazyku, aj v požadovanej elektronickej verzii) musí byť doručená spolu v jednom ucelenom zalepenom obale. Môže byť doručená iba poštou, kuriérom alebo osobne a musí byť adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
sekcia financovania
odbor programov EU
Limbová 2
832 57 Bratislava

Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované. Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne označený slovami:

„Žiadosť – výskum a vývoj 2007, NEOTVÁRAŤ“.

8. Ďalšie podmienky poskytnutia dotácie

Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených minimálne 30% celkových oprávnených nákladov z iných zdrojov.

Dotáciu nemožno poskytnúť

a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
c) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) žiadateľovi, ktorého predmetom činnosti zapísaným v registri nie je výskum a vývoj v príslušnej oblasti žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúce rozpočtové roky,
e) žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcich rozpočtových rokoch nedodržal podmienky poskytnutia dotácie,
f) na iné náklady ako sú vymedzené v zozname oprávnených nákladov.

9. Dôležité dokumenty

Dôležitými dokumentmi pre predloženie žiadosti sú:

- Zoznam podporovaných oblastí pre rok 2007,
- Oprávnené náklady,
- Smernica MZ SR upravujúca postup pri podpore výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva z prostriedkov štátneho rozpočtu,
- Výnos MZ SR zo dňa 19.12.2005 č. 27972/2005-SL o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

Formuláre stanovené MZ SR:

- Žiadosť (iba v slovenskom jazyku),
- Príloha č. 1 žiadosti - projektový formulár – podrobný popis projektu

● v slovenskom jazyku – Formulár SJ
● v anglickom jazyku – Formulár AJ

- Prílohy projektového formulára – tabuľková časť (tabuľky 1 až 7) v slovenskom aj anglickom jazyku a formuláre vzorových životopisov (v slovenskom aj anglickom jazyku).

Žiadosť o poskytnutie dotácie
 
Príloha č1 k žiadosti projektový formulár (SK)
Tabuľková časť k projektovému formuláru v slovenčine tabuľka č. 1 - podrobný rozpočet projektu
tabuľka č. 2 - osobné náklady
tabuľka č. 3 - cestovné náklady
tabuľka č. 4 - spotrebný materiál
tabuľka č. 5 - služby
tabuľka č. 6 - kapitálové náklady
tabuľka č. 7 - pracovné balíky
Životopisy Zodpovedný riešiteľ
Zástupca zodpovedného riešiteľa
 
Príloha č1 k žiadosti projektový formulár (angl.)
Tabuľková časť k projektovému formuláru v angličtine table 1 - budget
table 2 - personal costs
table 3 - travel costs
table 4 - consumables
table 5 - services
table 6 - capital costs
table 7 - working packages
Životopisy - formuláre - anglický jazyk Principal investigator
Deputy principal investigator
 
Oprávnené náklady
Zoznam podporovaných oblasti pre rok 2007

Prioritné okruhy 2007-2010 - Zoznam podporovaných oblastí_2007

 
Materiály - výnos, smernica výnos
príloha
smernica.doc smernica
priloha1.doc príloha č.1 k smernici
priloha2.doc príloha č.2 k smernici
priloha3.doc príloha č.3 k smernici