Minister zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa organizácie:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

  2. Odborná prax 5 rokov

  3. Občianska a morálna bezúhonnosť

  4. Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

Znalosť špecifík manažmentu, znalosť zdravotníckej legislatívy a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom v zdravotníctve, práca s počítačom; znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

Prihláška do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e–mailového kontaktu), doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, stručný Projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4 a písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania vrátane personálnopsychologického zisťovania osobnostných predpokladov pre výkon obsadzovanej funkcie.

Dátum a miesto podania prihlášky spolu s požadovanými dokladmi:

do 17. augusta 2015 s označením na obálke „Výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke;
pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne MZ SR.