Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národné centrum zdravotníckych informácií, so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 1, na funkčné obdobie 5 rokov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- min. 5-ročná prax v riadiacej funkcii, v IT oblasti vítaná,
- analytické schopnosti potrebné pri vypracúvaní návrhov koncepcií na rozvoj NCZI - organizačné a riadiace schopnosti, koncepčný prístup k riešeniu úloh, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť, presnosť,
- výborné komunikačné schopnosti a dispozícia vytvárať dlhodobé a efektívne pracovné vzťahy,
- ovládanie práce s PC (MS Office),
- angličtina na úrovni B2,
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných na vykonávanie funkcie generálneho riaditelia, súvisiacich s uvedenou problematikou, najmä: zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme, zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
na úrovni všeobecného prehľadu najmä: Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy,
- Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na inovácie, zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi,
- súhlas s verejným vypočutím a verejnou prezentáciou projektu,
- súhlas so zverejnením projektu aj prezentácie v elektronickej podobe,
- súhlas so zverejnením životopisu (bez osobných údajov),
- absolvovanie písomnému testu – odborné vedomosti a všeobecný prehľad,
- absolvovanie Metódy hodnotiaceho centra v Centre vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR (celodenné testovanie),
- súhlas s podmienkami výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu) vlastnoručne podpísaný,
- vlastnoručne podpísaný motivačný list,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- doklad o požadovanej riadiacej praxi v dĺžke min. 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax),
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme, - prezentácia projektu na 15 min. v elektronickej podobe.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 normostrán A4, 1 800 znakov na stranu (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 18 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Podmienky výberového konania
Najskôr uchádzači absolvujú písomné testy. Tie môžu prebehnúť aj online formou. Za úspešné absolvovanie písomných testov sa považuje získanie aspoň 75% z plného počtu bodov v každom teste. Úspešní uchádzači z písomných testov následne absolvujú Metódu hodnotiaceho centra v Centre vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR a verejné vypočutie s 15 min. prezentáciou projektu a následných otázkach minimálne na 15 min. Otázky bude môcť klásť aj verejnosť. Z verejného vypočutia sa môže zhotovovať audiovizuálny záznam. ň

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 20. septembra 2021 s označením na obálke „VK NCZI - neotvárať“ na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Predpokladaný funkčný plat 6 000 €, resp. dohodou na úrovni platov vrcholových manažérov v súkromnej sfére.

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov požiadať o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu a prezentácie na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade nebudú uchádzači zaradení do výberového konania.

1) Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nczi-gr-infopovinnost.pdf nczi-gr-infopovinnost.rtf
2) Súhlas s verejným vypočutím a verejnou prezentáciou projektu, so zverejnením projektu a prezentácie v elektronickej podobe, so zverejnením životopisu (bez osobných údajov, so zhotovením audiovizuálneho záznamu počas verejného vypočutia, s poskytnutím osobných údajov Centru vzdelávania a Úradu vlády SR nczi-gr-suhlas-spracovanie-osobnych-udajov.pdf nczi-gr-suhlas-spracovanie-osobnych-udajov.rtf
3) Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nczi-gr-licencna-zmluva.pdf nczi-gr-licencna-zmluva.rtf

1 Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov uchádzač podľa poradia na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu postupuje podľa § 3 ods. 4 až 7.